Så tar du ansvar för inhyrdas arbetsmiljö

19 februari 2018 Lästid: 4 min
närbild på fem, sex toffelbeklädda fötter, vars ägares itter på rad på ett par stolar i något som kan vara ne sjukhuskorridor. Benen ovan fötterna har sjukvårdskläder.
Bemanningsanställda behöver en bra introduktion och en genomgång av risker som kan finnas på arbetsplatsen. Det minskar skaderisken och gör det lättare att göra ett bra jobb.

Foto: Mikko Stig / TT

I kommuner och landsting blir det allt vanligare med inhyrd personal när det är svårt att få tag på exempelvis sjuksköterskor och socialsekreterare. Men det är inte helt lätt att reda ut ansvaret för de bemanningsanställdas arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har tagit fram information och råd för dem som anlitar personal från bemanningsföretag.

2016 fick Arbetsmiljöverket ett särskilt regeringsuppdrag om tillsyn och arbetsmiljöinformation för bemanningsbranschen. Tidigare inspektioner visade att det fanns brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsskadestatistiken såg inte heller bra ut. Varje vecka skadade sig i snitt 20 bemanningsanställda på olika arbetsplatser runt om i landet. Antalet bemanningsanställda har dessutom ökat kraftigt under ett antal år.

Bemanningssidorna på Arbetsmiljöverkets webb togs fram under våren 2017 för att ge stöd och vägledning till bemanningsföretag och deras kunder om hur bemanningsanställda kan få säkrare arbetsdagar.

– Arbetsmiljöansvaret kan inte förhandlas bort. De som hyr in personal ska tillsammans med bemanningsföretaget se till att det är en säker arbetsmiljö för den som är inhyrd säger Annica Lindgren, kommunikatör på Arbetsmiljöverket och en av de ansvariga bakom informationssatsningen.

Behöver bra introduktion

Med hjälp av filmer och informativa texter med råd och regler får chefer som hyr in personal hjälp att förstå vem som ansvarar för vad. I stora drag har bemanningsföretaget arbetsgivaransvar och den som hyr in personal arbetsledaransvar.

Cheferna får också råd om hur de kan säkra arbetsmiljön för inhyrda. Den informationen behövs eftersom man vet att nyanställda oftare råkar ut för olyckor på jobbet. Risken att skada sig under den första månaden som anställd är fyra till sex gånger högre och bemanningsanställda byter ofta arbetsplats. De behöver en bra start.

närbild på kvinna, med blont, uppsatt hår som tittar in i kameran.– Som bemanningsanställd är man ofta ny på jobbet. Även om man har jobbat länge i yrket och är kompetent och kanske specialist så är så är ju varje arbetsplats unik. Alla arbetsplatser har sina egna risker och en kultur som kanske inte alltid är uttalad. Därför är det jätteviktigt med en god introduktion, säger Annica Lindgren.

Det kan till exempel handla om var det finns skyddsutrustning eller vart man kan vända sig om det uppstår problem.

Samarbete viktigt

Under hösten 2017 bedrev Arbetsmiljöverket också kampanjen Ny på jobbet, som särskilt riktar sig till bemanningsanställda. En film från den visas fram till maj på SVT:s webbplats.

– Bemanningsanställda är extra sårbara eftersom de arbetar långt från sin arbetsgivare. Det är inte alltid så lätt att säga ifrån om man inte förstår en instruktion eller plötsligt får nya arbetsuppgifter som man inte har kompetens för, säger Annica Lindgren.

– Som bemanningsanställd har man rätt till en lika god arbetsmiljö som alla andra på arbetsplatsen. Det är viktigt att bemanningsföretaget och den arbetsplats som hyr in personal samverkar under hela uthyrningsperioden. Om den bemanningsanställde skulle skada sig på jobbet kan arbetsplatsen bli medansvarig för olyckan.

Stöd för chefer och skyddsombud

Webbsidorna hos Arbetsmiljöverket om bemanning är användbara för både chefer och skyddsombud. Där står bland annat vad lagen kräver, vad som bör ingår i introduktionen och vad man bör tänka på innan, under och efter en uthyrningsperiod.

– Informationen gör det också lättare att föra en dialog med bemanningsföretaget, säger Annica Lindgren.

Hon berättar att chefer har sagt att de haft nytta av informationen på webbplatsen bland annat när de skriver avtal med bemanningsföretag.

– Vår förhoppning är att även skyddsombuden kan ha glädje av informationen i sitt arbete med att ge stöd åt den som är inhyrd. Dels för att stötta den bemanningsanställde och berätta för dem om deras rättigheter, men även när de ska föra en dialog med arbetsgivarna.

Inom exempelvis socialtjänsten anlitar två av tre kommuner bemanningsanställda för att täcka upp behovet av personal. Inom sjukvården är det också ett vanligt sätt att åtgärda personalbrist.

Verktyg och stöd

Bemanningsanställda - goda råd till den som hyr in

● Var tydliga mot bemanningsföretaget med vilken kompetens ni behöver. Fel person på fel plats kan leda till arbetsskador.

● Riskbedöm arbetsuppgifterna innan ni anställer.

● Ge den bemanningsanställde en bra introduktion och genomgång av risker som kan finnas.

● Samarbeta med bemanningsföretaget. Arbetsmiljöansvaret är gemensamt och bygger på ett kontinuerligt samarbete.

Källa: Arbetsmiljöverket

Här hittar du arbetsmiljöverkets webbplats om bemanningsanställda

Bemanningsbranschen blir allt större

● Mellan 2016 och 2017 ökade kommunernas och landstingens kostnad för inhyrd personal med 14 procent. 2016 låg den på 4,6 miljarder kronor.

● Stora pensionsavgångar, ökat vårdbehov, bekymmersam arbetsmiljö och att bemanningsföretag lovar högre löner är några orsaker till ökad användning av hyrpersonal, enligt SKL.

● 2016 var 76 000 personer årsanställda i bemanningsbranschen. Runt 200 000 var tillfälligt i branschen. Många är unga och födda utomlands.

● Bemanningsbranschen är relativt ung. Den blev tillåten först 1993 när riksdagen tog bort förbudet mot vinstdrivande arbetsförmedling och personaluthyrning.

Källa: SKL, Arbetsmiljöverket samt examensarbete om bemanning och arbetsmiljö av Kristina Lindberg (2013)

Text: Michael Nyhaga