FORSKNING PÅ 5

Arbetsmiljö för rektorer och biträdande

Starta dialogen på jobbet!
Se filmen 5 min

TANKEVÄCKARE

  • Hanterar du krav från många olika håll?
  • Är det svårt att prioritera bland arbetsuppgifterna?
  • Pratar ni tillräckligt mycket om er egen arbetsmiljö?

Veta mera

Skapa förutsättningar för ett komplext uppdrag

Övergripande ledning har en viktig roll för att skapa bra organisatoriska förutsättningar för rektorer och biträdande rektorer. Ett sätt är att anordna arbetsplatsträffar (APT) för rektorer och sätta arbetsmiljön på agendan. Rektorer och biträdande rektorer kan även göra mycket själva, som att se över kalendern och prioritera bland möten och arbetsuppgifter.

RÅD FRÅN FORSKNINGEN

  • Jobba systematiskt med arbetsmiljön även för rektorer och biträdande 
  • Se över kalendern
  • Prioritera bland arbetsuppgifter
  • Jobba med organisatoriska åtgärder

Rektorer och biträdande behöver också en bra arbetsmiljö

Arbetsmiljön för rektorer och biträdande rektorer glöms ofta bort. Fokus är många gånger på deras betydelse för andra, såsom personal, barn och elever. Men de behöver också en bra arbetsmiljö, både för egen del och för att hantera ett uppdrag som ofta är komplext.

I forskningen såg man att rektor och biträdande rektor behöver tillräckliga resurser i verksamheten, kollegor att diskutera problem med och få stöd av, och utrymme för återhämtning. Likaså fann forskarna att det är viktigt att minimera krockar mellan olika ansvarsområden, så som administration, pedagogik och arbetsmiljö. Inte minst är det viktigt att se rektorer och biträdande rektor som medarbetare, som behöver medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar för att kunna lyfta och utveckla den egna arbetsmiljön. Allt detta spelar roll för om rektor och biträdande rektor mår bra och vill stanna i organisationen.

Säkerställ stöd

Olika stödfunktioner i den egna organisationen kan underlätta, såsom bättre och mer reglerade informationsflöden och samordning av IT-system. Likaså kan fortbildning och handledning vara en hjälp. Stöttning och gemenskap i organisationen, tydlig ansvarsfördelning mellan rektor och biträdande rektor och ett stödjande ledarskap visade sig också vara positivt.

Åtgärder på statlig och lokal nivå

I workshops kom forskarna tillsammans med rektorer och biträdande rektorer fram till att det behövs åtgärder på olika nivåer. En åtgärd på statlig nivå kan vara en tydligare reglering av rektorsuppdraget. På lokal nivå fanns förslag att undersöka om det går att delegera uppgifter. Ett annat förslag var att se över hur många medarbetare och verksamheter som en rektor kan ansvara för. En åtgärd kan också vara att öka förståelsen hos politiker och styrelser för rektorers och biträdande rektorers uppdrag.

Det rektor och biträdande kan göra själva

Ett område med åtgärder i forskningen handlade om det rektorer och biträdande rektorer kan göra själva. Att prioritera arbetsuppgifter när tiden inte räcker till, ta hjälp och stöd av sin närmaste chef, sätta gränser var några exempel. Att sätta av tid för reflektion och ostörd tid för arbete, och kommunicera ut detta i organisationen var andra exempel. Likaså kan rektor fördela ledarskapet genom att delegera uppgifter till biträdande rektor eller medarbetare som vill utvecklas, eller att dela ledarskapet med kollegor.

Målet med de åtgärder som varje rektor eller biträdande rektor är med och beslutar om bör vara att värna den egna hållbarheten, och därmed också värna både lärares, elevers och barnens arbetsmiljö. Det blir bra för alla.

Om forskningen

Forskningsprojektet hette ”Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential”. Forskarna Roger Persson, Institutionen för psykologi vid Lunds universitet, samt Ulf Leo, Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet, studerade tillsammans med kollegor från Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, arbetsmiljön för rektorer och biträdande rektorer inom skola och förskola. Två omfattande enkätundersökningar, intervjuer och workshops med rektorer och biträdande rektorer var underlag till projektets slutsatser och åtgärdsförslag.

Forskningsrapport: Skolledares arbetsmiljö

Forskningsrapport: En lägesbeskrivning med förslag på åtgärder

Dialog

Prata om arbetsmiljön för rektorer, chefer och ledare

Gruppaktivitet

  Tidsåtgång: Från 15 minuter

 

Chefer och ledare behöver också en bra arbetsmiljö, men den glöms ibland bort.

Börja med att titta på filmen. Välj de frågor som är viktiga hos er. Tänk på egen hand först och prata sen i mindre grupper. Summera tillsammans och bestäm nästa steg.

Fråga 1

Vilka utmaningar har vi i vår arbetsmiljö?

Fråga 2

Vilka åtgärder behöver vi prioritera?

Fråga 3

Vilket stöd behöver vi av vår chef och andra såsom IT, HR?

Fråga 4

Hur kan vi stötta varandra som kollegor?