Tydligare ansvar för rehabilitering

19 juni 2018 Lästid: 5 min
blond kvinna sedd bakifrån med mobil, dator och klocka.
30 dagar. Om arbetstagaren är borta så länge, och dessutom antas vara borta ytterligare 30 dagar, så måste arbetsgivaren upprätta en plan för återgång i arbete. Den nya bestämmelsen gäller från 1 juli 2018.

Foto: Pixabay

Nu får arbets­givaren ett tydligare ansvar för att få tillbaka långtids­­sjuka i arbete. Den nya bestämmelsen är tänkt att stärka sjuk­skrivna personers möjlighet till rehabili­­tering.

– Det här kan underlätta för arbets­givaren att åstad­komma en tidig och bra rehabili­­tering, säger Cyrene Martinsson Waern, ombuds­man på Lärar­förbundet.

Från den 1 juli 2018 införs en ny bestämmelse i Social­­försäkrings­­balken. Arbets­givare blir då skyldiga att upprätta en plan för åter­gång i arbete. Skyldig­heten gäller för anställda som haft en sjukfrån­varo på mer än 30 dagar på grund av arbets­oförmåga, och som kan antas vara från­varande från arbetet mer än 60 dagar.

– Det här är något som de flesta arbets­givare redan gör, så det är inget nytt i sig. Men den nya bestämmelsen förtydligar arbetsgiv­arens ansvar, säger Tina Eriksson, förhand­lare på Sveriges Kommuner och Landsting.

Gäller också redan sjukskrivna

Ibland är det svårt för arbets­­givare att avgöra om en med­arbetare som varit borta i 30 dagar kommer att fortsätta vara borta i totalt 60 dagar eller mer. I så fall gäller följande:

  • Om arbets­givaren först tror att medarbetaren är tillbaka i arbete före dag 60 och det senare framkommer att sjukfallet kommer att passera dag 60 ska man omgående upprätta en plan.
  • Om det är oklart hur arbets­förmågan kommer att se ut dag 60 är huvudregeln att man ska upprätta en plan.
  • Om arbets­givaren mot bakgrund av arbetstagarens hälso­tillstånd anser att en återgång till arbetet inte är möjlig så behöver arbetsgivaren inte upprätta en plan. Om medarbetarens hälsotillstånd senare förbättras, ska en plan upprättas.

Skyldig­heten att upprätta en plan för återgång i arbete gäller också med­arbetare som är sjuk­från­varande när lagen träder i kraft. Då behöver planen upprättas senast den 30 september 2018.

Försäkrings­­­kassan kan begära in en sådan här plan för att kunna bedöma arbets­­­förmågan hos en arbets­tagare. Men de kommer inte att begära in alla planer.

Stöd från fackligt håll

Den nya bestämmelsen får stöd av Lärar­förbundet.

cyrene martinsson waern– Arbetsgivaren har ju redan idag ett krav på sig att upprätta en rehabiliteringsplan. Med det nya kravet om att upprätta en sådan plan inom 30 dagar blir det nu förhoppningsvis lättare för arbetsgivaren att göra rätt, säger Cyrene Martinsson Waern, ombudsman på Lärarförbundet.

Forskning visar hur viktigt det är med tidiga och arbetsplats­nära insatser vid sjukfrånvaro, påpekar hon.

– Ju längre du är borta från arbetsplatsen, desto svårare är det att komma tillbaka. Så tidiga insatser är väldigt viktigt.

Kommunals ombudsman Peter Larsson tycker också att den nya bestämmelsen är bra.

– Rehabili­ter­­ingen för långtids­­­sjukskrivna har inte alltid fungerat riktigt. Det här kan förhoppningsvis bli ett stöd för arbetsgivare att skapa en mer arbetsplats­­­nära rehabili­tering.

Mall för rehabilitering

För att underlätta arbetsgiv­ar­nas arbete med en plan har Försäkrings­­kassan skapat en mall, en slags checklista. Mallen är skapad i samråd med sakkunniga från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svenskt Näringsliv och Arbetsgivar­verket.

porträtt på Tina Eriksson, förhandlare på SKL. Blond kvinna med stora svarta glasögon.I mallen finns förslag på vad arbets­givaren kan göra för att stötta en arbets­tagare i att återgå i arbete. De förslag som används där finns i för­arbetet till den nya lagen. De är också sådana som Försäkrings­kassan redan tittar på utifrån rehabiliterings­kedjan. Det berättar Tina Eriksson på SKL. Hon betonar att de här förslagen ska ses just som förslag och att det inte är något krav att arbets­givaren måste prova allihop.

– Arbetsgiv­aren ska naturligtvis överväga förslagen tillsammans med arbets­­tagaren, säger hon.

6 vägar till en bra rehabilitering

  1. Att arbets­tagare gör ett eller flera arbetsplats­besök under sjuk­skriv­ningen för att hålla kontakt med arbets­platsen.
  2. Att arbets­tagaren får taxi­resor till och från arbetet.
  3. Att diskutera med Försäkrings­kassan om deltids­sjukskrivning.
  4. Att anpassa arbets­uppgifterna.
  5. Att anpassa arbets­tiden.
  6. Att ta in hjälp­medel av olika slag.

Nya bestämmelsen - därför kom den till

Så här beskriver regeringen skälen till varför ansvaret för rehabili­tering förtyd­ligas: 

”Den rehabili­terings­kedja som infördes fr.o.m. den 1 juli 2008 ställer ökade krav på individen att ha beredskap till omställ­ning till nya arbets­uppgifter och/eller ny arbets­plats i anslut­ning till de olika tidpunkt­erna som anges.

Reger­ingen anser att det behövs struktur­er som ger den anställde en starkare ställning i rehabili­terings­kedjan och att det på arbets­platserna bör göras omsorgs­fulla prövningar av vilka möjligheter som finns för återgång i arbete hos befintlig arbets­givare.

Arbets­tagaren måste ha rätt att få sina möjlig­heter att återgå i arbete klarlagda och även kunna få de verknings­fulla insatser på arbets­platsen som gör detta möjligt.”

Ur lagrådsremiss Förstärkt rehabili­tering för åter­gång i arbete, sidan 31.

Text: Åsa Hammar