Två år med OSA – hur har det blivit?

23 april 2018 Lästid: 5 min
En man och tre kvinnor samspråkar stående i trappa, OSA-kollen.
Hur funkar OSA? Johnny Rindebrant från LO, arbetsmiljöinspektör Kerstin Waldenström, Linda Öhman från Nynäshamns kommun och forskare Emma Cedstrand gav en lägesrapport.

Foto: Jeanette Neij

Dags att summera. Två år har gått med föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm bjöd in till lägesrapport.

Vilket genomslag har OSA fått? Vet vi vad som gäller och hur vi måste jobba med frågor kring stress och arbetsklimat på arbetsplatserna så att vi inte blir sjuka? Kunskapen varierar, liksom hur väl frågor kring arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det framkom på ett seminarium anordnat av Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

Bland annat nämndes en enkätundersökning från fackförbundet Vision. Över en fjärdedel av drygt 2 000 tillfrågade skyddsombud anger att föreskrifterna inte har påverkat hur deras arbetsgivare arbetar med organisatorisk och social arbetsmiljö. Samtidigt svarar över hälften att föreskrifterna ger stöd i att lyfta viktiga organisatoriska utmaningar på arbetsplatsen.

Viktigt med rutiner för OSA-arbete

– Många vet hur det var tänkt med föreskrifterna – nu ska alla börja jobba med dem. Arbetsgivarna ska ha rutiner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete på det här området precis som på det fysiska. Man ska inte leta där lyktan lyser utan alla risker måste identifieras. Det gäller att man har SAM-hjulet igång och att det snurrar – saker förändras hela tiden i en organisation, sa inspektör Kerstin Waldenström, Arbetsmiljöverket.Sam-hjulet består av undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp.

Hon berättade om aktuella tillsyner gällande organisatorisk och social arbetsmiljö som myndigheten nyligen genomfört eller ska utföra inom olika sektorer, däribland socialtjänst och äldreomsorg.

– Ibland tror man att bara vi kommer ut ställs allt till rätta och så är det ju inte. OSA-föreskrifterna är heller inget trollspö som löser alla problem med stress och sjukfrånvaro. Vi måste ha tålamod och hitta sätt att arbeta med det här, sa hon.

Bättre hälsa med mer OSA

Johnny Rindebrant är vice ordförande i LO:s arbetsmiljökommitté i Stockholm. Han jobbar bland annat med OSA-ärenden och utbildar skyddsombud i frågorna. Han gav en bild av hur olika LO-fackförbund, däribland Kommunal, har anammat OSA-föreskrifterna.

– Det är en viktig föreskrift och det finns ett stort intresse för frågorna men det svåra är hur man ska jobba med dem, sa han.

Det innebär ohälsa om vi inte följer föreskrifterna.

Kommunal har satsat mycket på utbildning om OSA. För branscher som exempelvis bygg, el och transport ser det olika ut hur mycket OSA-föreskrifterna fått genomslag – där är det i vissa fall fortfarande mest fokus på den fysiska arbetsmiljön.

– Det gäller att förstå att det innebär ohälsa om vi inte följer föreskrifterna, sa han.

Friskare med mer kontroll

Från forskarhåll beskrev Emma Cedstrand, Karolinska Institutet, vad som minskar risken för psykisk ohälsa på jobbet. Forskningen vet i dag att det gäller för insatser som ökar medarbetarnas grad av kontroll.

– Det finns förmodligen många fler insatser men vi har inte kunnat slå fast det i forskningen ännu, sa hon.

Två sätt att öka graden av kontroll är mer delaktighet och större möjlighet att påverka sitt arbetsschema.

Ta hjälp av OSA-kollen

Att skapa delaktighet är något Nynäshamns kommun tagit fasta på. Suntarbetsliv har tidigare skrivit om kommunens tre-åriga projekt med ökad dialog på alla nivåer om uppdraget. Se länkar till höger. Projektet ska leda till en sundare arbetsmiljö och följs av Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

OSA-kollen ett nytt verktyg för OSA-frågor

– Vi har utvecklat och testat en metod på pilotgrupper som ska tydliggöra uppdraget. Det handlar även om att se vad man mår bra och dåligt av. Vi försöker trampa upp nya vägar men det är inte alltid lätt. Det är väldigt bra att ha konkreta verktyg, sa projektledare Linda Öhman och tipsade om att Suntarbetsliv just släppt ett nytt verktyg för OSA-frågor.

Verktyget heter OSA-kollen och är ett digitalt verktyg som hjälper arbetsgrupper att tillsammans arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Chefers förutsättningar nyckel

– Mycket handlar om chefers organisatoriska förutsättningar, sa Linda Öhman och nämnde ett tidigare avslutat forskningsprojekt, Chefios, som undersökt chefers organisatoriska förutsättningar i kommuner.

Suntarbetsliv har utvecklat ett verktyg utifrån Chefios-forskningen – Chefoskopet. Det är tänkt som ett stöd för ledningsgrupper i kommun- och landstingssektorn att själva undersöka förutsättningarna för den egna verksamhetens chefer.

Se fyra filmer från seminariet OSA två år senare.

4 tips för OSA-arbetet

Som inspektör har Arbetsmiljöverkets Kerstin Waldenström besökt många arbetsplatser sedan OSA-föreskrifterna infördes. Här är hennes medskick till alla som arbetar med OSA-frågor:

 1. Dokumentera
  Med en skriftlig riskbedömnings- och åtgärdsplan kan alla vara med i arbetet och se vad som ska göras.
 2. Revidera planen
  Ta bort det som är genomfört och lägg till det som är aktuellt. Ha om möjligt bara en plan.
 3. Beakta alla nivåer
  Chefernas förutsättningar spelar stor roll för arbetstagarnas arbetsmiljö.
 4. Prata med varandra
  Finn former för när och hur ni tar upp OSA-frågor.

OSA – så gjorde Skanska

Pernilla Törnros och Ingrid Jacobsen, HR, berättade på seminariet hur byggföretaget Skanska tagit sig an OSA-föreskrifterna. Exempel på företagets OSA-åtgärder:

 • OSA-sida på Intranätet och OSA i olika nyhetsbrev
 • Informationsmöten till supportfunktioner
 • Workshops om olika OSA-teman
 • OSA på skyddsombudsdagar, fackliga träffar, i ledningsgrupper
 • Obligatorisk E-learning för chefer och skyddsombud om OSA
 • OSA i introduktion för nyanställda och i utvecklingssamtalsmaterial
 • Riktad skyddsrond för OSA
 • OSA i ledarskapsutbildningar
 • OSA-mål i affärsplanen

Läs Visions OSA-rapport

Fackförbundet Visions enkätstudie om OSA-föreskrifterna heter Använd verktyget för ett mänskligt arbetsliv.

Studien kom i mars 2018 och visar hur 2 074 skyddsombud bedömer arbetet med OSA-föreskrifterna.

Text: Jeanette Neij