Metoo - parterna vill jobba vidare

23 januari 2018 Lästid: 4 min
halvbild på kvinna, grått hår, lila tröja, som pratar inför publik man inte ser. ena handen höjd iför att förstärka något hon sagt.
Lena Svenaeus berättade på OFR:s seminarium hur parterna i Kanada använder kollektivavtal för att förebygga och hantera sexuella trakasserier.

Foto: Åsa Hammar

Hur kan man sätta stopp för sexuella trakasserier på arbetsplatser? Räcker den lagstiftning som finns, eller behövs det till exempel kollektivavtal som reglerar parternas ansvar? Det var utgångspunkten för ett seminarium arrangerat av Offentliganställdas förhandlingsorganisation, OFR.

Hösten 2017 gick skådespelare, sjuksköterskor, läkare och andra yrkesgrupper ut i gemensamma upprop mot sexuella trakasserier. Av totalt 34 upprop gällde 24 stycken sexuella trakasserier i arbetslivet, och av dem kom drygt hälften från offentlig sektor.

– Metoo slog ner som en bomb. Nu är det upp till oss att ta hand om och vårda de här upproren, sa Lars Fresker, ordförande för OFR och för Officersförbundet.

Det finns en oförmåga hos lokala arbetsgivare att ta hand om de anmälningar som kommer in till dem och se till att det händer något utifrån dem, menade han.

Han fick medhåll av Lena Svenaeus, forskare på rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet och JämO under ett par år på 1990-talet. Den svenska lagstiftningen mot sexuella trakasserier är alltför tandlös, tycker hon.

– Alla arbetsgivare vet att risken är minimal att fällas för att inte ta sitt ansvar när det gäller att förebygga och hantera sexuella trakasserier, sa hon.

Det är två olika lagar som förbjuder sexuella trakasserier i Sverige: Diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen (läs mer i faktarutan nedan). Att lagarna efterlevs kontrolleras av Diskrimineringsombudsmannen (DO) respektive Arbetsmiljöverket.

När man inför lagstiftning för att bryta den sociala normen, som det handlar om i fallet sexuella trakasserier, då måste man se till att det finns en effektiv tillsyn och möjlighet att använda de sanktioner som finns i lagen, tyckte Lena Svenaeus.

– Men vår tillsynsmyndighet DO fungerar inte som tillsynsmyndighet när det gäller att förebygga och hantera sexuella trakasserier.

Kollektivavtal mot sexuella trakasserier

I Kanada har man kompletterat lagstiftningen med kollektivavtal, berättade Lena Svenaeus.

Kollektivavtalet för postanställda innehåller bland annat:

  • Ett policy-uttalande om att sexuella trakasserier är förbjudet på den här arbetsplatsen
  • Åtaganden som arbetsgivaren respektive den fackliga organisationen har
  • Definition av vad sexuella trakasserier är
  • Hur en utredning ska gå till, till exempel att den måste starta inom tre dagar
  • Frågan om konsekvenser för den som trakasserar
  • Frågan om ersättning för den som blir utsatt

Arbetsgivaren ska också förse fackföreningen med kvartalsvisa rapporter om anmälningar, vad de handlar om och vilka lösningar de haft vid anklagelser om sexuella trakasserier.

Lena Svenaeus visade också en checklista från förbundet för offentliganställda i Kanada, som kan var en grund för lokala kollektivavtal mot sexuella trakasserier.

Svensk lagstiftning är bra

På seminariet deltog också bland andra Eva Liedström Adler, generaldirektör för Arbetsgivarverket, de statliga arbetsgivarnas organisation. Den lagstiftning som finns i Sverige räcker ganska långt, menade hon.

Den 1 januari 2017 förstärktes dessutom diskrimineringslagen med krav på att arbetsgivaren ska arbeta aktivt mot alla former av diskriminering, däribland sexuella trakasserier. Den förstärkningen har inte ”kramats ur” ordentligt än, sa Eva Liedström-Adler.

– Mycket handlar om att vi inte gör det vi ska göra som arbetsgivare. Det finns sanktioner i lagstiftningen, men vi har slirat oss igenom det här, fortsatte hon.

Checklista för jämställdhet

Teaterförbundets medlemmar var bland de första att gå ut med ett upprop mot sexuella trakasserier hösten 2017. Förbundet har i dagarna tillsatt en partsgemensam gransknings- och åtgärdskommission, tillsammans med arbetsgivarorganisationen Svensk scenkonst.

– Kommissionen ska inte titta på enskilda fall, utan på vad i strukturen som gör det möjligt att sexuella trakasserier förekommer, både på arbetsplatser och inom själva förbundet. Kommissionen ska också föreslå åtgärder för att komma tillrätta med problemet, sa Mika Romanus, förbundsdirektör.

Teaterförbundet har jobbat med jämställdhetsfrågor sedan tidigt 2000-tal. De har bland annat tagit fram en checklista för jämställdhet att användas vid produktioner av teater eller film.

Listan innehåller frågor som: Hur porträtterar vi kvinnor och män i den här produktionen? Har ledningen kunskap om hur man hanterar frågor om jämställdhet? I checklistan ingår också att kartlägga andelen kvinnor och män på olika nivåer i produktionen.

– Den här listan används ganska mycket idag, har vi förstått.

SKL och Arbetsgivarverket har gått ut i ett gemensamt upprop om sexuella trakasserier. Det finns att läsa här på SKLs hemsida.

Det här är sexuella trakasserier

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Läs mer Diskrimineringslagen

Sexuella trakasserier - så säger lagen

Diskrimineringslagen

En arbetsgivare som får veta att någon känner sig trakasserad av chef eller kollegor ska utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier.

Arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet gäller trakasserier som har samband med arbetet.

Arbetsgivaren har skyldighet att arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier.

Arbetsgivaren ska också ha riktlinjer och rutiner för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier. Av riktlinjerna bör det framgå att arbetsplatsen inte accepterar vare sig sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller repressalier. Rutinerna ska bland annat klargöra hur arbetsgivaren ska agera om någon känner sig trakasserad.

Här hittar du ett informationsblad från DO om sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Här kan du läsa mer om arbetsgivarens ansvar för att arbeta aktivt.

Arbetsmiljölagen

Sexuella trakasserier är en form av kränkande särbehandling. Kränkande särbehandling regleras i föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling.

Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. Av rutinerna ska det framgå:

  1. vem som tar emot information om att kränkande särbehandling förekommer.
  2. vad som händer med informationen, vad mottagaren ska göra.
  3. hur och var de som är utsatta snabbt kan få hjälp. Arbetsgivaren ska göra rutinerna kända för alla arbetstagare.

Det här är OFR

OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, är en mötesplats för dialog och samverkan mellan fackliga organisationer med medlemmar inom offentlig sektor.

Den förhandlings- och serviceverksamhet som utförs vid OFRs kansli är beroende av vilka uppdrag som lämnas till OFR.

Uppdragen gäller bland annat pension och försäkring, omställning och arbetsmiljö.

Medlemsorganisationerna omfattar drygt en halv miljon medlemmar. 74 procent av medlemmarna är kvinnor.

Text: Åsa Hammar