Så här kan man med hjälp av Copsoq jämföra hur arbetsförhållandena uppfattas för olika yrkesgrupper. Här är det tillfredsställelse med arbetet som mäts för bland annat tandsköterskor och socialsekreterare.

Ställ rätt frågor med Copsoq

Enkäter är vanliga verktyg för att ta tempen på arbetsmiljön. För att få bra resultat är det viktigt att ställa rätt frågor. Copsoq är ett kostnadsfritt enkätverktyg som är baserat på forskning och gör just det.

När socialtjänsten i Malmö skulle förbättra sin arbetsmiljö beslöt de sig för att använda Copsoq för att undersöka medarbetarnas organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Copsoq är en förkortning för Copenhagen Psychosocial Questionnaire och är en enkät som bygger på forskning om vad som är viktigt att mäta, och hur frågeformulär ska utformas för att göra det på bra vis.

— Det kan upplevas som en enkel sak att sätta ihop ett antal frågor till medarbetarna i en enkät. Men det är viktigt att ställa frågor så att det går att dra rätt slutsatser av svaren. De här frågorna är framtagna utifrån arbetsmiljöteorier och omfattande forskning stärker att man får relevanta och tillförlitliga resultat.

Det säger Hanne Berthelsen, forskare i arbetsvetenskap vid Malmö Högskola och en av forskarna bakom vidareutvecklingen av Copsoq.

Mäter både brister och det som är bra

Copsoq-enkäten mäter faktorer som krav i arbetet, arbetsorganisation, samarbete och samspel bland annat. Resultatet från en arbetsplats kan sedan jämföras mot andra, både i den egna branschen och mot arbetsplatser i andra branscher.

Resultatet från enkäten visar de områden där organisationen ligger sämre till än andra, men också de områden som fungerar bra.

— Även om arbetsplatsundersökningar oftast sker när ledning och anställda upplever att något inte riktigt fungerar som det ska, finns det normalt sett delar som är bra. Och det är viktigt att inte förlora dem, säger Hanne Berthelsen.

När ledningen inför förändringar kan det påverka det många faktorer i arbetsmiljön. Därför behöver de vara försiktiga med vad de väljer att förändra. Det gäller att göra det på ett medvetet sätt så att det som fungerar bra stärks, samtidigt som man utvecklar de svaga punkterna.

Många organisationer som väljer att använda sig av en Copsoq-enkät har försökt förändra på olika sätt, men inte alltid nått ända fram.

— Resultaten från en sådan här enkät gör det möjligt att börja prata om arbetsmiljön på ett mer neutralt sätt. Den ger konkreta saker att diskutera kring och underlättar därför förbättringsarbetet.

Bra mäta före omorganisation

Inför en större förändring på en arbetsplats, som till exempel en omorganisation, är det ett bra tillfälle att göra en undersökning. När det sedan har gått en tid efter förändringen är det läge att göra om enkäten och på det viset går det att få syn på vilka resultat förändringarna hade på arbetsmiljön.

Hanne Berthelsen understryker att arbetsplatsundersökningar – oavsett val av verktyg – kräver att ledningen i samspel med medarbetare gör goda förberedelser men också planerar för vad som ska ske efter enkäten.

— Det är viktigt att ha tänkt igenom innan hur organisationen ska jobba med resultaten. Att göra en undersökning kräver tillit av de inblandade. Det går inte bara att be de anställda att svara på en enkät och tro att allt sedan kommer ordna sig. Resultaten ska följas upp efteråt, annars riskerar arbetsmiljön att bli sämre.

Text: Teres Hallman, 03 april 2017

Senaste artiklar

Så vässade Hässleholm sin samverkan

I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser…

4 Ess sänkte sjukskrivningstalen i Småland

Samverkansmöten tidigt i sjukskrivningsprocessen och arbetsmiljöutbildningar för chefer. Det är två viktiga delar i metoden 4 Ess, som har lett till drastiskt sänkta sjukskrivningstal i tre småländska kommuner. 4 Ess…

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher. I Kungsbacka kommun har…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kunskapsöversikter

Konsten att hitta rätt kunskap

Det sker mycket forskning inom arbetsmiljöområdet, och mycket av slutsatserna samlas i kunskapsöversikter. Men det gäller att vara på tårna...