Karin Sjögren har undersökt hur personalen på demensboenden upplever sitt arbete vid personcentrerad vård.

Personcentrerad vård ger vänligare arbetsklimat

Personcentrerad vård gör att personalen upplever mer stöd från arbetskamrater och ledning. De uppskattar också att kunna göra ett bra jobb. Det visar ett forskningsprojekt på Umeå universitet.

Personcentrering inom vården är ingen ny företeelse. I ett antal år nu har det införts på vårdavdelningar och inom omsorgen runt om i landet. En hel del forskning har gjorts för att förstå effekterna av detta arbetssätt, men mest på hur den påverkar patienterna och vårdens kvalité.

— Väldigt lite har gjorts för att förstå hur personcentrerad vård påverkar personalens arbetsmiljö, säger Karin Sjögren, forskare vid Institutionen för omvårdnad på Umeå universitet.

Bakgrunden till forskningsprojektet är att Socialstyrelsen sedan sex år tillbaka i sina riktlinjer säger att vård och omsorg för personer med demenssjukdom ska bygga på personcentrerad vård.

— Det finns inte mycket stöd i forskningen för att personcentrerad vård är bra ur ett arbetsmiljöperspektiv, och det ville vi undersöka, säger Karin Sjögren.

Personalen stöttar varandra

Forskningsstudien bygger på en enkät som skickades ut till demensboenden över hela landet. Totalt ingick 156 boenden i studien och 1169 personer i personalen svarade. De flesta som ingick i studien var undersköterskor.

De anställda fick svara på frågor som rörde psykosocialt klimat på boendet, jobbtillfredsställelse, arbetsbelastning och så kallad samvetsstress som är den stress personalen kan känna på grund av dåligt samvete.

— Vi såg att på enheter där de jobbade personcentrerat upplevde personalen mer stöd från arbetskamrater och ledning. Detta är sådant som hör ihop med det psykosociala klimatet på arbetsplatsen. Att bli sedd, bekräftad och välkomnad ökar välmåendet, säger Karin Sjögren.

Mindre samvetsstress

Samvetsstressen och arbetsbelastningen var också lägre på de demensboenden där de jobbade mer personcentrerat. En annan sak som var tydlig var att personalen kände en högre tillfredsställelse med jobbet.

Studien visar alltså att personcentrerad vård tycks ha ett samband med god arbetsmiljö. Men är det helt givet att en arbetsplats förbättrar arbetsmiljön om detta vårdsätt införs?

— Om det alltid går att räkna med att få så här goda resultat på demensboenden som jobbar personcentrerat kan inte studien säga. Men som en allmän fundering kan man tänka sig att vård som utgår ifrån individen leder till att den boende blir mer nöjd, och med det kommer tillfredsställelsen av att göra ett gott jobb för personalen.

I begreppet personcentrerad vård ingår att patienten eller den boende behandlas och betraktas som en person, inte bara någon som ska vårdas. Men kan det även betyda att personalen också betraktas som en person och inte enbart som sin yrkesroll som sjuksköterska, eller undersköterska och att dess hela kompetens tas till vara? Det tror Karin Sjögren.

— Studiens goda resultat vad gäller den psykosociala miljön kan tyda på det. Men vi behöver forskning som går på djupet för att förstå bättre hur det hänger ihop. Just nu pågår flera studier för att kartlägga ännu mer hur personcentrerad vård påverkar arbetsmiljön.

Text: Teres Hallman, 04 oktober 2016

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?