DIALOGSTARTARE

Samvetsstress - hur kan samvetet bli en tillgång?

Prata forskning på jobbet!

Tankeväckare

 • Händer det att du känner dig otillräcklig på jobbet?

 • Slits du mellan olika individers behov och känslan av att inte räcka till?

 • Kan det vara samvetsstress du upplever?

Glödlampa med varmt ljus.

Veta mera

Att inte räcka till stressar i längden

När man reflekterar själv, pratar med andra eller vågar säga ifrån använder man samvetet som en positiv drivkraft. Men samvetet kan också leda till stress – samvetsstress.

Om vi i jobbet slits mellan människors behov, krav och den egna förmågan att räcka till kan vi bli stressade. Det har forskaren Gunilla Strandberg med kollegor kommit fram till, och de kallar det samvetsstress.

Att se sitt samvete som en tillgång, liksom stöd från chefer och kollegor, kan dämpa stressen. Ibland hjälper det att förändra arbetssätt och rutiner.

Gunilla Strandberg är professor på Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet. Hon har tillsammans med sina medarbetare forskat på hur personal inom omsorgen hanterar sitt samvete. De undersöker också hur man kan arbeta för att hantera samvetsstressen hos både individer och grupper. Forskarna föreslår mötesplatser – samvetsträffar – där alla kan mötas, samtala och få stöd i hur samvetet kan användas som en tillgång i arbetet. Deltagarna i forskarlagets studie kunde bättre hantera sin samvetsstress genom att samtala med kollegor, dela svårigheter, få kunskap, råd, bekräftelse och utarbeta möjliga åtgärder tillsammans.

Det finns också saker som man kan göra på egen hand: Att reflektera över vad som är rätt och fel, eller att sätta gränser för sig själv. Och att bekräfta att det jag gjort är gott nog utifrån vad som är möjligt. Det har också stor betydelse att kunna släppa tankarna på jobbet hemma och se till att få tillräcklig återhämtning.

Forskningen kan även vara relevant för andra yrkesgrupper som möter människor i sitt arbete, till exempel personal inom förskola, skola och sjukvård.

Aktivitet

Prata i grupp och utforska er arbetsplats!

Här kan ni titta närmare på några frågor kring samvetsstress utifrån filmen. Hur ser det ut i er organisation? Fundera först på egen hand. Prata sedan ihop er och dra knappen till det påstående som passar bäst in på er. Stanna upp och reflektera över kommentarerna som dyker upp: Känner ni igen er? Tycker ni likadant, eller finns det olika perspektiv?

Hur ofta upplever ni samvetsstress på jobbet?

 • Aldrig
 • Alltid

  Ingen av oss upplever samvetsstress. Vi kan möta allas behov och räcker till fullt ut.

  Några av oss upplever samvetsstress ibland. Vi kan möta de flestas behov och räcker vanligtvis till.

  Många av oss upplever samvetsstress ganska ofta. Vi kan möta en del behov men räcker inte alltid till.

  De flesta av oss upplever någon form av samvetsstress, nästan varje dag. Vi kan inte möta allas behov och upplever att vi sällan räcker till.

  Pratar ni om och använder samvetet som en tillgång i arbetet?

  • Nej, absolut inte
  • Ja, absolut

   Nej, det gör vi inte. Vi har inga former för att diskutera frågor som belastar samvetet och hur vi mår.

   Nej, det är svårt. Vi kan bli bättre både på att hitta tillfällen, och på att prata öppet om frågor kring samvetet och vårt mående.

   Ja, till viss del. Vi kan behöva utveckla våra forum för att dela erfarenheter och utveckla ett ännu mer öppet klimat där vi kan ta tillvara samvetet som en tillgång.

   Ja! Vi har forum och pratar öppet om hur vi kan använda samvetet som en tillgång för oss. Vi får stöd av varandra och våra chefer i det arbetet.

   Behöver ni arbeta vidare med samvetsstress?

   • Nej, inte alls
   • Ja, absolut

    Nej, vi upplever inga problem med samvetsstress. Vi använder redan samvetet för att utveckla verksamheten. Vi håller en bra kvalitet i arbetet och mår bra på jobbet.

    Vi har väldigt små problem med samvetsstress, men några upplever det. Därför kan vi behöva göra mindre förändringar för att minska samvetsstressen.

    Vi har ganska små problem med samvetsstress, och viss risk för ohälsa. Vi skulle behöva göra vissa förändringar för att minska samvetsstressen

    Vi har stora problem med samvetsstress. Det är en stor risk för ohälsa hos oss. Vi skulle behöva ta ett större grepp kring hur vi ska hantera samvetsstress.

    Jobba vidare

    Håll dialogen igång!

    Nu har ni fått några perspektiv på samvetsstress och vad det kan innebära för er grupp. För att det ska bli en förändring är det viktigt att hålla dialogen igång. Prata ihop er: Vad kan vara nästa steg? Har ni behov av Samvetsträffar eller finns andra möjliga samtalsformer? Här nedan hittar ni fler perspektiv på hur andra gör, tips på verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete och fördjupning om forskningen.