Friskfaktorer i tandvården är bland annat att arbetet känns meningsfullt, att kunna utvecklas på jobbet, att få arbeta med det man är utbildad för. Det visar Ulrika Lindmarks forskning.

Foto: Katja Kircher/TT Nyhetsbild

Därför är små tandkliniker hälsosammare än stora

Anställda vid små kliniker i tandvården mår bättre än kollegor på större enheter. De kan bestämma mer själva över arbetstid och uppgifter, och har en starkare känsla av sammanhang. Det visar en studie om friskfaktorer i tandvården.

Initiativet till studien kom från tandvårdsledningen i Region Jönköping och resultatet kan vara ett stöd inför de stora förändringar som väntar.

Forskningsstudier visar på bättre munhälsa och ökat behov av förebyggande insatser. Till det förutspår Socialstyrelsen att antalet tandläkare kommer att minska med 4 procent till år 2025, samtidigt som antalet tandhygienister förväntas öka med en fjärdedel.

Detta kräver en ny organisation – som inte får kosta mer än idag. Trenden på många håll inom tandvården är att ha färre och större kliniker.

Enligt Ulrika Lindmark, disputerad tandhygienist och ansvarig för studien vid Hälsohögskolan, visar tidigare studier på viss ohälsa hos tandvårdspersonal. Istället för att fokusera på risker valde hon ett salutogent perspektiv, det vill säga att studera vad som styr anställdas välmående på jobbet, för att se hur detta kan komplettera det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Genom att analysera personalens självrapporterade psykosociala hälsa kan vi identifiera vad som främjar god arbetsmiljö och i förlängningen öka förutsättningarna att genomföra förändringar som gynnar medarbetarnas hälsa, säger hon.

De som jobbat färre år trivs bättre

Det övergripande resultatet är att de flesta som arbetar inom tandvården upplever en god hälsa och anser sig ha tillgång till resurser för att må bra. Men upplevelserna varierar mellan yrkesgrupper, kön, ålder, tjänsteår och klinikstorlek. Några konkreta resultat är att:

 • Personal vid kliniker med färre än tio anställda upplever högre känsla av sammanhang och upplever både arbetet och arbetsmiljön mer positivt.
 • Personal som arbetat kortare än tio år upplever sitt arbete och sin arbetsmiljö mer positivt än kollegor som arbetat längre.
 • Personer med ledande funktion upplever generellt sitt arbete och sin arbetsmiljö mer positivt än andra grupper.
 • Tandläkare och tandhygienister upplever att de har större möjligheter att bestämma över sitt arbete än tandsköterskor.
 • Tandhygienister och tandsköterskor känner mindre tidspress och hinner lättare med sina arbetsuppgifter än tandläkarna.
 • Personal i åldern 50-59 år upplever lägre grad av självbestämmande, men är mer positiv till förändringsarbete jämfört med andra åldersgrupper.
 • Män har högre känsla av sammanhang och upplever högre grad av självbestämmande än kvinnor.

Webbenkät med tre olika frågeformulär

Studien bestod av en webbenkät som skickades till alla anställda vid regionens samtliga 26 tandvårdskliniker under år 2012. Av 486 personer svarade över 60 procent. Två år senare gjordes en ny enkätundersökning med nästan lika många svar.

– Det ger oss en möjlighet att studera frågan över tid, säger Ulrika Lindmark som ännu inte har hunnit analysera svaren på den andra enkäten.

Varje enkät omfattade 67 frågor utifrån tre frågeformulär. Ett av dem utgick från känslan av sammanhang, medan övriga mätte självskattad hälsa, samt styrkor och resurser för hälsofrämjande arbete. Personalen har även svarat på frågor om arbetsorganisation, krav i arbetet och sjuknärvaro.

– Att använda flera typer av frågeformulär ger oss kunskap om flera dimensioner av arbetsrelaterad hälsa, säger Ulrika Lindmark och tillägger att de tre formulären aldrig tidigare har använts tillsammans.

Hon ser också en möjlighet att basera flera studier med olika frågeställningar på studiens insamlade data.

Friskfaktorer på tandvårdsklinikerna

 • Att arbetet känns meningsfullt
 • Att kunna utvecklas i arbetet
 • Att få arbeta med det man är utbildad för
 • Att få vara med och bestämma över sina arbetsuppgifter
 • Att hinna med arbetet utan att stressa eller behöva stanna kvar
 • Att ha en chef som är tillgänglig, engagerad och delger information

Tre formulär för att mäta hälsa

 • KASAM (Känslan av sammanhang) mäter individens förmåga att använda befintliga resurser (inom och omkring sig) för att må bra. Formuläret som bygger på KASAM består av 13 frågor om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
 • SHIS (The Salutogenic Health Indicator Scale) täcker in en kognitiv, fysisk och psykosomatisk dimension på hälsa. Formuläret består av 12 frågor varav den övergripande är ”Hur har du känt under de senaste 4 veckorna?”.
 • WEMS (Work Experience Measurement Scale) identifierar styrkor och resurser för hälsofrämjande arbete på arbetsplatser. Formuläret består av 32 frågor som skattar individens upplevelse av arbete och arbetsplats utifrån sex dimensioner; Stödjande arbetsförhållande, Individuella inre upplevelser, Självbestämmande, Tidsupplevelse, Ledarskap och Förändringsarbete.

Vill du veta mer om SHIS och WEMS? Läs mer på Högskolan Kristianstads hemsida.

Text: Birgita Klepke, 27 oktober 2015

Senaste artiklar

Förskolan blomstrar med hjälp av friskfaktorer

Ökad måluppfyllelse, nöjdare medarbetare och lägre sjuktal. I Svedalas förskoleverksamheter har alla siffror pekat åt rätt håll det senaste åren. Hemligheten är ett främjande arbete med friskfaktorer – och hälsoinspiratörer!…

Här ger friskfaktorer bättre arbetsmiljö

För två år sen rullade äldreomsorgen i Umeå, med stöd av Suntarbetslivs resursteam, igång ett projekt för bättre arbetsmiljö. Enhetscheferna har en viktig roll, och mycket pekar på att de…

Så fick Lycksele 7 nya huvudskyddsombud

Lycksele kommun saknade huvudskyddsombud, HSO, för äldreomsorgen och flera andra verksamheter. Men inte nu längre - på ett enda möte tog sju av Kommunals skyddsombud beslutet att även bli HSO.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

En äldre dam och en sköterska sitter på en säng

Rädda ryggen – riskbedöm era lyft

Att lyfta och flytta människor inom vården innebär risker för personalen, men många skador kan förebyggas med utbildning och riskbedömning....