Många utförsäkrade för sjuka för att börja arbeta

3 juni 2013 Lästid: 5 min
Ola Lejon och Iida Häkkinen från Inspektionen för socialförsäkringen.
Många som utförsäkras är för sjuka för att börja arbeta. Trots det skickas de till Arbetslivsförmedlingen för en arbetslivsintroduktion. Ola Lejon och Iida Häkkinen från Inspektionen för socialförsäkringen efterlyser en bättre samverkan mellan myndigheterna.

Foto: Åsa Hammar

I januari 2010 fick 40 000 personer lämna sjukförsäkringen sedan reglerna ändrats. Vilka var de och hur påverkades deras inkomst av att behöva lämna sjukförsäkringen? Det försökte Inspektionen för socialförsäkringen ge svar på våren 2013, i en rapport framtagen på uppdrag av regeringen.

Den 20 maj presenterade Inspektionen för socialförsäkringen rapporten på ett seminarium på AFA Försäkring. ISF:s undersökning visar att en av fyra, alltså omkring 10 000 personer, kom tillbaka till sjukförsäkringen så fort det var möjligt, alltså efter tre månader. Lika många till återvände inom ett år. Under tiden hos Arbetsförmedlingen fick de här personerna ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. En del fick dessutom ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag).

Bland de som tvingades lämna sjukförsäkringen ökade andelen som fick ekonomiskt bistånd från 2,5 procent till 8,5 procent under de första tolv månaderna. Andelen var högre bland dem som hade psykiska sjukdomar (16 procent).

– Det kan bero på den låga ersättningen i arbetslöshetsersättningen, sade Iida Häkkinen, som presenterade rapporten tillsammans med sin kollega Ola Lejon.

Sänkt arbetsinkomst fick de flesta av dem som var sjukskrivna på 50 procent eller mer. Tre av tio höjde istället sin arbetsinkomst sedan de lämnat sjukförsäkringen. Det var framför allt de som var deltidssjukskrivna på 25 procent.

– Man kan anta att de helt enkelt började jobba mer, sade Iida Häkkinen.

Det verkar alltså som om de nya reglerna har fungerat polariserande

Det verkar alltså som om de nya reglerna har fungerat polariserande, konstaterade Ola Lejon.

En blandad grupp med gemensamma drag

När sjukreglerna stramades åt från den 1 juli 2008, blev sjukförsäkringen tidsbegränsad. Som mest kan man få ersättning i ett sträck under två och ett halvt år.

Den som uppnått maximal tid inom sjukförsäkringen måste därefter lämna försäkringen under minst tre månader, för att delta i en arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen. Därefter kan man återvända till sjukförsäkringen för en ny period av sjukskrivning, om man har fortsatt nedsatt arbetsförmåga, som det heter.

De 40 000 personer som lämnade sjukförsäkringen den 1 januari 2010 hade fått sjukersättning under lång tid, och var en mycket blandad grupp. De hade olika sjukdomar eller diagnoser, olika ålder och olika stark anknytning till arbetsmarknaden. Men man kan ändå urskilja några typiska drag.

  • Sju av tio var kvinnor
  • Få var under 30 år
  • Drygt hälften hade gymnasieutbildning som högsta nivå på sin utbildning
  • Många hade en svag förankring på arbetsmarknaden
  • Ungefär hälften av gruppen hade ersättning på grund av psykiska sjukdomar
  • Tre av tio hade ersättning på grund av besvär eller sjukdomar i muskler och leder, så kallade muskuloskeletala sjukdomar
  • Många hade både kroppsliga och psykiska sjukdomar

Kontakten mellan myndigheterna kan förbättras

Inspektionen för socialförsäkringen har också undersökt närmare hur det gick för 279 personer som lämnade sjukförsäkringen i januari 2010. Personerna är slumpvis utvalda men statistiskt representativa.
Under tiden på Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion var det få som hade kontakt med en riktig arbetsplats. De deltog istället i utbildningar, hade telefonkontakt eller träffade sin kontakt från Arbetsförmedlingen på stan.

– Alla orkade inte vara på en arbetsplats, på grund av sin psykiska sjukdom, sade Iida Häkkinen.

För sju av tio i denna grupp bedömde Arbetsförmedlingen efter de tre månaderna att det inte var möjligt med några fler insatser från Arbetsförmedlingen.

– Det här borde vara viktig information för Försäkringskassan, när de ska göra en ny utredning om den som återvänder, menade Ola Lejon.

– Men för var femte person som återvände har Försäkringskassan inte inhämtat någon information alls från Arbetsförmedlingen. De har inte läst någon dokumentation, och inte haft något avstämningsmöte.

Andra frågor viktiga för publiken

Här fick utredarna visst mothugg från publiken. Per Åkesson som arbetar med den parlamentariska socialförsäkringsutredningen var skeptisk till nyttan med fler utredningar:

– Vad är det för nytt ni tänker ska komma fram med en ny utredning hos Försäkringskassan? Det är lätt att känna sig kränkt när ens rätt till ersättning ständigt ifrågasätts, sade han.

Istället var det andra frågor som stod i fokus. Lill Dahlberg, tidigare jurist på LO-TCO:s rättsskydd, talade om sina erfarenheter:

– Många av mina tidigare klienter fick höra hos Försäkringskassan att de var för friska för att bli sjukskrivna, och hos Arbetsförmedlingen att de var för sjuka för att arbeta. Istället hänvisades de till socialtjänsten och socialbidrag. Det borde man göra något åt!

Inspektionen för socialförsäkringen anser att:

  • Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen borde samverka mer för att bedöma en persons arbetsförmåga.
  • Det behöver göras systematiska uppföljningar av insatserna i arbetsintroduktionen. Vad består insatserna av och hur mycket eller lite jobbar folk egentligen under den här perioden?
  • Alla borde få ett återvändarmöte när de kommer tillbaka till Försäkringskassan efter att ha varit utan sjukersättning under en period.
Text: Åsa Hammar