Så skapar ni en krisplan

10 mars 2022 Lästid: 5 min
Fem personer samtalar runt bord
När en kris inträffar är det läge att kalla samman krisgruppen och börja använda krisplanen. Det är organisationens ledning som har ansvar för att det finns en krisplan.

Foto: Foto: Johnér Bildbyrå

I Västra Götalandsregionen har man en gedigen krisberedskap. Just nu förbereder man sig på de konsekvenser som kriget i Ukraina kan ha med sig – men planen var i bruk även under coronapandemin. ”Det viktigaste är att ha en robust vardagsorganisation”, säger regionens säkerhets- och beredskapschef.

Porträtt av Markus PlanmoNär världen skakar – oavsett om det är krig, olycka eller pandemi – är det tryggt att ha en krisberedskap att luta sig mot.

– Varje organisation behöver en god krisberedskap, som utgår från vilket uppdrag organisationen har och vilka risker den kan ställas inför, såväl internt som från omvärlden.

Det säger Markus Planmo, som arbetar med krisberedskap på Sveriges Kommuner och Regioner. Han fortsätter:

– En del i krisberedskapen kan vara att ha en generell krisplan. Men planeringen är viktigare än dokumentet som blir slutresultatet. Planen behöver följas av utbildning och övning. Planer och andra dokument behöver också löpande revideras och upprätthållas.

Samma plan som under pandemin

Några som arbetar aktivt med sin krishanteringsplan är Västra Götalandsregionen.

Porträtt av Maria FastJust nu använder de planen för att förbereda sig på eventuella konsekvenser av kriget i Ukraina. Det kan handla om en inströmning av patienter med krigsskador eller andra vårdbehov. Det kan också handla om brist på material som behövs inom sjukvården, eller brist på drivmedel.

Även om situationen är helt annorlunda, är planen i grunden densamma som användes under pandemin.

– Under de här två åren har vi i princip haft en skarp övning av vår krisberedskap. Pandemin har gett oss väldigt mycket lärdomar som vi har tagit med oss.

Det säger Maria Fast, säkerhets- och beredskapschef i regionen.

Bygger på en robust organisation

Krishanteringsplanen utgår från en policy för säkerhet och beredskap som är beslutad i regionfullmäktige. Sedan är den förtydligad i olika regionala styrdokument, och lokalt anpassad till olika förvaltningar. Kopplat till planen finns också instruktioner och checklistor för vissa händelser.

– Men i grunden är vår krisplan generell. Det viktigaste är att ha ledningsförmåga som är agil. Det bygger på att man har en vardagsorganisation som är robust.

Krisledning är vardagsorganisation på sin spets

En robust organisation är en där det är tydligt vem som har ansvar för vad, och mandat att fatta beslut. Det handlar om att ha en fungerande samverkan på plats, och en ledningsförmåga som går att vässa.

– Man kan säga att krisledning är vardagsorganisation på sin spets. När något händer ska vi göra samma saker som vanligt – men lite fortare.

Checklistor för innan, under och efter krisen

Den som bestämmer att planen ska aktiveras är antingen regiondirektören eller en så kallad ”regional tjänsteperson i beredskap”. Den personen har som uppgift att ta emot och verifiera inkommande händelser, och agera utifrån det.

I planen står det att när en kris inträffar ska följande saker göras:

  • Aktivera organisation för krishantering.
  • Aktivera kriskommunikationsplan.
  • Informera regional tjänsteman i beredskap och Koncernkontorets pressjour.
  • Upprätta dialog och samverkan med berörda aktörer.
  • Säkerställa att en mål- och lägesbild upprättas och kommuniceras till övriga berörda aktörer i krisen.
  • Dokumentera krisarbetet.

I krishanteringsplanen finns det också checklistor för vad som ska göras innan och efter en kris, samt listor på vad olika aktörer har för speciella ansvarsområden.

Uppdateras i samverkan

Planen uppdateras löpande, utifrån lärdomar från till exempel pandemin. Dessutom görs en ordentlig översyn vart fjärde år – och då i samverkan med de fackliga parterna.

Men en plan behöver också förankras i organisationen. Det sker ute på de olika arbetsplatserna, i tider då det inte är kris.

– Vi övar på olika sätt, och utbildar de som har olika ansvarsområden. Vi försöker också se till att alla anställda vet att det finns en planering på plats och hur den ser ut.

Jag skulle säga att vi är väl rustade för att hantera händelser. Det bygger på att vi är trygga och robusta i vardagen

Och när krisen väl kommer, då har man en speciell kommunikationsplan på plats – som täcker in hur man kommunicerar externt och internt.

Över huvud taget tycker Maria Fast att regionen har en god beredskap för olika kriser.

– Jag skulle säga att vi är väl rustade för att hantera händelser. Det bygger på att vi är trygga och robusta i vardagen.

Fotot på Maria Fast är tagen av Catharina Fyrberg.

Verktyg och stöd

Kort om krisplaner

I en krisplan, med tillhörande rutiner, finns beskrivet vem som ska göra vad i en krissituation på en arbetsplats.

De som ansvarar för krisarbetet bildar en krisgrupp och ska ha resurser och tillräckliga kunskaper för att klara uppgiften.

Läs mer i faktarutan under artikeln – eller hos Prevent.

Skapa en krisplan när det inte är kris

På Prevents hemsida kan du läsa om hur ni skapar en god krisberedskap:

Skapa en krisgrupp, som har kunskap, resurser och befogenheter att leda arbetsplatsen genom krisen. Krisgruppen ska ha en tydlig rollfördelning med uttalade ansvar och mandat.

Krisgruppen ser olika ut på olika arbetsplatser. Har ni en verksamhet som kontinuerligt utsätts för allvarliga händelser? Då bör ni ha en intern aktiv krisgrupp.

Har ni en mindre arbetsplats med få incidenter? Då kan ni ha en vilande krisgrupp som aktiveras vid en kris. När krisen väl kommer kan ni ta hjälp av förutbestämda externa resurser, som företagshälsa eller krisexperter. Det är viktigt att ni i förväg avgör vem som bestämmer när externa resurser ska kallas in.

Ta fram en krisplan. I krisplanen anges till exempel vad som gäller för intern och extern information, krisstöd och stöd till anhörig. Planen tas fram av krisgruppen.

Komplettera krisplanen med rutiner, som anger mer i detalj vilka åtgärder som ska vidtas vid olika krissituationer. Gör en risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera vilka situationer som kan bli aktuella på er arbetsplats. Ta sedan fram rutiner som anger vad som ska göras i varje situation.

Utbilda och säkerställ att de som ansvarar för olika åtgärder i krissituationer har kunskaper att utföra uppgifterna.

Informera alla medarbetare om arbetsplatsens arbete med krishantering: vad som gäller, vem som är ansvarig, och var man kan hitta viktiga rutiner och dokument.

Genomför regelbundna relevanta övningar, till exempel brandövningar eller agerande vid hotfulla situationer.

Utvärdera krisarbetet efter krisen – och ta lärdom av era erfarenheter inför framtiden.

Mer information finns på Prevents sida om krishantering, där du även kan ladda hem checklistor och mallar.

Grunder i kriskommunikation

I Krisberedskapsmyndighetens broschyr om kriskommunikation kan du läsa mer om vikten av att kommunicera tydligt under en kris.

Genom att kommunicera påverkar man händelseutvecklingen och driver krishanteringsarbetet framåt. Kriskommunikation måste därför betraktas som en integrerad del i krishanteringsarbetet; en kärnverksamhet och inte en stödverksamhet, skriver de.

I broschyren kan du läsa mer om vikten av trovärdighet, öppenhet, tillgänglighet, kompetens och förståelse.

Klicka här för att komma till broschyren!

Text: Anna Wettergård