Yrkesintroduktion ger säkrare socialsekreterare

16 augusti 2016 Lästid: 5 min
En man och en kvinna sitter på huk framför ett grönt buskage.
Ett tjugotal nya socialsekreterare i Jönköpings län går yrkesintroduktionen varje termin. Två av dem är Viktor Andersson och Anna-Carin Paulós, socialsekreterare i Mullsjö sedan ett par år tillbaka.

Foto: Åsa Hammar

Jönköpings län har en regional yrkesintroduktion för alla nyanställda socialsekreterare. Viktor Andersson och Anna-Carin Paulós i Mullsjö kommun tycker att de blivit både säkrare och mer professionella tack vare introduktionen.

– Socionomutbildningen är väldigt bred, och jag kunde inte mycket om socialtjänstens arbete innan jag började jobba här. Därför var introduktionen jättebra för mig, säger Viktor Andersson, socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen.

Viktor Andersson är en av ett tiotal socialsekreterare i kommunen. Sex av dem ansvarar för utredningar av barn och unga, varav två enbart för ensamkommande flyktingbarn. Ytterligare några tjänster är vikta för försörjningsstöd för vuxna.

Mycket arbete med flyktingbarn

Mullsjö är en gammal kurort ett par mil väster om Jönköping. Orten speglar sig vackert i Mullsjön alldeles intill, och gamla trähus och trädgårdar med blommande syrener avlöser varandra i sluttningen upp från sjön.

Idyllen till trots har socialtjänsten ingen brist på jobb. Vårdnadstvister, psykisk ohälsa och arbetslöshet är inte ovanliga problem. Dessutom har Mullsjö, liksom alla kommuner i Sverige, fått sin beskärda kvot ensamkommande flyktingbarn anvisad från Migrationsverket – en arbetsuppgift som växte lavinartat under en period.

– Under ett par månader kom det minst ett barn i veckan. Under hösten ökade det till fyra, fem barn varje vecka. Då hade vi 24 timmar på oss att hitta ett boende, berättar Anna-Carin Paulós, kollega till Viktor Andersson.

Efter den akuta placeringen behövde barnen följas upp med en social utredning inom fyra månader.

– Syftet är att se om barnet har några särskilda behov. Många av dem bär på mycket trauman och klarar inte att prata om vad de varit med om. I början var man inte beredd på allt man fick höra, det var svårt att bemöta. Men vi är ett bra team med bra sammanhållning som stöttar varandra, säger Anna-Carin Paulós.

Alla får hjälpas åt

Hennes chef Lotta Johansson håller med.

– Mullsjö är en liten kommun och man får hjälpas åt inom socialtjänsten. Det fungerar inte att vara specialist här, alla behöver kunna de andra områdena också. Handläggaren som jobbar med försörjningsstöd får till exempel vara med ibland och föra journalanteckningar när barn- och ungdomsutredarna träffar familjer, säger hon.

– Vår sårbarhet är ju att upprätthålla kompetensen när någon slutar. Men SKLs nationella brukarundersökning visar att Mullsjö kommun ligger bra till. Många av våra klienter tycker att de har fått bra stöd av oss. Det är det vi är till för – att hjälpa.

Lotta Johansson berömmer FoUrum i Jönköpings län, som håller i introduktionen för socialsekreterarna inom individ- och familjeomsorgen. FoUrum är en verksamhet på länsnivå som stöttar länets kommuner i att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten.

– I Jönköpings län är kommunerna bra på samverkan, och FoUrum är en viktig del av det. Många av de anställda där jobbar halvtid ute i någon verksamhet, och halvtid med forskning och utveckling. Nu planerar man också för att skapa en liknande yrkesintroduktion för dem som ska arbeta med försörjningsstöd, säger hon.

Handledning med hemuppgifter

Ungefär hälften av länen i Sverige har idag någon form av introduktion för nyanställda socialsekreterare i kommunerna. Jönköping är det län som hittills kommit längst med åtta heldagar under en termin, och en uppföljande dag terminen efter. Här är introduktionen också obligatorisk.

I Jönköpings län får socialsekreterarna lära sig utredningsmetoden Barns behov i centrum, och öva på att ta hand om ett riktigt ärende som de tar med sig från sin kommun. Handledningen sker steg för steg med hemuppgifter mellan träffarna.

De får också lära sig mer om lagar och regler, och får tips från erfarna socialsekreterare i länet, som berättar hur de brukar göra. Dessutom får de stöd i att reflektera över hur man i sin yrkesroll etiskt kan hantera den makt man har över klienternas livssituation.

Borde finnas på nationell nivå

Sofia Lager Millton är utvecklingsledare på FoUrum i Jönköpings län, och har varit med och tagit fram introduktionen.

– De nyexaminerade socialsekreterarna är jätteduktiga, de är mer akademiskt skolade och kunniga än de som gått utbildningen tidigare. Men de har inte så mycket specialistkunskap och praktik att hänga upp sina kunskaper på. Det kommer vi åt med den här utbildningen, säger hon.

Regional introduktion sparar resurser

– I Jönköpings län har vi inga stora kommuner, förutom Jönköping. De skulle aldrig kunna få till varsin egen utbildning på det här sättet, säger hon.

Men egentligen skulle det behövas en specialistutbildning för socialsekreterare på nationell nivå, tycker Sofia Lager Millton, och ger exempel på andra yrkesgrupper som har det.

– Sjuksköterskorna behöver ju vidareutbilda sig för att bli barnsköterskor, och specialpedagogutbildningen är en fördjupning av kunskaperna som lärare.

Behövs mer för att få folk att stanna

Introduktionen behövs också för att kommunerna i Jönköpings län, liksom många andra kommuner, har svårt att rekrytera och behålla personal till socialtjänsten. När det inte finns någon erfaren socialsekreterare som kan lära upp de nyanställda, blir det svårt att upprätthålla rutiner och kompetens inom verksamheten.

Jönköpings län har haft sin yrkesintroduktion sedan 2012. Men omsättningen på socialsekreterare har ännu inte minskat. Sofia Lager Millton inser att det behövs mer än en så för att få folk att stanna i yrket.

– Vi har en bild av vårt arbete – en blomma. Det här är ett av blombladen för att få folk att stanna. Sen är det många saker till som behövs: bra lön, rimlig arbetsbelastning, bra chefer, och en organisation som underlättar arbetet.

Artiklar: Forskning

Tips

Mer om yrkesintroduktion
…på Socialstyrelsens webbplats Kunskapsguiden

Använd Suntarbetslivs checklista för introduktion, baserad på aktuell forskning.

Du och din arbetsgrupp kan också ta del av Forskning på 5 om hållbar introduktion.

Vikten av teamarbete

Text: Åsa Hammar