Rättvis och transparent organisation

Organisationen upplevs som schysst. Resurstilldelningar och beslut är välmotiverade, rättvisa, transparenta och efterlevs i hela organisationen. Roller, ansvar och mandat är tydliga. Det finns en hög grad av tillit mellan organisationens olika nivåer, verksamheter och individer. Värdegrund, policys och rutiner är väl kända, upplevs som relevanta och följs. Det är tydligt vad som gäller.

När en organisation uppfattas som rättvis och transparent ökar tilliten hos medarbetarna. Det påverkar produktiviteten positivt. För att uppfattas som en rättvis och transparent organisation är det viktigt att ledning och chefer motiverar och står bakom beslut som tas.

Det är även viktigt att organisationens styrdokument och riktlinjer efterlevs. När en organisations ledning och medarbetare är ärliga och lyfter både framgångar och misslyckanden, med inställningen att det finns något att lära, ökar transparensen i organisationen.

Friskfaktorhjulet

Exempel på konkret beteende för en stark friskfaktor

Alla i en organisation behöver vara med i friskfaktorarbetet och förstå vad man kan göra i det dagliga arbetet för att stärka friskfaktorerna. Här är exempel på hur man kan se och höra att friskfaktorn om rättvisa fungerar bra.

  • Chefer har regelbunden dialog med medarbetarna gällande hur beslut fattas och vad de har möjlighet att få insyn i och inte.
  • Chefer uppmuntrar medarbetare om att snarast lyfta upp och fråga i de fall oklarheter råder gällande vem som har ansvar för att göra vad.
  • Skyddsombud pratar med chef om hur väl överenskomna ramar fungerar i praktiken och om de leder till önskat resultat.
  • Ledningen gör mötesprotokoll med såväl bakgrund som motivering till beslut tillgängliga.
  • HR uppdaterar styrdokument vid behov.

Starta friskfaktorerna hos er

Hitta och stärk era friskfaktorer!