Förebygg sexuella trakasserier

Checklista och medarbetarenkät

Förebygg sexuella trakasserier

Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö. Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga och förhindra sexuella trakasserier. Här finns stöd för att arbeta systematiskt och förebyggande med frågan.

Verktyget består av:

  • En checklista.
  • En medarbetarenkät.
  • Ett par korta filmer.
  • Exempel på hur en handlingsplan kan se ut.
  • Tips och råd.

Använd checklistan för att se till att rutiner och riktlinjer är på plats och för att öka kunskapen om arbetsmiljön, sexuella trakasserier och lagkrav. Checklistan utgår från diskrimineringslagens struktur, terminologi och regler, men hänvisar även till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Undersök medarbetarnas upplevelse av sexuella trakasserier i arbetet med hjälp av enkäten. Förekommer det sexuella trakasserier eller en jargong som kan underlätta sådana trakasserier? Vet de anställda vart de ska vända sig om de skulle bli utsatta? Med hjälp av resultatet från enkäten kan sedan chefer och skyddsombud se om arbetsplatsen behöver förbättra sitt arbete för att förebygga sexuella trakasserier.