Roller och ansvar

Samverkan och tydlighet extra viktigt vid förändring

Samverkan är viktigare än någonsin

Arbetsgivaren har alltid det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Även för den som jobbar i en annan persons hem eller på distans hemifrån. Under coronapandemin handlar det om att se till att arbetsmiljön är så god som möjligt under de omständigheter som råder. Det görs bäst i samverkan.

Vid pandemi eller andra kriser ställs extra höga krav på arbetsgivare, chefer, alla medarbetare och skyddsombud. Alla behöver hjälpas åt med det systematiska arbetsmiljöarbetet, att krishanteringen fungerar och att risker rapporteras, riskbedömningar genomförs löpande och de allvarliga risker åtgärdas först. Och också följa upp att riskerna har minskat eller försvunnit. 

Samverkan är viktigare än någonsin. Utgångspunkten är att de flesta frågor ska lösas i dialog mellan chef och medarbetare på arbetsplatsen, men om det inte går kan du som är medarbetare ta hjälp av ditt skyddsombudI samverkanssystemet företräder du som är skyddsombud medarbetarna på arbetsplatsen och deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

En arbetsmiljöfrågas väg

Filmen visar hur en arbetsmiljöfråga kan röra sig genom samverkanssystemet för arbetsmiljöfrågor.

En arbetsmiljöfrågas väg

Skyddsombudets uppdrag

Du soär skyddsombud har ett viktigt uppdrag att företräda medarbetarna i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen i ditt skyddsområdeDet lokala arbetsmiljöarbetet är en förutsättning för att minska smittspridningen. Du ska bevaka arbetsmiljön inom ditt skyddsområde och se till att åtgärder vidtas mot ohälsa och olycksfall, att det är en god arbetsmiljö i övrigt på arbetsplatsen, liksom att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Om det finns brister tar du kontakt med din chef och poängterar arbetsgivarens ansvar att bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och din rättighet att medverka i det arbetet. 

På Arbetsmiljöverket kan du läsa mer om skyddsombudets roll, uppdrag och rättigheter. 

Fördelning och returnering av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöuppgifter kan fördelas till dig som är chef i verksamheten och du fungerar då som arbetsgivarens förlängda arm. Den som delar ut uppgiften ser till att mottagaren också har befogenheter, kompetens och resurser att genomföra sin uppgift. 

Om du som chef känner att du inte har förutsättningar att utföra dina arbetsmiljöuppgifter ska du skriftligen påtala det. Det kallas för att returnera en arbetsmiljöuppgift. Det kan till exempel handla om att du upplever att du inte har rätt kompetens för arbetsmiljöuppgiften.  

Uppgiftsfördelningen kan behöva ses över om det uppkommer nya risker i arbetsmiljön. Det är arbetsgivarens ansvar.  

För att kunna ta sitt ansvar har alla på en arbetsplats rätt till information och kunskap om sin arbetsmiljö. Att alla får den kunskapen är arbetsgivarens ansvar. Alla har också skyldighet att hålla sig själva uppdaterade genom att söka information. 

Arbetsmiljöansvar och straffansvar

På Arbetsmiljöverket kan du läsa om skillnaden mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar. I menyn uppe till höger hittar du också mer att läsa om roller och ansvar.

Vi är varandras arbetsmiljö

Även om arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön har alla ett ansvar att vara med och bidra till att den ska bli så bra som möjligt. Alla, oavsett roll i organisationen, kan bidra till en arbetsplats där alla kan må så bra det går. Exempelvis genom att: 

SAM, samverkan och samsyn

Film från Gilla Jobbet 2020 med arbetsmiljöexpert Mikael Rehnberg om  systematiskt arbetsmiljöarbete under coronapandemin.

SAM, samverkan och samsyn

Ta stöd av företagshälsovården

När kompetens och resurser saknas i organisationen och behov finns av stöd i det lokala arbetsmiljöarbetet finns företagshälsovården som en oberoende expertresurs. Företagshälsovården kan bland annat stödja verksamheter att identifiera och hantera arbetsmiljörisker, exempelvis genom att stödja dig som är chef eller skyddsombud i att göra riskbedömningar om smittrisker. Företagshälsovården kan också stödja medarbetare som befinner sig i kris, upplever oro, osund stress och känner rädsla i den rådande situationen.

Fyll på kunskaperna

Du som är chef kan ställa frågor om ditt ansvar till den som har fördelat arbetsuppgifter till dig. Och du som är skyddsombud kan vända dig till ditt fackförbund om du har frågor kring ditt uppdrag.  

Vill du lära dig mer om roller och ansvar inom arbetsmiljön och hur samverkan fungerar kan du också kika på Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning om Roller och ansvar och Samverkan.