Kris och oro

Här finns stöd för krishantering och bemötande

Leda i kris

Som ledare har du en nyckelroll när en kris inträffar. Du behöver vara extra medveten om vikten av att kommunicera och informera samt att lyssna in eventuella behov och oro. 

Som ledare behöver du också vara lugn, sprida trygghet, ta kontroll över situationen och visa att du tar den på allvar – då bygger du tillit.

Råd på vägen

Att skapa trovärdighet och tydlighet är A och O för att klara kriser. Trovärdighet byggs genom kompetens och pålitlighet. Tänk därför på att vara öppen och ärlig, motivera olika ståndpunkter och beslut. Basera dina beslut på de fakta du har, organisationens värderingar och uppdraget för verksamheten. Ta hjälp av andra experter i frågor du själv inte har kunskap om. Allt du gör och inte gör är en del i att skapa tillit till dig som ledare.

För att kunna jobba gemensamt mot samma mål behöver du vara tydlig och visa vägen. Lotsa din arbetsgrupp genom krisen och var lyhörd för hur medarbetarna kan bidra. Tydlighet i arbetet kan dämpa stress och oro. Var en förebild. När människor inte vet hur de ska bete sig så behöver de ledare att ta efter. Som ledare behöver du vara först med att leva som du lär. 

Det är också viktigt att du är närvarande och finns till hands för att stödja, följa upp och svara på frågor. Boka in avstämningsmöten regelbundet, både enskilda och i grupp. Måna om dina medarbetare på ett medkännande och respektfullt sätt. Fråga vad de behöver och vill – gissa inte.

I kris är det viktigare än någonsin att kunna göra adekvata bedömningar och fatta snabba beslut. Verksamheter som klarar av att ställa om och vara kreativa har störst chans att klara sig bra i osäkra tider. 

Både du som ledare och din arbetsgrupp behöver skapa en gemensam bild av nuläget i det sammanhang ni ingår i. Det är grunden för att kunna skapa samsyn i de vägval och prioriteringar som behöver göras. Utgå från nuläget för att fatta beslut om vilka prioriteringar som behöver göras och ta fram en plan över hur ni ska ta er fram genom krisen. Det skapar tydlighet och trygghet i gruppen och ett förtroende för dig som chef. 

Tips för att prioritera: 

 • Ha ett kort tidsperspektiv – nya mål kan behöva sättas i morgon. 
 • Bestäm ett fåtal saker att agera på. 
 • Fokusera på det ni kan påverka.
 • Bedöm vad som ska göras omedelbart, senare eller i nästa skede.  
 • Fokusera på det som skapar största möjliga nytta och värde. 
 • Involvera medarbetarna i prioriteringsarbetet. 
 • Tydliggör vad som ska göras, av vem, när och varför. 
 • Delegera mandat till medarbetarna att själva prioritera när det är lämpligt. 

  I kris är kommunikation en kärnverksamhet – inte en stödfunktion. Att vara transparent är alltid viktigt när man kommunicerar och särskilt under en kris. En öppen och ärlig kommunikation lägger grunden för hög trovärdighet. Trovärdighet är en förutsättning för att du ska få fram dina budskap och få människor att lyssna. Förminska inte problem, var öppen för kritik och förslag, be om ursäkt om något har gått fel.

  Redovisa så mycket som möjligt så snart som möjligt. Informera om vad som har hänt, vad som har gjorts hittills och vad som planeras framöver. Syftet är att minska oro och stabilisera, visa att läget är under kontroll, minska grogrunden för ryktesspridning och spekulationer.

  • Informera och kommunicera regelbundet
  • Skapa forum för regelbunden återkoppling
  • Tydliggör var, när och hur ofta ni utbyter information
  • Om ny information inte finns – informera om det
  • Lyft det som fungerar bra och ge positiv återkoppling

  Genom en bra dialog med dina medarbetare kan du få viktig information som blir ett stöd för dig att navigera i nuläget.

  Organisationens förmåga att utnyttja befintlig kompetens och förmågan att utveckla nödvändig kompetens kan vara avgörande för hur ni klarar att ta er igenom krisen. Kompetensen kan finnas hos enskilda individer, grupper eller i organisationen som helhet.

  Inventera befintlig kompetens och gruppens styrkor. Ge dina medarbetare mandat och gör dem delaktiga i hur ni ska möta behoven vid förändring. Då tar du tillvara på mesta möjliga kompetens. Tänk i nya banor – hur kan du göra justeringar för att ännu bättre ta tillvara på dina medarbetare och det de kan och mår bra av? Genom att använda varandras styrkor och bidrag, och arbeta tillsammans kan ni nå viktiga mål. Du som ledare visar hur. I krisen behöver alla hjälpas åt.

  Uppmuntra och skapa utrymme för socialt stöd och främja dina medarbetares återhämtning. Detta är särskilt viktigt om krisen blir långvarig. Prioritera återhämtningen både för dig och dina medarbetare så att ni kan vara hållbara även på sikt. Det kan handla om att skapa utrymme för att gå iväg en kort stund för att samtala med en kollega, se till att det finns fika och dryck eller en oas där man kan vara en stund för sig själv. Se till att alla vet vem de ska prata med om de inte mår bra eller om speciella behov finns.

  Var uppmärksam på tidiga signaler på ohälsa och gör arbetsanpassningar vid behov, så förebygger du sjukfrånvaro och tar tillvara på arbetsförmåga. Den behövs och är värdefull. Kom ihåg att du kan ta stöd av och hänvisa till företagshälsovården vid behov.

  Läs mer om psykisk hälsa från SKR:s projekt Uppdrag psykisk hälsa.

  En kris kan vara omskakande och ställa organisationen på prov. Den är ofta resurskrävande att hantera. Krisen kan samtidigt ge en möjlighet att lära sig om organisationens styrkor och svagheter. Ta vara på era lärdomar. När krisen lagt sig kommer ni att ha nytta av era insikter och upptäckter. Som ledare kan du se till att stärka och förbättra det som behövs. Kanske till och med ta med något som blir beständigt i det reguljära arbetet när krisen är över.

  Alla människor är olika och reagerar olika, inte minst i kris. Förstår ni krisens faser och hur olika människor kan reagera är det lättare att bemöta varandra på ett bra sätt.

  Möta och hantera oro

  Själva oförutsägbarheten i en kris kan skapa mycket oro. Det är normalt. Du som chef kan göra en hel del för att minska oron. Fokusera på ditt uppdrag som ledare och skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt.

  Krishantering på arbetsplatsen

  Film från Gilla Jobbet 2020 med psykolog och biolog Per Calleberg om krishantering på arbetsplatsen under coronapandemin.

  Krishantering på arbetsplatsen i coronatider

  Att tänka på vid svåra samtal

  Att agera snabbt som chef är viktigt. Här finns några medskick inför samtal mellan dig som chef och dina medarbetare.

  • Ge medarbetaren utrymme att berätta om sina tankar och känslor.
  • Bekräfta på olika sätt vad din medarbetare säger samtidigt som du behåller fokus på agendan.
  • Du behöver inte komma med råd eller lösningar direkt. Ofta är det bra att låta den andra personen ge förslag på hur situationen kan hanteras, och be om att få återkomma.