Kompetensutveckling hela arbetslivet

Det finns strukturer och strategier för att ta vara på och utveckla den kompetens och erfarenhet som finns inom organisationen. Det sker genom utbildning, byte av arbetsuppgifter/roll inom organisationen eller annan form av kompetensutbyte. Det finns en strävan efter att vara en lärande organisation och medarbetare ges möjlighet att lära av varandra och utvecklas tillsammans i vardagen.

Möjlighet till kompetensutveckling genom utbildning eller intern rörlighet har ett starkt samband med organisationer med låg sjukfrånvaro. Chefer i friska organisationer efterfrågar och uppmuntrar medarbetares intresse för att utöka sin kompetens.

Internt lärande kan organiseras genom lärgrupper, mentorskap, skuggning, byte av arbetsuppgifter och/eller roll inom organisationen. Arbetsgivarringar är samarbeten mellan närliggande arbetsgivare och kan vara ett alternativ om rollbyte inom organisationen inte är möjligt.

Friskfaktorhjulet där friskfaktor kompetensutveckling hela arbetslivet är markerad

Exempel på konkret beteende för en stark friskfaktor

Alla i en organisation behöver vara med i friskfaktorarbetet och förstå vad man kan göra i det dagliga arbetet för att stärka friskfaktorerna. Här är exempel på hur man kan se och höra att friskfaktorn om kompetensutveckling fungerar bra.

  • Chefen tar upp händelser från arbetet och samtalar om vad vi kan lära av det.
  • Chefen frågar vilken kunskap som behövs för att utföra arbetsuppgifterna och vem som har den kunskapen.
  • Skyddsombud uppmuntrar sina kollegor att dela med sig av den kunskap de har eller får på utbildningar och kurser.
  • Ledningen skapar en långsiktig budget för lärande som gynnar både nya/oerfarna och erfarna medarbetare.
  • HR kartlägger kompetens.

Reflektionsfrågor att inspireras av