Kommunikation och återkoppling

Samtalsklimatet är öppet och tillåtande uppåt, nedåt och åt sidorna. Det finns fungerande kommunikationsvägar och forum för information och dialog. Alla lyssnar på varandra. Återkoppling ges på beteenden och hur de påverkar verksamhetens resultat. Sakfrågor hanteras utan att det blir personligt.

I organisationer med låg sjukfrånvaro finns system och strategier för feedback kopplat till verksamhetens mål. Informationen samordnas på varje nivå i organisationen. Det är helt ok att gå in till chefen med en fråga eller ta upp den på fikarasten.

För att bygga goda arbetsrelationer och effektiv kommunikation är det viktigt att alla delar med sig och gläds åt varandras framgångar. Kunskaper sprids via tvärprofessionella kontakter och grupperingar. Ett gott kommunikationsklimat får dessutom ofta effekten att förändringar uppfattas mer positivt.

Friskfaktorhjulet där friskfaktor kommunikation och återkoppling är markerad

Exempel på konkret beteende för en stark friskfaktor

Alla i en organisation behöver vara med i friskfaktorarbetet och förstå vad man kan göra i det dagliga arbetet för att stärka friskfaktorerna. Här är exempel på hur man kan se och höra att friskfaktorn om kommunikation fungerar bra.

  • Chefer tar tillsammans med medarbetarna fram spelregler och följer upp regelbundet om hur de fungerar, justerar vid behov.
  • Avsluta möten med att reflektera tillsammans hur kommunikationsklimatet var under mötet.
  • Skyddsombudet och andra påpekar när sakfrågor blir personfrågor.
  • Alla använder de kommunikationskanaler man kommit överens om.
  • Ledningen kartlägger organisationens kommunikationsvägar, följer upp hur de fungerar och utvecklar efter behov.
  • HR tillhandahåller material för att förbättra den kommunikativa förmågan och träna på att ge återkoppling på beteenden.

Reflektionsfrågor att inspireras av