Delaktighet och inflytande

Organisationen skapar förutsättningar för medarbetare att ha inflytande över sin arbetssituation och vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen. Rutiner, arbetssätt, mötes- och beslutsstrukturer utformas för att ta vara på medarbetares tankar, åsikter och idéer. Alla kommer till tals och bidrar med olika erfarenheter och perspektiv. Det är tydligt vad man kan påverka och inte.

Ett kännetecken för friska organisationer är att det finns en övertygelse om att delaktighet förbättrar verksamheten. Organisationen skapar förutsättningar för medarbetare att vara delaktiga i såväl verksamhetsutvecklingen som kring sin egen arbetssituation.

Det sker till exempel genom att arbetsgrupper har ansvar för och tar fram förslag i vissa frågor eller att ledning tar in synpunkter från medarbetare vid förändringar i verksamheten. Ju större känsla av inflytande, desto nöjdare är medarbetare med arbetsplatsens effektivitet. Det är lika viktigt att det är tydligt vilka frågor det inte är möjligt att vara delaktig i.

Friskfaktorhjulet där friskfaktor delaktighet och inflytande är markerad

Exempel på konkret beteende för en stark friskfaktor

Alla i en organisation behöver vara med i friskfaktorarbetet och förstå vad man kan göra i det dagliga arbetet för att stärka friskfaktorerna. Här är exempel på hur man kan se och höra att friskfaktorn om delaktighet och inflytande fungerar bra.

  • Chefen använder andra kommunikationskanaler än möten för ren information (exempelvis veckobrev) och frigör tid för dialog på t ex APT.
  • Gå ”laget runt” på möten för att ge alla talutrymme.
  • Skyddsombud uppmuntrar sina kollegor att vara delaktiga på möten genom att fråga vad de tycker.
  • Chefen tar in synpunkter från medarbetare när beslut som gäller verksamheten ska fattas.
  • Ledningen tar in synpunkter från organisationen på hur verksamheten kan förbättras och när förändringar ska genomföras.
  • HR tillhandahåller material för att öka delaktigheten.

Reflektionsfrågor att inspireras av