Heltid till alla kräver hållbara arbetstider

19 november 2018 Lästid: 7 min
Sex representanter från SKL och Kommunal på konferens om hållbar arbetstidsförläggning.
Representanter från fack och arbetsgivare på en konferens om hållbar arbetstidsförläggning. Från vänster Agneta Jöhnk och Charlotta Undén, SKL, Lars-Sture Johansson, Kommunal, Lars-Ove Brander, SKL, Lena Byström och Lenita Granlund, Kommunal.

Foto: Jeanette Neij

Arbetstider med tillräcklig återhämtning. Det är en komplex fråga när heltid ska bli norm i välfärden.
– Chefen har huvudansvaret för att arbetstider inte bidrar till att medarbetare blir sjuka, sa SKL:s Agneta Jöhnk på en konferens om heltid och arbetsmiljö.

Heltidsarbete ska bli det normala, även i kvinno­dominerade välfärds­yrken som vård och omsorg. Det avtalade parterna Kommunal och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 2016 och startade då 5-års­projektet Heltidsresan.

Heltid kräver att man har en hållbar arbetsmiljö – och en hållbar arbetstidsförläggning.

Hur får man till det?

Det diskuteras på fem heldags­konferenser runtom i landet under hösten. Tanken är att ge stöd för det lokala arbetet. Arbetsgivar­representanter och fackliga före­trädare deltar tillsammans och får hjälp att planera sitt nästa steg i heltidsresan.

Den 14 november var en stor konferens­sal på München­bryggeriet i Stockholm fullsatt. Heltidsresans projekt­ledare Charlotta Undén, SKL, påpekade inledningsvis att arbetet med att införa heltid varierar stort i landet. Vissa ligger i start­groparna och andra har kommit långt. Förutsätt­ningarna ser också mycket olika ut. Men för alla gäller samma sak:

– Man måste organisera om till en heltids­organisation, inte pressa in heltider i en deltids­organisation, sa Charlotta Undén.

Fler behöver jobba mer

Men varför måste egentligen fler jobba heltid?

SKL:s chef för arbetsgivar­frågor, Agneta Jöhnk, pratade om SKL:s och Kommunals olika utgångs­punkter men gemensamma mål.

– Demografin ger oss en stor utmaning. Andelen äldre ökar stort till år 2023 men inte andelen i arbets­för ålder. Vi behöver fler som jobbar mer för att klara välfärden. Men det handlar också om att kunna leva på sin lön och kunna klara sig själv. Att få heltids­ersättning till pension.

Omställningen till heltid påverkar mycket, både i samhälls­strukturen och i privat­livet.

Heltid för jämställdhet

– Vi ändrar ju en samhälls­norm, från att det normala i kvinno­dominerade sektorer är att jobba deltid. Man får tänka på vad vi gör för jämställd­heten, sa Lenita Granlund, Kommunals avtals­sekreterare.

Arbetstidsförläggning ska vara en del av det systematiska arbetsmiljö­arbetet.

Hon underströk att organisationerna måste ta höjd för heltid. Det behövs ett nytänk i bemanning och schema­läggning med bibehållet fokus på arbets­miljö.

– Men många gånger abdikerar cheferna och överlämnar arbetstider till medlemmarna. Frågor kring arbetstidsförläggning ska vara en del av det systematiska arbetsmiljö­arbetet. Det är där man hittar lösningar, sa Lenita Granlund.

Chefer har ett arbetsmiljö­ansvar och måste ta det, menade Agneta Jöhnk.

– De har huvud­ansvaret för att arbetstider inte orsakar att medarbetare blir sjuka, sa hon.

Vilotiderna viktiga

Anna Dahlgren är forskare på Karolinska Institutet. Hon har studerat vad forsk­ningen säger om hur arbetstiderna påverkar sömn och trött­het, som har stor betydelse för åter­hämtning och hälsa. Det som påverkar mest vid skift­arbete är, i fallande skala:

 • Lågt inflytande över arbetstiderna
 • Att inte kunna planera i förväg
 • Korta vilotider, alltså mindre än elva timmar mellan arbets­passen
 • Delade turer
 • Många skift i rad
 • Nattarbete

Ansiktsporträtt Anna Dahlgren, tema hållbara arbetstider.– Längre vila mellan arbets­passen ger bättre sömn, minskad trötthet och ökat väl­befinnande, sa Anna Dahlgren, som också tog upp problem med individuell schemaplanering.

– Det är bra att medarbetarna är delaktiga men risken är att de tar hänsyn till andra behov än hälsosam schemaläggning, sa Anna Dahlgren.

Hållbara arbetstider

Hon gav också några råd för schemaläggning av hållbara arbetstider. Det är många pussel­bitar att lägga och ta hänsyn till. Är det svårt att få ihop allt tycker hon att man bör fokusera på två frågor:

 1. Hur optimera schemaläggning för att främja åter­hämtningen.
 2. Hur kan vi arbeta med arbetsmiljön för att minska stress och på så sätt ge bra förutsättningar för sömn och återhämning.

Generellt tycker Anna Dahlgren att förändrings­arbetet mot heltid handlar mycket om kultur. ”Här gör vi på det här sättet och så har vi alltid gjort.”

– Men det handlar också om värde­grunder i ledar­skapet. Övertid premieras ju exempelvis ekonomiskt. Kort­siktigt kan det vara bra med över­tid, men inte på lång sikt.

 

Helhetsgrepp för heltid i Ulricehamn

Porträtt Susanne Åhman och Therese Brunbäck, tema hållbara arbetstider.

Susanne Åhman, Ulricehamns kommun och Therese Brunbäck, Kommunal.  

Många kommuner inför heltid för anställda inom social­tjänsten. Men Ulricehamns kommun tar ett större grepp. Här inför man heltid i alla verk­samheter.

Vid års­skiftet kommer alla i kommunen som vill att ha en heltids­anställning i grunden.

– Heltid ska faktiskt på riktigt bli norm. Vi ska bli duktiga på att använda de personal­resurser vi har. Det handlar inte om att vi ska slita ut vår personal utan använda dem på bästa sätt, sa Susanne Åhman, planerings­chef i Ulricehamns kommun, på Heltidsresans konferensdag.

Utbildar alla om heltid

Kommunen har lagt mycket tid på att förbereda sitt heltidsprojekt. Förankring, kommunikation och utbildning har varit viktigt.

– Vi har utbildat alla anställda och chefer, även stöd­funktionerna. Det har varit väl värt den investeringen, sa Susanne Åhman.

Balans med bemanning

En knäckfråga är kostnaden. Organisationen måste klara balans­gången mellan att bemanna till­räckligt för att slippa ta in tim­anställda och betala övertid och å andra sidan inte över­anställa för många.

Man kan behöva införa större arbets­områden för att få ihop heltids­tjänster till alla.

– Ju större samplanerings­enheter man har, desto mindre är risken att det blir fel­bemanning, menade Susanne Åhman.

Krävs nytänk

Therese Brunbäck är under­sköterska och facklig företrädare för Kommunal i Ulricehamn. Att införa heltid handlar bland annat om att tänka nytt, menade hon.

– Ett sätt är att flytta arbets­uppgifter till en annan tid på dygnet för att få en jämnare bemanning.

Det är en gammal kultur som nu ska förändras.

Susanne Åhman påpekade också komplexiteten i att ställa om välfärden till en heltids­organisation.

– Det är en gammal kultur som nu ska förändras. Vi ger oss in i privatliv och folk reagerar, men det är normalt. Vi får inte bli rädda att vi gör fel för det. Och det är helt nödvändigt att kroka arm med de fackliga organisationerna, sa hon.

Läs även artikeln Konsten att lyckas med heltid, om hur Kiruna kommun gjort heltid till norm.  

6 tips för att lyckas med heltid

 • Samverka fack och arbets­givare.
 • Tänk nytt och fritt kring bemanning och organisa­tion – kläm inte in heltider i en deltids­organisation. Höj grund­bemanningen och skapa större arbets­områden.
 • Få med personalen – informera mycket, lyssna på medarbetarna och bemöt oro.
 • Få med alla lednings­nivåer, även de förtroende­valda.
 • Satsa ordentligt på schemap­lanering och hälso­samma scheman.

Det här är Heltidsresan

2016: Fackförbundet Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avtalar om att införa heltid som norm inom väl­färden. Bemanning, arbets­miljö och schema­läggning ska organiseras så att medarbetare kan arbeta heltid. Heltid ska erbjudas deltids­anställda, gälla vid ny­anställning, och andelen som jobbar heltid ska öka.

2017: Arbetsgivare inom kommuner och lands­ting gör handlings­plan för hur heltidsarbete ska öka.

2018–2021: Införande av heltids­organisation.

Läs merHeltidsresans webbplats. Där finns även grupp­övningar för arbets­plats­träffar som kan under­lätta förändrings­arbetet.

Fler verktyg

Vad är viktigt på er arbets­plats gällande arbetstids­förläggning? Hur vill ni ha det och får ni åter­hämtning? Gör en övning med reflektionsfrågor ur Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen. Där ingår en kort film med fiktiva scener.

Hos Suntarbetsliv finns även checklista/skyddsrond för arbetstidsförläggning, och verktyg för hälsofrämjande schemaläggning.

Text: Jeanette Neij