Relationerna till arbetskamraterna är ofta skillnaden mellan att känna att det är roligt att gå till jobbet eller att längta bort ifrån det.

Foto: Cecilia Elander

Arbetsgruppens psykologi

Managementkonsulter och arbetslivsforskare använder ofta ord som gruppdynamik, gruppsykologi och grupproller. De handlar om hur vi är eller bör vara tillsammans med andra.

Det händer mycket i samspelet mellan dem som arbetar på en arbetsplats. Relationerna till arbetskamraterna är ofta skillnaden mellan att känna att det är roligt att gå till jobbet eller att längta bort ifrån det. Arbetsgruppen kan vara ett stöd och en hjälp för den egna utvecklingen. Men den kan också innebära förtal, långvariga konflikter och till och med mobbning.

Hur väl gruppen fungerar tillsammans bestämmer sjukfrånvaro och personalomsättning. Den sjukskrivningsdiagnos som växer snabbast är lättare psykiska besvär. En studie visar att nästan alla, närmare nio av tio, av dem som sjukskrivits för psykisk ohälsa anser att arbetet orsakat deras besvär. Det är inte den fysiska miljön på arbetsplatsen de åsyftar i första hand. Den psykosociala miljön på jobbet, och inte minst relationerna i arbetsgruppen, spelar en helt avgörande roll för vårt välbefinnande.

Olika slags grupper

En grupp är en samling människor som har något gemensamt. Forskarna skiljer ofta på primärgrupper och sekundärgrupper. Primärgruppen är en mindre grupp med personliga relationer – som ett arbetslag eller en familj. Sekundärgrupper är större sammanslutningar som bygger på gemensamma mål eller värderingar. Fackföreningar och ideella organisationer är typiska exempel.

Inom arbetsgruppen finns både personliga relationer och gemensamma värderingar. Förutom att man oftast sitter under samma tak har man också samma mål som arbetskamraterna. Det kanske är att göra så bra rekryteringar som möjligt, att ge bästa möjliga omvårdnad, producera en tjänst eller en vara – eller en massa andra saker.

Förutom att man oftast sitter under samma tak har man också samma mål som arbetskamraterna

De gemensamma riktlinjer och värderingar som uppstår på en arbetsplats brukar kallas organisations- eller företagskultur.

Samspel och utveckling

När man talar om arbetsgrupper antar man oftast att det finns ett samspel mellan medlemmarna i gruppen och att de befinner sig någonstans i en grupprocess. Det ständigt föränderliga samspelet mellan alla medlemmarna i gruppen kallas gruppdynamik.

Hur sådana processer och samspel ser ut studeras av psykologer, sociologer och organisationsteoretiker.

Till grund för grupprocessen och gruppdynamiken ligger gruppmedlemmarnas roller. Enligt många forskare bestäms dessa roller inte bara av personerna som ingår i gruppen utan också av dess sammansättning, till exempel hur stor den är eller fördelning av ålder och kön.

Ofta har vi olika roller i olika grupper – en persons yrkesroll är annorlunda än dennes roll som pappa i en familj, för att ta ett exempel. Det finns mängder av teorier om grupproller, om hur arbetsgruppens livscykel ser ut och om vad som kännetecknar det kreativa och effektiva arbetslaget.

Läs också:

om FIRO-modellen här på suntarbetsliv.se.

Text: Michael Nyhaga, 19 juli 2006

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Så klarar ni värmen på jobbet

När sommaren kommer är det viktigt att hålla koll på temperaturen på arbetsplatsen. Värmen kan nämligen påverka allt från hälsa och komfort till produktivitet och stressnivå. Sommaren är här, och…

Tips för trygg återgång efter pandemin

Eskilstuna kommun har gjort en plan för hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatserna när det är dags. – Kom igång med planeringen nu, även om ni inte vet när ni ska…

Här tar de tillvara senior kompetens

På en specialistmottagning är det mycket att lära för den som kommer ny. Då kan en mentor vara till stor hjälp. På Uddevalla sjukhus stöttas nya sjuksköterskan Mikaela Siver av…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Två män och två kvinnor fikar och ler vid bord, tema inkludering hbtq.

Arbeta aktivt med hbtq-frågor på jobbet

Fördomar, mikroagressioner och minoritetsstress – det är några saker som kan drabba hbtq-personer på arbetsplatsen. Arbetsgivare bör därför arbeta aktivt för att skapa en inkluderande arbetsplats. Det säger...