Kurs i svenska ger städare ett språk för jobbet

18 juni 2018 Lästid: 8 min
Städare i Jönköpings kommun får svenskundervisning i satsning på bl a arbetsmiljö.
I Jönköpings kommun lär sig städare svenska på arbetstid. Från vänster Warina Askharih Oraha, Aku Ekwa, Maryam Rouel Bahhi och Mariam David.

Foto: Anna Hållams/TT

I Jönköping lär sig städare yrkes­svenska på arbets­tid. Kursen ingår i en större arbetsmiljö­satsning.
– Nu vet jag namnet på sådant som vi använder i jobbet varje dag, säger Mariam David, som städat i kommunen i många år.

Det skrattas ofta i klass­rummet i Kunskapens hus i Jönköping.

Till exempel när Aree Wongkhamchan beskriver hur det var första gången då hon tände lampan i ett rum på museet i Gränna, där hon städar. Hon stod öga mot öga med en verklighets­trogen vax­docka före­ställande ingenjör André!

Eller när en bild på en gas­flaska i arbets­miljön leder in samtalet på hur rösten låter om man har andats in helium. Som Kalle Anka, ungefär! Men mest är stämningen mycket fokuserad.

Farosymboler får för­klaring

Farosymboler på olika språk för bättre arbetsmiljö.Läraren Charlotte Nilsson visar bilder av farosymboler som används i arbets­livet. Så här ser märkningen ut för exempelvis frätande ämnen, brand och explosion – och det här betyder varningarna.

– Man måste läsa produkt­information och säkerhets­datablad, säger hon.

Kurs­deltagarna frågar, kommenterar och ger exempel från sitt eget arbets­liv. En rad olika moders­mål finns representerade runt borden. Många använder mobilen för att över­sätta, när de inte hittar de rätta orden på svenska.Mobil som översätter till arabiska, ger städare bättre arbetsmiljö.

Alla del­tagare, femton kvinnor och tre män, är städare inom Jönköpings kommun. De är den andra om­gången medarbetare som läser svenska på arbets­tid. Sedan i mars har de träffats en efter­middag i veckan, två och en halv timme per gång. I mitten av juni blir det av­slutning – med tårta.

Rätt ord för redskapen

Mariam David, Warina Askharih Oraha och Wesam Shamon städar i förskolan och skolan. De är mycket nöjda med kursen.

– Nu har vi ord för sådant som vi använder varje dag, säger Mariam David, som har arbetat sexton år i kommunen.

Många av städvagnens redskap har långa och svåra namn. De räknar upp: Interiörmopp, sanitetspåse, toalettrengöringsmedel.

Städare lär sig svenska begrepp, för bättre arbetsmiljö..

Wesam Shamon och Mariam David lär sig svenska städ­begrepp. Foto: Anna Hållams/TT

Wesam Shamon har använt bilder för att lära sig.

–  Jag skrev upp namnet på alla grejor som jag använder, och satte upp på vagnen. Det var bra, säger han.

Det har blivit lättare att prata om arbetet, tycker alla tre.

– Förut sa jag ofta ”den här” och ”den där”, berättar Warina Askharih Oraha.

De har också upp­skattat att få träffa kollegor, som jobbar på andra enheter.

Tränar på samtal

Städ­terminologi, arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi är centrala inslag i kursen. Men tanken är också att del­tagarna ska komma igång och prata mer.

– De behöver träna på att våga ha vardags­samtal på svenska. Därför är det viktigt att vi har ett öppet klimat, där det är okej att säga fel och där vi skrattar med varandra, säger Charlotte Nilsson. Hon är lärare och kurs­ansvarig till­sammans med kollegan Maria Nordmalm.

Lärare Charlotte Nilsson undervisar städare i svenska, bl a för bättre arbetsmiljö.

Läraren Charlotte Nilsson. Foto: Anna Hållams/TT

Verk­samheten Städ och konferens i Jönköping har 270 medarbetare, för­delade på fyra geo­grafiska om­råden. Över hälften av de an­ställda har ett annat moders­mål än svenska. Behovet av en ut­bildning i yrkes­svenska kom fram när man under­sökte medarbetarnas arbetsmiljö och trivsel.

Arbets­ledarna fick före­slå fem per­soner per enhet, som de ansåg behövde stöd i svenska.

Kompetens och status

– Det handlar om att till­föra kompetens till en grupp som det inte satsas så mycket kompetens­utveckling på, säger Anne Lene Henning, verksamhets­chef. Det handlar också om att höja statusen. Medarbetarna ser att vi satsar på dem. Då kan de själva gå med huvudet högt.

Det blir ett sådant engagemang

Den första kursen genom­fördes under hösten 2017. Ut­värderingen visade att del­tagarna tyckte att de hade lärt sig mycket, berättar Tina Karlsson. Hon är chef för enheten Öster och har själv en bakgrund inom städ­yrket.

– De som gått kursen var mer öppna för att prata. Den är verkligen upp­skattad.

Effekterna av ut­bild­ningen sprider sig också, fortsätter hon. Arbets­kamraterna stöttar dem som går svensk­kursen och fångar upp kun­skaperna på olika sätt.

– I Gränna har de bestämt sig för att skriva upp tio nya ord per vecka på en stor white­board på jobbet. På en annan enhet har man börjat läsa tid­ningen till­sammans på raster. Det blir ett sådant engage­mang, säger Tina Karlsson.

Fortsätter med språkcafé

För att ta vara på entusiasmen har Anne Lene Henning och Tina Karlsson nu dragit igång ett språk­café för dem som har gått kursen i svenska. Det hålls en gång i månaden. Medarbetarna får ta en timme av sin arbets­tid för att delta, om de sam­tidigt lägger en timme av sin fritid.

På språk­caféet kan de få hjälp med post från myndig­heter, eller blanketter som ska fyllas i. Fast vikti­gast är förstås möjlig­heten att få prata svenska med arbets­kamrater.

– Det är så tydligt att alla vill ha något slags fort­sättning, säger Tina Karlsson.

Halvporträtt Tina Karlsson och Anne Lene Henning, chefer som värnar om arbetsmiljö.

Tina Karlsson och Anne Lene Henning. Foto: Anna Hållams/TT

Både hon och Anne Lene Henning tänker sig fler kurser för medarbetare framöver. De tror att arbets­givare kommer att behöva ta ett större ansvar för den här formen av kompeten­sutveckling, för att kunna rekrytera den personal de behöver.

– Fler och fler som söker jobb hos oss har inte språket, samtidigt som de är fan­tastiska och super­duktiga människor. Då måste vi som arbets­givare vara med på resan, säger Anne Lene Henning. Det här är definitivt inte en raket som vi bara skickar upp och släcker ner igen.

Flera insatser för arbetsmiljö

Sjuk­frånvaron bland städarna i Jönköping har sjunkit med ungefär en tredje­del på två år, uppger Anne Lene Henning. Hon kopplar det till att man satsat brett på arbetsmiljö, med insatser på organisations-, grupp- och individ­nivå.

En om­organisation har till exempel ökat chefs­tätheten, så att städarna fått kortare avstånd till sin närmaste arbets­ledare. Grupperna utbildas i ergonomi för att före­bygga skador. Tina Karlsson spelar just nu in en film om mopp­teknik, med personal från verk­samheten. Den ska användas i introduk­tionen. Alla medarbetare får ett gummi­band och enkla övningar som de kan göra på jobbet – i grupp eller enskilt.

Språk­utbildningen är en pussel­bit i samman­hanget. Precis som tips­promenader, grill­kvällar, sommar­fester och annat som arbets­givaren bjuder in till.

– Vi försöker göra roliga saker till­sammans, säger Tina Karlsson. Det är viktigt att känna att man blir sedd och upp­skattad. Vi pratar mycket om att känna stolt­het över yrket.

Verktyg och stöd

Yrkessvenska för städpersonal

  • I Jönköping har två grupper av städare hittills fått ut­bildning i yrkes­svenska.
  • Kursen omfattar elva till­fällen, på arbets­tid, två och en halv timme per gång.
  • Den är en del av en större arbetsmiljö­satsning.
  • Målet är att deltagarna ska utveckla sin svenska, lära sig förstå säkerhets­datablad, läsa instruktioner m.m.
  • Satsningen följs upp med ett språk­café, dit medarbetarna kan gå – delvis på arbets­tid.

Text: Margareta Edling