Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap

Ledare är tillgängliga, tydliggör mål, inspirerar och visar vägen. Ledare är måna om att utveckla relationer och visar tillit genom att ge ansvar, stöd och möjligheter. Chefer och medarbetare i alla led tar ansvar och tydliggör vad de behöver för att göra sina uppgifter och nå uppsatta mål. Alla ser till verksamhetens bästa och driver gemensamt verksamheten framåt.

I verksamheter med låg sjukfrånvaro sker uppföljning och återkoppling genom direktkontakt. Chefer anstränger sig för att vara tillgängliga. Genom ett närvarande ledarskap kan tillitsfulla relationer utvecklas vilket också gör det möjligt att upptäcka tidiga tecken på ohälsa.

Att stödja och visa vägen är extra viktigt i nya grupper eller grupper med nya medarbetare. Att även se och lyfta det som fungerar skapar engagemang på arbetsplatsen och möjlighet att leda mot verksamhetens mål.

Friskfaktorhjulet där friskfaktor närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap är markerad

Exempel på konkret beteende för en stark friskfaktor

Alla i en organisation behöver vara med i friskfaktorarbetet och förstå vad man kan göra i det dagliga arbetet för att stärka friskfaktorerna. Här är exempel på hur man kan se och höra att friskfaktorn om ett närvarande ledarskap fungerar bra.

  • Alla tydliggör vad de behöver för att klara uppdrag och nå mål.
  • Chefer besöker arbetsplatser regelbundet.
  • Chefer och medarbetare för dialog om mål, vad som konkret behöver göras för att nå dessa, följer upp regelbundet och utvärderar utfört arbete.
  • Skyddsombud och chef pratar tillsammans om vilka beteenden som skapar tillit och engagemang på arbetsplatsen.
  • Ledningen diskuterar och utvecklar regelbundet chefers individuella och organisatoriska förutsättningar
  • HR tar fram och utbildar i material som kan användas för att öka engagemanget hos medarbetare.

Reflektionsfrågor att inspireras av