Eva Schömer, professor i rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Eva Schömer, professor i rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö, ska undersöka kollisionen mellan de lagar som ingår i socialrätten och i arbetsmiljörätten.

Foto: Ulrika Oredsson

Hem ljuva arbetsplats

Buller, svag belysning eller en besvärande lukt. Hemtjänstens personal får vara beredd på olika arbetsmiljöproblem när de jobbar i vårdtagares hem. Forskaren Eva Schömer har beviljats ekonomiskt stöd av AFA Försäkring för att undersöka vad som händer när rätten till vård hemma krockar med lagen om en sund arbetsmiljö.

– En person som ska få vård hemma kan ju till exempel röka hur mycket han eller hon vill i sitt eget hem. Samtidigt har den som utför arbetet rätt till en tobaksfri miljö, säger Eva Schömer, professor i rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö.

– Socialtjänstlagen säger att alla människor som är i behov av vård och omsorg ska få den hjälp de behöver. Och arbetsmiljölagen säger att anställda ska ha en sund och säker arbetsmiljö. Det blir två olika lagar som krockar med varandra.

Ljud, ljus och luft

Sedan 2009 kan Sveriges kommuner välja om de vill driva hemtjänst och personlig assistans i egen regi eller anlita privata företag. I dag är det också vanligare än förr att den som behöver hjälp och omvårdnad får det i sin egen bostad istället för på sjukavdelningar och äldreboenden. Den bekanta hemmiljön kan vara bra för vårdtagarens hälsa men är kanske inte alltid lika lämplig som arbetsplats.

– I ett hem möblerar man ju som man vill och då kan det bli svårt för personalen att komma åt att städa. Det kan också vara en bullrig miljö, belysning som inte är tillräcklig eller en lukt som är besvärande, säger Eva Schömer, och ger fler exempel på problem som kan uppstå när den enes hem också är den andres arbetsplats:

– Ljud, ljus och luft är de fysiska arbetsmiljöfaktorerna, men sedan finns även den psykosociala arbetsmiljön. Det handlar om upplevelsen av miljön och stress, alltså psykisk påfrestning. Det som också händer i ett hem är att den som är i behov av vård kan ha en man, en fru, barn eller andra släktingar som den personliga assistenten eller hemtjänstpersonalen måste förhålla sig till.

Krocken mellan lagarna utforskas

Avregleringen av hemtjänsten och den personliga assistansen innebär att den som behöver omvårdnad eller hjälp har fått större möjlighet att välja vem han eller hon vill anlita för jobbet. För den som utför vårdarbetet kan det betyda att det blir svårare att kräva bra villkor och en god arbetsmiljö. Nu ska Eva Schömer, tillsammans med doktoranden Linnéa Olsson, undersöka kollisionen mellan de lagar som ingår i socialrätten och i arbetsmiljörätten. Projektet startar den 1 augusti 2015 och pågår till den 31 juli 2018.

Med studien tror vi att de som arbetar i annans hem kommer att uppmärksammas i samhället

Vad ska ni studera i projektet?
– Vi ska studera hur arbetsmiljön ser ut för dem som arbetar i någons hem, i form av kommunal hemtjänst eller personlig assistans, privata bolag eller som anställda direkt av en vårdbehövande. Vi ska också studera arbetsvillkoren och hur förhandlingarna om arbetsmiljön går till mellan dem som utför arbetet och uppdragsgivaren.

Hur ska ni gå tillväga?
– Dels är vi intresserade av den juridiska aspekten av att de två rättssystemen krockar. Det blir att vi läser lagtexter och domar, tittar på upphandlingskontrakt och gör en juridisk tolkning, säger Eva Schömer, och fortsätter:

– Den andra biten är att vi ska göra deltagande observationer i människors hem där arbetet bedrivs. Vi kommer att göra djupintervjuer med personalen för att få veta hur de uppfattar sin arbetsmiljö och sina möjligheter att ställa krav, och med vårdtagarna för att få syn på deras behov. Vi kommer också att göra intervjuer med kommunala tjänstemän.

Vad hoppas ni på av projektet?
– Jag hoppas på att kunna förklara vilken roll juridiken spelar i situationer där två olika rättsområden kolliderar med varandra. Genom studien kommer det bli möjligt att förstå vilka intressen som har företräde, arbetstagarens eller vårdtagarens. På så sätt bidrar vi med kunskap om vad man bör tänka på när man stiftar lagar, för att undvika att hamna i liknande dilemman, säger Eva Schömer, och tillägger:

– Det är ett högt mål och jag är inte säker på att lyckas, men vi kommer åtminstone att kunna peka på de största problemen när det gäller konkurrerande lagar.

Vilka konsekvenser tror du att ni kommer kunna se?
– Jag tror vi kommer att kunna se att formen, om man är anställd eller egen företagare, har stor betydelse för hur man mår på jobbet. Och jag tror att vi kommer kunna bekräfta tidigare teser om att det är framför allt kvinnor som arbetar i hemtjänst och personlig assistans. Inte minst på landsbygden, säger Eva Schömer, och utvecklar svaret:

– Vi kommer förmodligen också kunna se och att kvinnorna har färre möjligheter att söka ett nytt, mer välbetalt arbete där den psykosociala arbetsmiljön värdesätts, eftersom det ofta finns få andra arbetstillfällen i deras närhet. Kvinnor har ofta ansvar för det egna hemmet med barn och familj. Det gör att de har svårt att pendla till ett jobb på annan ort, som en del män inom till exempel byggnadsbranschen gör.

Hur kan kunskapen ni får fram användas för att förbättra arbetsmiljö och villkor för dem som arbetar i någon annans hem?
– Med hjälp av studien tror vi att de som arbetar i annans hem i form av hemtjänst eller personlig assistans kommer att uppmärksammas som en viktig grupp i samhället. De utgör ju kittet för en fungerande hemvård. Så genom att de och det arbete de utför synliggörs blir det också möjligt att föra fram en diskussion om deras arbetsmiljö, säger Eva Schömer, och tillägger:

– Kanske kan det till och med bli så att Arbetsmiljöverket uppmärksammar det här området och väljer att utforma särskilda föreskrifter för arbete i annans hem vid personlig assistans och hemtjänst. Det vore verkligen ett drömscenario.

Text: Adam Fredholm, 28 april 2015

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

A, B och C minskar stressen i förskolan

A, B och C-tid – så delar de in sina arbetsdagar på Sjöhästens förskola i Malmö. Det är en modell som har minskat stressen och skapat tydlighet för både barn…

Hybridkontor med flera vinster i Borlänge

”Om det fungerar så finns det stora vinster att hämta för miljön, ekonomin, arbetsmiljön och verksamheten”. Så motiverar Borlänge kommun beslutet att låta anställda fortsätta jobba hemifrån på femtio procent.…

Så ska de få bättre arbetsmiljö i förskolorna

Nu satsar hela Förskoleförvaltningen i Göteborg på att införa friskfaktorer i sitt arbetsmiljöarbete. På sikt ska det märkas på alla kommunala förskolor. Målet är att öka frisknärvaron hos medarbetare och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?