Närbild på en sjuksköterskas händer när hon tar blodprov på en patient.

Arbetsmarknadens parter har genom AFA Försäkring dragit igång forskningsprogrammet Företagshälsovård – Forskningsbaserad kunskap för praktiskt tillämpning.

Foto: Jan Vejstad

Företagshälsovård i fokus för nytt forskningsprogram

Företagshälsovården kan bli en större resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det är utgångspunkten i ett forskningsprogram med åtta projekt, som parterna på arbetsmarknaden står bakom.

Företagshälsovården är en viktig resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. De tidigt förebyggande tjänsterna är egentligen det som ger mest när det gäller att förbättra arbetsmiljön och hälsan för anställda. Men det är de tjänsterna som i dagsläget köps minst.

förebyggande tjänster ger mest när det gäller att förbättra arbetsmiljön och hälsan för anställda

Arbetsmarknadens parter har därför genom AFA Försäkring dragit igång ett program för forskning och utveckling av företagshälsovården: Företagshälsovård – Forskningsbaserad kunskap för praktiskt tillämpning. Åtta forskningsprojekt vid fem universitet och institut får dela på anslag på totalt 30 miljoner kronor under tre år.

– Vi vill bidra till att utveckla en mer behovsanpassad företagshälsovård som främjar och höjer kvalitén i det förebyggande arbetet på arbetsplatsen, säger Mats Stenberg, SKL, som sitter i styrgruppen för AFA Försäkrings forskningsprogram.

Åtta projekt ingår i forskningsprogrammet:

Irene Jensen

Irene Jensen

· Att utveckla kunskap och kvalitet i företagshälsovården

Professor Irene Jensen vid Karolinska institutet ska utveckla arbetsformer som gör det möjligt att sprida och använda kostnadseffektiva metoder för hälsoarbete inom företagshälsovården. En samverkansgrupp kommer att skapas med representanter för forskning, företagshälsovård och arbetsmarknadens parter. Gruppen ska bland annat utarbeta riktlinjer för vilka metoder som kan vara användbara.

· En metod för att bedöma arbetsförmåga i befintligt arbete

Professor Magnus Svartengren vid Uppsala universitet ska utvärdera KOF – Krav och funktionsschema, som är en metod för att bedöma arbetsförmågan i befintligt arbete. Metoden kan användas i de flesta branscher för att tidigt komma igång med åtgärder vid tecken på sviktande arbetsförmåga och för att utveckla arbetsplatsnära rehabilitering.

· Metoder för hälsosamt ledarskap inom vård och omsorg

Andrea Eriksson vid Kungliga tekniska högskolan, ska uppdatera och utvärdera tre olika metoder för ledarskapsutbildning som företagshälsovården kan använda i arbetsmiljöarbetet. Metoderna kommer att testas genom att 180 chefer inom vård och omsorg erbjuds att delta i projektet. Företagshälsovården kommer också att vara med och utvärdera metoderna.

· Vad kostar det förebyggande arbetsmiljöarbetet?

Malin Lohela Karlsson vid Karolinska institutet ska ta fram en metod som kan användas av företagshälsovården och arbetsgivaren för att på ett enkelt sätt beräkna den ekonomiska nyttan av att genomföra förebyggande insatser på arbetsplatser.

· Hur företagshälsovården kan arbeta hälsofrämjande

Katrin Skagert vid Institutet för stressmedicin ska undersöka hur företagshälsovården kan involveras i det förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet i Västra götalandsregionen. Projektet kommer att ta fram modeller för hur företagshälsovården kan samverka med linjechefer och HR. Metoder och nyckeltal för att utvärdera nyttan för verksamhet och anställda kommer också att tas fram. Modellerna ska kunna användas inom landsting/regioner och kommuner som vill utveckla det hälsofrämjande arbetet tillsammans med företagshälsovården.

· Företagshälsovård i små företag

Stig Vinberg, professor vid Mittuniversitetet, ska utveckla modeller för företagshälsovårdstjänster i företag med färre än tio anställda.

· Att sprida branschkunskap inom företagshälsovården

Annika Vänje vid Kungliga tekniska högskolan ska undersöka hur man inom företagshälsovården kan sprida branschspecifika kunskaper och erfarenheter från sex olika branscher. Tre olika metoder för spridning kommer att utvärderas: kompetensnätverk för FHV-personal, och webbplatser för lärande och utbildningsverksamhet.

· Nya arbetsmiljöer

Jörgen Eklund, professor vid Kungliga tekniska högskolan, ska utforska hur organisationer kan få stöd av sin företagshälsovård när de ska planera nya lokaler eller köpa in ny utrustning. Ett nätverk kommer att bildas bland företagshälsor för att samla erfarenheter och sammanställa ett underlag som kan spridas med hjälp av webbaserad kommunikation.

AFA Försäkring – en av Sveriges största finansiärer för arbetsmiljöforskning

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv och kommuner och landsting.

Mer information om forskningsstödet finns på: http://www.afaforsakring.se/forskning/

Text: Åsa Hammar, 20 juni 2013

Senaste artiklar

Tips för trygg återgång efter pandemin

Eskilstuna kommun har gjort en plan för hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatserna när det är dags. – Kom igång med planeringen nu, även om ni inte vet när ni ska…

Här tar de tillvara senior kompetens

På en specialistmottagning är det mycket att lära för den som kommer ny. Då kan en mentor vara till stor hjälp. På Uddevalla sjukhus stöttas nya sjuksköterskan Mikaela Siver av…

Viktigt med återhämtning – även för chefen

Återhämtning är oerhört viktigt för vårdpersonal så här i pandemitider – inte minst för cheferna. Självempati, utrymme för klagomål och mikropauser är några återhämtningstips från Region Stockholms centrum för kris…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

en man med afrikanskt utseende och en blond kvinna, både i arbetskldäer för vården, lutar sig över ett papper och ler, stående i en ljus korridor.

Mentorskap med oväntad vinst

Ett väldigt lovvärt och ambitiöst projekt, med en oväntad extra vinst. Det tycker forskaren Roy Liff om Västra Götalandsregionens mentorsprojekt,...