De värderingar som finns i en organisation är ofta osynliga för dem som jobbar där. Det går att göra dem synliga genom reflektion och samtal om svåra händelser, menar forskaren Veikko Pelto-Piri.

Foto: Maria Bergman

Synliggöra värderingar kan minska hot och våld

Hot och våld är vanligt inom den psykiatriska slutenvården. Går det att minska riskerna genom att diskutera vilka värderingar som råder, respektive borde råda, i en personalgrupp? Det ska en grupp forskare i Örebro ta reda på.

Det finns flera modeller att använda för att få ner hot och våldshändelser inom den psykiatriska slutenvården och på ungdomshem, bland annat Bergenmodellen och lågaffektivt bemötande. Men de används inte lika på alla arbetsplatser. Hur de praktiseras kan påverkas av vilka värderingar som gäller på arbetsplatsen sedan tidigare.

– Vi vill utveckla strategier för hur man kan använda de här modellerna med ett etiskt förhållningssätt, inom slutenvården för vuxna och ungdomar. Då tror vi det är viktigt att utgå från personalens egna erfarenheter, säger Veikko Pelto-Piri, forskare och socionom på Psykiatriskt forskningscentrum i Region Örebro.

Veikko Pelto-Piri och tre forskarkollegor är mitt uppe i sitt forskningsprojekt Hanteringen av hot och våld i slutenvården – etik, bemötande och säkerhet.

– Det handlar om hur personal i slutenvård kan balansera en öppen och rehabiliterande miljö med att vara en säker miljö för både patienter och personal, säger han.

Etiska värderingar ofta osynliga i en personalgrupp

De etiska värderingar som finns i en personalgrupp påverkar ofta hur den hanterar konfliktsituationer, menar Veikko Pelto-Piri.

– De värderingar som finns i en organisation är ofta osynliga. De som jobbar där är inte alltid helt medvetna om dem. Det går att göra dem synliga genom reflektion och samtal om svåra händelser. Det kan också hjälpa individen att bli medveten om sina egna värderingar.

Forskargruppen kommer att undersöka hur man på olika arbetsplatser använder olika modeller för att förebygga och hantera hot och våld. De kommer också att undersöka vilka värderingar som råder på arbetsplatserna.

De värderingar som finns i en organisation är ofta osynliga

I studien deltar tre vuxenpsykiatriska och en ungdomspsykiatrisk avdelning inom slutenvården, samt två så kallade särskilda ungdomshem. Verksamheterna har infört antingen någon variant av den så kallade Bergenmodellen, eller en modell för lågaffektivt bemötande, för att minska risken för hot och våld. HVB-hemmet har en egen modell som Statens Institutionsstyrelse, SIS erbjuder.

– Avdelningarna har väldigt olika kulturer och hanterar de här modellerna olika. En av arbetsplatserna har inte någon etablerad modell, utan har lärt sig efter hand hur de ska hantera hot och våld.

Chefer, medarbetare och patienter intervjuas

Medarbetare i de olika verksamheterna har i en enkät fått svara på frågor om sina egna värderingar kring hot och våld. Forskarna har också intervjuat chefer och medarbetare om händelser där de själva utsatts för hot eller våld. Hur gjorde personalen? Hur reagerade patienterna? Vilket stöd upplevde personalen att de hade från sin chef vid händelsen?

De ska också undersöka formella dokument som handlingsplan för arbetsmiljön, verksamhetsplan och policy mot och våld.

– Det gör vi för att få fram både vilka värderingar som styr vid specifika händelser med hot och våld, och de generella värderingarna.

Under hösten kommer de att intervjua fler anställda. Dessutom ska de intervjua ett urval patienter om deras upplevelse av hur de blivit bemötta, och om de upplevt hot och våld på de avdelningar där de varit intagna.

När forskarna är färdiga med insamlingen av fakta kommer de att arrangera ett reflekterande seminarium med några av dem som deltagit i studien, både medarbetare, chefer och patienter. Tanken är att de ska utbyta erfarenheter med både varandra och forskarna.

Avhandling om etiska överväganden till vardags

För Veikko Pelto-Piri är forskningsprojektet en naturlig fortsättning på den avhandling han skrivit, och som han disputerar på i dagarna på Örebro universitet. Avhandlingen handlar om vilka etiska överväganden i sluten psykiatrisk vård som personalen gör i vardagssituationer, inte bara när det gäller hot och våld.

Men hot- och våldssituationer är kanske de situationer där den etiska aspekten av arbetet bränner till som mest, eftersom personalen ibland måste fysiskt omhänderta en patient – något som kan väcka mycket känslor hos både patient och anställda.

– Arbetet med avhandlingen har inspirerat mig att hitta det arbetssätt som passar på varje arbetsplats, för att förebygga sådana situationer, säger Veikko Pelto-Piri.

Inlägg taggat med:

Grupputveckling
Hot och våld
Text: Åsa Hammar, 05 maj 2015

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Tips för trygg återgång efter pandemin

Eskilstuna kommun har gjort en plan för hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatserna när det är dags. – Kom igång med planeringen nu, även om ni inte vet när ni ska…

Här tar de tillvara senior kompetens

På en specialistmottagning är det mycket att lära för den som kommer ny. Då kan en mentor vara till stor hjälp. På Uddevalla sjukhus stöttas nya sjuksköterskan Mikaela Siver av…

Viktigt med återhämtning – även för chefen

Återhämtning är oerhört viktigt för vårdpersonal så här i pandemitider – inte minst för cheferna. Självempati, utrymme för klagomål och mikropauser är några återhämtningstips från Region Stockholms centrum för kris…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

en man med afrikanskt utseende och en blond kvinna, både i arbetskldäer för vården, lutar sig över ett papper och ler, stående i en ljus korridor.

Mentorskap med oväntad vinst

Ett väldigt lovvärt och ambitiöst projekt, med en oväntad extra vinst. Det tycker forskaren Roy Liff om Västra Götalandsregionens mentorsprojekt,...