De värderingar som finns i en organisation är ofta osynliga för dem som jobbar där. Det går att göra dem synliga genom reflektion och samtal om svåra händelser, menar forskaren Veikko Pelto-Piri.

Foto: Maria Bergman

Synliggöra värderingar kan minska hot och våld

Hot och våld är vanligt inom den psykiatriska slutenvården. Går det att minska riskerna genom att diskutera vilka värderingar som råder, respektive borde råda, i en personalgrupp? Det ska en grupp forskare i Örebro ta reda på.

Det finns flera modeller att använda för att få ner hot och våldshändelser inom den psykiatriska slutenvården och på ungdomshem, bland annat Bergenmodellen och lågaffektivt bemötande. Men de används inte lika på alla arbetsplatser. Hur de praktiseras kan påverkas av vilka värderingar som gäller på arbetsplatsen sedan tidigare.

– Vi vill utveckla strategier för hur man kan använda de här modellerna med ett etiskt förhållningssätt, inom slutenvården för vuxna och ungdomar. Då tror vi det är viktigt att utgå från personalens egna erfarenheter, säger Veikko Pelto-Piri, forskare och socionom på Psykiatriskt forskningscentrum i Region Örebro.

Veikko Pelto-Piri och tre forskarkollegor är mitt uppe i sitt forskningsprojekt Hanteringen av hot och våld i slutenvården – etik, bemötande och säkerhet.

– Det handlar om hur personal i slutenvård kan balansera en öppen och rehabiliterande miljö med att vara en säker miljö för både patienter och personal, säger han.

Etiska värderingar ofta osynliga i en personalgrupp

De etiska värderingar som finns i en personalgrupp påverkar ofta hur den hanterar konfliktsituationer, menar Veikko Pelto-Piri.

– De värderingar som finns i en organisation är ofta osynliga. De som jobbar där är inte alltid helt medvetna om dem. Det går att göra dem synliga genom reflektion och samtal om svåra händelser. Det kan också hjälpa individen att bli medveten om sina egna värderingar.

Forskargruppen kommer att undersöka hur man på olika arbetsplatser använder olika modeller för att förebygga och hantera hot och våld. De kommer också att undersöka vilka värderingar som råder på arbetsplatserna.

De värderingar som finns i en organisation är ofta osynliga

I studien deltar tre vuxenpsykiatriska och en ungdomspsykiatrisk avdelning inom slutenvården, samt två så kallade särskilda ungdomshem. Verksamheterna har infört antingen någon variant av den så kallade Bergenmodellen, eller en modell för lågaffektivt bemötande, för att minska risken för hot och våld. HVB-hemmet har en egen modell som Statens Institutionsstyrelse, SIS erbjuder.

– Avdelningarna har väldigt olika kulturer och hanterar de här modellerna olika. En av arbetsplatserna har inte någon etablerad modell, utan har lärt sig efter hand hur de ska hantera hot och våld.

Chefer, medarbetare och patienter intervjuas

Medarbetare i de olika verksamheterna har i en enkät fått svara på frågor om sina egna värderingar kring hot och våld. Forskarna har också intervjuat chefer och medarbetare om händelser där de själva utsatts för hot eller våld. Hur gjorde personalen? Hur reagerade patienterna? Vilket stöd upplevde personalen att de hade från sin chef vid händelsen?

De ska också undersöka formella dokument som handlingsplan för arbetsmiljön, verksamhetsplan och policy mot och våld.

– Det gör vi för att få fram både vilka värderingar som styr vid specifika händelser med hot och våld, och de generella värderingarna.

Under hösten kommer de att intervjua fler anställda. Dessutom ska de intervjua ett urval patienter om deras upplevelse av hur de blivit bemötta, och om de upplevt hot och våld på de avdelningar där de varit intagna.

När forskarna är färdiga med insamlingen av fakta kommer de att arrangera ett reflekterande seminarium med några av dem som deltagit i studien, både medarbetare, chefer och patienter. Tanken är att de ska utbyta erfarenheter med både varandra och forskarna.

Avhandling om etiska överväganden till vardags

För Veikko Pelto-Piri är forskningsprojektet en naturlig fortsättning på den avhandling han skrivit, och som han disputerar på i dagarna på Örebro universitet. Avhandlingen handlar om vilka etiska överväganden i sluten psykiatrisk vård som personalen gör i vardagssituationer, inte bara när det gäller hot och våld.

Men hot- och våldssituationer är kanske de situationer där den etiska aspekten av arbetet bränner till som mest, eftersom personalen ibland måste fysiskt omhänderta en patient – något som kan väcka mycket känslor hos både patient och anställda.

– Arbetet med avhandlingen har inspirerat mig att hitta det arbetssätt som passar på varje arbetsplats, för att förebygga sådana situationer, säger Veikko Pelto-Piri.

Inlägg taggat med:

Grupputveckling
Hot och våld
Text: Åsa Hammar, 05 maj 2015

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Så vässade Hässleholm sin samverkan

I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser…

4 Ess sänkte sjukskrivningstalen i Småland

Samverkansmöten tidigt i sjukskrivningsprocessen och arbetsmiljöutbildningar för chefer. Det är två viktiga delar i metoden 4 Ess, som har lett till drastiskt sänkta sjukskrivningstal i tre småländska kommuner. 4 Ess…

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher. I Kungsbacka kommun har…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kunskapsöversikter

Konsten att hitta rätt kunskap

Det sker mycket forskning inom arbetsmiljöområdet, och mycket av slutsatserna samlas i kunskapsöversikter. Men det gäller att vara på tårna...