Forskaren Mats Brommels och hans kollegor ska tillsammans med en grupp unga läkare ta fram en utbildning som ska göra läkarna mer medvetna om hur de kan förbättra sin arbetsmiljö.

Forskaren Mats Brommels och hans kollegor ska tillsammans med en grupp unga läkare ta fram en utbildning som ska göra läkarna mer medvetna om hur de kan förbättra sin arbetsmiljö.

Foto: Adam Fredholm

Stärkt ledarroll ska minska utbrändhet i läkarkåren

Studier visar att upp till hälften av alla läkare riskerar att bli utbrända på jobbet. Forskaren Mats Brommels ska ta fram en utbildning för att göra unga läkare medvetna om att de i sin roll som arbetsledare också har möjlighet att förbättra sin arbetsmiljö.

– De här yngre specialistläkarna är väldigt fokuserade på att utveckla sin egen yrkesskicklighet. Samtidigt är de ansvariga för att lägga upp och leda det dagliga arbetet i ett vårdlag, säger Mats Brommels, professor i medicinsk ledningsorganisations- och innovationskunskap på Karolinska Institutet i Solna.

– Vi tror att ett utbildningsprogram som förstärker läkarnas ledarskapsfärdigheter kan göra dem mer medvetna om att de har möjlighet att påverka hur arbetet är organiserat. Och det tror vi leder till en bättre arbetsmiljö.

I läkaryrket löper de yngre särskilt stor risk att bli utbrända. Det är i den gruppen Mats Brommels och hans kollegor ser att en ledarutbildning skulle kunna göra störst nytta. De ska därför samarbeta med läkare i specialistutbildning på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Tanken är att läkarnas dagliga arbete ska ligga till grund för utbildningen.

– Vi ska tillsammans med en grupp yngre läkare gå igenom hur deras vardag ser ut och kartlägga det de upplever som stressfyllda moment i jobbet. Utifrån det så bygger vi tillsammans ett utbildningsprogram som tar fasta på de här bekanta vardagsmomenten, säger Mats Brommels.

Vi tror att det här vardagsnära sättet att närma sig ledarskapsfrågorna kan minska risken för stress och utbrändhet

– Vi vet att traditionell ledarskapsträning egentligen inte har någon effekt alls, det finns det goda belägg för. Det kan ge en formell kompetens som kan vara bra för karriären, men det brukar sällan leda till att man är mindre stressad i sin arbetsmiljö. Vi tror att det här vardagsnära sättet att närma sig ledarskapsfrågorna kan ge betydligt bättre effekt och minska risken för stress och utbrändhet.

Möjligheten att påverka arbetet minskar stressen

Ett mål med projektet är att väcka läkarnas intresse för hur arbetet är organiserat. Får de bättre överblick över vilka situationer i vardagen som kan framkalla stress blir det lättare att diskutera hur man kan utföra arbetet i vårdlagen annorlunda. Det kan vara ett första steg mot en bättre arbetsmiljö.

– Tidsbrist är det läkare i allmänhet upplever som mest stressande. Därefter är det att vardagen är väldigt inrutad. Friheten i arbetet är begränsad, vilket gör att man känner att man inte kan påverka sin arbetssituation, säger Mats Brommels.

– Men vi tror att om vi tillsammans analyserar läkarnas vardag så kommer de märka att de med relativt enkla medel kan bestämma sig för att arbeta på ett annorlunda sätt. Att börja fundera på hur man kan utföra ett arbete på ett annat sätt är stressreducerande i sig eftersom det visar att man inte är maktlös. Det är ofta känslan av maktlöshet som gör att man känner sig stressad och hamnar i riskzonen för att bli utbränd.

Hur vanligt är det med utbrändhet bland läkare?

– Det finns studier som säger att mellan 25 och 60 procent av läkarna är utbrända eller i riskzonen för att bli utbrända. Andra studier visar att det rör sig om uppemot hälften av läkarkåren. Och det är särskilt vanligt bland unga läkare, det är därför vi tycker att det är intressant att jobba med den gruppen.

Vilka strategier har läkare för att hantera sin arbetssituation?

– Det rör sig om allt från förnekelse till att man blir cynisk och struntar i att engagera sig. Det är farligt om en läkare blir likgiltig, eftersom det i slutänden kan påverka patientsäkerheten, säger Mats Brommels.

– Det här är ett problem man inte kan blunda för. Och vi hoppas att vi genom det här lite annorlunda sättet ska kunna få fram ny kunskap om hur man på ett konstruktivt och enkelt sätt kan undvika att de unga läkarna känner sig uppgivna och maktlösa.

Hur kan chefer och skyddsombud ha användning av era resultat?

– Vår avsikt är att chefer och skyddsombud ska vara med redan i planeringen av arbetet med projektet. Vi har också kontakt med SYLF, Sveriges yngre läkares förening. Det innebär att de här grupperna kommer att bli kontinuerligt informerade om vad vi lär oss under resans gång, säger Mats Brommels, och tillägger:

– Och vår förhoppning är att den här kunskapen så snart som möjligt ska omsättas i praktisk handling och sprida sig till flera sjukhus.

Text: Adam Fredholm, 10 september 2015

Senaste artiklar

Så mätte de sin oro – och gjorde något åt den

Socialtjänsten i Upplands Väsby har mätt oron och annat som påverkar arbetsmiljön för medarbetarna under pandemin. Tillsammans fann sedan medarbetarna och deras chefer lösningarna på mycket av det som var…

Så fick de säkerhetstänket att genomsyra allt

När Sandviken energi satte säkerhetsarbetet högst upp på agendan, och införde ett nytt system för att rapportera risker, minskade arbetsolyckorna med 16 procent på ett år. ”Nu genomsyrar vårt säkerhetstänk…

Alkohol vid hemmajobb – så stöttar ni i tid

Under pandemin har många med kontorsarbete arbetat hemifrån. Utan rutiner och social kontroll ökar risken för alkoholproblem. Men det finns bra hjälp att få för chefer och skyddsombud som vill…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kristina Tärk i ett intensivvårdsrum

Två sätt att stötta covidpersonal

Att arbeta på en intensivvårdsavdelning under pandemin har likheter med att vara stationerad i en krigszon. Försvarsmakten har metoder för...