Forskaren Anne Richter

- Många chefer tycker det är svårt att veta hur de ska göra rent praktiskt för att införa nya metoder, säger forskaren Anne Richter.

Foto: Mats Utbult

Ström av nya vårdmetoder stressar chef och personal

Den strida strömmen av nya metoder i vården blir ofta ett stressmoment för anställda och chefer. I ett projekt satsar forskaren Anne Richter på att minska stressen genom att utbilda chefer om hur de på bästa sätt inför nya grepp.

Hur fick du idén till det här forskningsprojektet?

– Det finns flera ursprung. I mitt arbete vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Stockholms läns landsting sysslar jag med att praktiskt översätta forskningsresultat och sprida dem, bland annat genom föreläsningar och workshops. Och i samtal med chefer har jag fått höra mycket om olika problem med att införa nya metoder, som forskning har visat är effektiva och riktiga.

– Implementering, alltså att föra in nya sätt att arbeta, är svårt. Inte bara inom vården och inte bara i Sverige. Forskare i andra länder har uppskattat att två av tre försök att implementera nya metoder inte blir genomförda som det var tänkt. Jag har ingen anledning att tro att det är annorlunda hos oss. Och det är många och ständiga förändringar i vården, mer än i andra verksamheter. Det är förstås viktigt för patienterna att nya och bättre metoder blir införda. Men förändringar påverkar också de anställdas välbefinnande.

– I mitt arbete som forskare, inom Medical Management Centrum vid Karolinska Institutet, kommer jag i kontakt både med ledarskapsforskning och forskning om implementering. Jag har då slagits av att de två forskningsområdena förvånande sällan möts. I implementeringsforskningen konstaterar man exempelvis ofta att ledarskap är en avgörande faktor, men går sällan in på hur ledarskapet ska se ut.

På vilka sätt ökar de nya metoderna stressen?

– Till att börja med har de i vården mycket att göra i det dagliga arbetet och belastningen ökar när de ska ta till sig nya sätt att arbeta, säger Anne Richter. Chefer jag har talat med på våra workshops säger att det många gånger är oklart vems uppgift det är att genomföra en förändring i sättet att arbeta. Många tycker det är svårt att veta hur de ska göra rent praktiskt för att införa det nya. Och de känner sig ensamma, utan att ha någon att vända sig till med frågor.

– Jag har också träffat på chefer som har delegerat uppgiften till någon, som inte har samma maktställning och mandat som chefen. Det blir en svår situation för den som fått ta över ansvaret. Ofta är det en engagerad person, som arbetar som ett ombud inom något område, men som ändå bara är en av alla anställda. Och slutar den engagerade, är risken stor att kunskapen och engagemanget försvinner samtidigt.

– För de anställda kan det vara oklart varför de ska ändra på invanda arbetssätt och detta är något som orsakar stress. De känner sig tvingade, utan att se meningen med det hela. Och att se meningen med det du gör är ju en väldigt viktig faktor för arbetsmiljö och hälsa.

– Vår slutsats är att cheferna på alla nivåer måste dra åt samma håll och engagera sig för att verkligen genomföra en förändring. Och de måste kunna göra det på ett sätt som fungerar, så att alla anställda förstår och går in för det nya.

Vilket ledarskap kan göra det lättare att på ett bra sätt införa nya metoder?

– Det finns ju många modeller! I det här projektet har vi valt att knyta an till något som kallas transformellt ledarskap, alltså ett ledarskap som omvandlar. Till de viktigaste delarna i den modellen hör att cheferna knyter starka band med de anställda och att alla känner sig sedda och får möjlighet att utveckla sig. Och i det transformella ledarskapet ingår att cheferna har ett långsiktigt perspektiv med visioner som de kan förmedla till de anställda.

Vad är det för utbildning som ni ska erbjuda?

– Det är inte någon allmän ledarutbildning, utan är direkt kopplat till implementering: hur går man till väga, vilka olika beteenden passar vid olika skeden. När behöver man göra vad, och hur.

– Det är inte heller någon serie föreläsningar, det brukar ge lite effekt. Istället ska deltagarna jobba själva på workshops, med stöd av oss i projektet. Vi ska arbeta mycket med hur vi ska gestalta dessa workshops, så att deltagarna får något med sig som de kan använda och det inte bara blir ”en utbildning till”.

– För att kunna åstadkomma det ska vi börja med att skapa fokusgrupper med chefer från olika verksamheter, som vi ska diskutera med för att få mer kött på benen, och kunna testa upplägget av utbildningen på. Vi vill vara säkra på att det fungerar innan vi prövar det i större skala, med minst 100-120 chefer.

– Sedan kommer vi att undersöka hur de och deras anställda tycker att det har varit när de inför nya metoder. Man måste förstås komma ihåg att införandet inte bara handlar om hur chefen utövar sitt ledarskap, för det handlar ju också om vilka resurser som man har på arbetsplatsen. Det är ytterst viktigt, för annars lägger man allt ansvar på cheferna. Det är absolut inte så som vi har tänkt oss det. Organisationen måste också ta sitt ansvar!

– Men med den typ av utbildning som vi ska utveckla och pröva får de i alla fall någonting att hålla sig till, som vi hoppas ska minska stressen för både chefer och anställda. Och som gör att nya metoder verkligen blir införda och förbättrar vården för patienterna.

Text: Mats Utbult, 09 september 2014

Senaste artiklar

Stötta riskgrupper – få en friskare arbetsplats

Det går att minska sjukfrånvaron i en organisation genom att tidigt fånga upp både medarbetare och arbetsplatser i riskzonen. Nu finns en metod, utvecklad av SKR, för att jobba systematiskt…

Tidiga insatser ger friskare medarbetare

Individuell hälsosupport och ett ambitiöst chefsstöd. Det är två tidiga insatser som har hjälpt Botkyrka kommun att få ner sjukfrånvaron bland de anställda – med 7000 dagar. För några år…

Fem tips från en uppskattad enhetschef

Enhetschefer är en yrkesgrupp som på många sätt bär upp verksamheten. En uppskattad enhetschef är Anna-Maria Bonskog, som leder den kommunala hemsjukvården och rehabiliteringen i Färgelanda. Det gör hon så…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?