Annika Thorner har konstruerat ett verktyg som man kan mäta It-stress med.

Mät IT-stressen på jobbet

Annika Thorner har konstruerat ett verktyg för att med hjälp av enkäter mäta IT-stress och identifiera vilka system som man bör förbättra på en arbetsplats. Samtidigt ger verktyget råd och tips om vad man kan göra för att minska problemen med hjälp av checklistor.

Det här är frågor som Annika Thorners verktyg ska hjälpa chefer och skyddsombud att få svar på, för att få grepp om den digitala arbetsmiljön:

 • Kräver dina arbetsuppgifter att du använder flera datorsystem samtidigt?
 • Har du svårt att hitta den information du önskar i systemet?
 • Har du en större arbetsbörda för att systemet är komplicerat?
 • Har du nödvändiga kunskaper för att kunna använda datorn på ett tillfredsställande sätt?
 • Upplever du att du får den hjälp du behöver när du har problem med systemet?
 • Känner du dig styrd av driftavbrott och annat teknikstrul i ditt arbete?
 • Hur upplever du att datorsystemet påverkar arbetsmiljön på din arbetsplats?

Namnet på verktyget är Utvärderingsverktyg för datorstödets inverkan på den psykosociala arbetsmiljön – förkortat Udipa. Det växte fram när Annika Thorner under sina studier vid högskolan i Skövde skrev sitt examensarbete inom kognitionsvetenskap, som enkelt uttryckt är läran om hur vi tänker och bearbeta information. Hon studerade också arbetet på ett callcenter.

Krav, kontroll, stöd och stress

Udipa är gjort för att vara ett lättanvänt verktyg och kräver ingen tidigare kunskap om IT-stress. En grund för arbetet med Udipa är en modell för att fånga vad som skapar stress i arbetet, Krav–kontroll-modellen, som är välkänd för många som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Forskarna Robert Karasek och Töres Theorell har utvecklat den utifrån stress- och arbetsmiljöforskning.

En kärnpunkt i modellen är att kombinationen höga krav och brist på kontroll på arbetet är skadlig för hälsan. Om man har kontroll och får tillräckligt med stöd, behöver däremot inte höga krav vara en hälsorisk.

Faktadelen av Udipa beskriver utförligt kognitiva arbetsmiljöproblem, IT-stress, krav-kontroll-stödmodellen och visar hur man kan använda modellen på IT.

De som använder Udipa får också hjälp att tolka resultatet och hur de kan gå vidare.

Undersökningsdel i tre steg

Själva undersökningsdelen består av en lång och en kort enkät och en checklista, och man kan använda dessa som en stegvis metod:

 1. Den korta enkäten, med de sju frågorna i inledningen av den här artikeln, kan man i ett första steg använda i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att fånga upp problem.
 2. Visar den korta enkäten på IT-stress, kan man i ett andra steg gå vidare med den längre enkäten, med många fler frågor som mer exakt ringar in problemen.
 3. I ett tredje steg kan man göra en större satsning och genomföra intervjuer och observera anställda när de arbetar vid datorn. Till stöd för detta har Udipa en checklista. För varje fråga finns utrymme för att göra egna anteckningar av problem, kommentarer och förslag på lösningar. Det finns även plats för att notera på en skala från noll till fel såväl allvarlighetsgrad som prioritet att åtgärda de problem man ser.

Samtliga frågor i enkäterna och checklistan utgår från en tillämpning av kravkontrollmodellen på IT i arbetslivet. Det framgår tydligt vilka frågor som är relaterade till antingen krav, kontroll, stöd eller stress.

– På det viset förstår man enkelt vad det är frågorna ska mäta, säger Annika Thorner.

Underlag för att diskutera förbättringar

Resultaten från checklistan och enkäten kan ge en övergripande bild av den digitala arbetsmiljön, vilka problem som finns och hur allvarliga de är.

– Resultaten kan fungera som ett bra underlag för diskussioner om vilka förbättringar man kan göra på arbetsplatsen, säger Annika Thorner. Min förhoppning är att chefer, HR-ansvariga och företagshälsovård ska använda verktyget som en del av det löpande arbetsmiljöarbetet. Och på sikt hoppas jag att IT-stress ska ingå i allmänna undersökningar av psykosocial arbetsmiljö.

Om resultaten av en utvärdering med hjälp av Udipa visar att tekniken ställer höga kognitiva krav, kan nästa steg vara att anlita en expert och att förbättra eller investera i nya system.

– Det viktigaste är att de anställda får vara med och påverka.

Bristen på checklistor och utvärderingsverktyg som uppmärksammar brister med dåligt utformade datorsystem, bottnar i brist på kunskap, enligt Annika Thorner. Man accepterar att systemen fungerar dåligt och att problemen är svårare att göra något åt, jämfört med mer traditionella arbetsmiljöproblem.

Hon tror också att många arbetsgivare ryggar för att lyfta problemen, för att de är rädda för stora kostnader.

– Men dåliga system gör att du blir stressad och presterar sämre – och detta leder till stora kostnader!

Användningsforum och Arbets– och miljömedicin

Det finns några andra verktyg för att mäta IT-stress, men det är ont om dem. Udipa har väckt intresse på många håll, bland annat hos Användningsforum, som på regeringens uppdrag arbetar för ”tillgänglighet till och användbarhet av IT i människans tjänst”. När Användningsforum i oktober 2013 ordnade en konferens om hur de fackliga organisationerna kan arbeta med den digitala arbetsmiljön, var Annika Thorner en av talarna.

Arbets- och miljömedicin i Uppsala, som hör både till universitet och Akademiska sjukhuset, lyfter också fram Udipa när man på sin webbplats presenterar verktyg inom ergonomi. Annika Thorner har också en egen nätplats där hon presenterar det. Och hösten 2013 prövas verktyget på en arbetsplats med 100 anställda.

Text: Margaretha Eldh, 02 maj 2014

Senaste artiklar

Så vässade Hässleholm sin samverkan

I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser…

4 Ess sänkte sjukskrivningstalen i Småland

Samverkansmöten tidigt i sjukskrivningsprocessen och arbetsmiljöutbildningar för chefer. Det är två viktiga delar i metoden 4 Ess, som har lett till drastiskt sänkta sjukskrivningstal i tre småländska kommuner. 4 Ess…

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher. I Kungsbacka kommun har…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kunskapsöversikter

Konsten att hitta rätt kunskap

Det sker mycket forskning inom arbetsmiljöområdet, och mycket av slutsatserna samlas i kunskapsöversikter. Men det gäller att vara på tårna...