Ledarskapskurser ger säkrare ledare

7 februari 2017 Lästid: 5 min
De chefer som hade låga skattningar på sitt ledarskap utvecklades mest av ledarskapsutbildningarna, säger Christer Sandahl, senior professor på Karolinska Institutet.

Foto: Erik Cronberg

Ledarskapskurser ger cheferna bättre självförtroende. Kvinnliga chefer verkar ha mer nytta än manliga av utbildning i hur grupper fungerar. Det visar ny forskning som jämfört två olika slags ledarskapsutbildningar, en gruppinriktad och en med individuell inriktning.

Hur påverkas chefer av att gå utbildningar i ledarskap? Tycker deras medarbetare att ledarskapsutbildningen får någon betydelse för chefskapet i vardagen? Den sortens frågor har Christer Sandahl, Gerry Larsson och deras kolleger studerat i ett forskningsprojekt som nyligen avslutats. Christer Sandahl är senior professor vid Karolinska institutet och Gerry Larsson är professor vid Försvarshögskolan.

I studien har forskarna jämfört utbildningarna Utvecklande ledarskap, UL, och Utveckling av grupp och ledare, UGL (se faktaruta).

Utbildningar i ledarskap är populära, men samtidigt finns det ganska lite forskning om hur de fungerar i praktiken, konstaterar Christer Sandahl. Ofta är det svårt att se klara effekter av korta insatser, som på det här sättet riktar sig till individer.

– Jag är faktiskt lite förvånad över att vi ändå ser så tydliga effekter av utbildningarna, säger han.

Enkät till chefer och medarbetare

Forskarna har samarbetat med tio kursanordnare. Drygt 200 chefer som gått någon av utbildningarna Utvecklande ledarskap eller Utveckling av grupp och ledare svarade på en enkät före utbildningen. En månad efter kursen, och sedan efter ett halvår, följde forskarna upp med nya enkäter. Syftet var att ringa in om chefernas ledarskap hade förändrats långsiktigt. På samma sätt fick medarbetarna svara på frågor om bland annat chefernas ledarskap, före och efter kursen.

– Vi ville få med både chefens egen uppfattning och medarbetarnas syn på ledarskapet, före och efter utbildningen, säger Christer Sandahl.

Den individuellt inriktade utbildningen Utvecklande ledarskap verkar ha fått störst betydelse för chefer som var svagare från början.

– De chefer som från början hade låga skattningar på sitt ledarskap påverkades mest. De som hade störst behov av stöd i sitt ledarskap höjde sin nivå mer än andra, säger Christer Sandahl. Chefer som låg bra till från början förbättrade sig bara marginellt efter den individuella utbildningen.

För den gruppinriktade utbildningen Utveckling av grupp och ledare syntes inte samma skillnad mellan cheferna beroende på deras utgångsläge.

– Där ser det ut som att alla faktiskt utvecklas positivt, om man tittar på hur det var före och hur det är efter utbildningen. Efter sex månader låg cheferna kvar på den förbättrade nivån.

Kvinnor förändrades mest

Kvinnliga chefer ändrar sitt ledarskap mer än manliga efter att ha fått utbildning i ledarskap och gruppdynamik, visar studien.

– Hela gruppen förbättrades, men särskilt kvinnliga deltagare låg kvar på den förbättrade nivån efter sex månader, säger Christer Sandahl.

Vad könsskillnaden beror på har forskarna inte undersökt.

– Men det är i alla fall intressant att se att kvinnorna tog med sig mer av kunskaperna från utbildningen än vad män gjorde.

Självförtroendet var det som cheferna själva särskilt lyfte fram, när de beskrev hur utbildningen hade påverkat dem. De hade fått en puff som gjorde att de trodde mer på sig själva i ledarrollen. Även deras medarbetare ansåg att chefens ökade självförtroende var den största effekten av utbildningen.

– Chefer har ofta dåligt självförtroende när det gäller hur de ser på sig själva som ledare, säger Christer Sandahl. Kanske det är kärnan i chefsutveckling, att hjälpa dem att lyfta till en mer realistisk syn och ge dem en tro på att de kan utvecklas.

De som hade gått Utvecklande ledarskap (UL) och stärkts i sin självkänsla vågade pröva det de hade lärt sig, beskriver han. De kunde omsätta sina nya teoretiska kunskaper i ett konkret nytt beteende. De visade till exempel mer omtanke om medarbetarna och var mer inspirerande än tidigare. De som hade lärt sig mer om grupprocesser (UGL) försökte tillämpa sina nya kunskaper på arbetsplatsen genom att dra igång förändringar av exempelvis arbetssätt eller organisation.

Påverkas arbetsmiljön?

Framöver kommer forskarna bland annat att titta närmare på kopplingen mellan ledarskapsutbildning och arbetsmiljö. Anser medarbetarna att arbetsmiljön blir bättre när chefen har gått en ledarskapskurs?

– Vi har väldigt mycket intressant material som vi skulle vilja arbeta vidare med, säger Christer Sandahl, som just nu arbetar med en ny ansökan om forskningsmedel.

Arbetsplatserna kan ha nytta av forskningsresultaten som underlag när de ska välja ledarskapsutbildning för sina chefer. Men än så länge går det inte att ge några raka rekommendationer utifrån resultaten, menar han. Det som möjligen går att säga är att om en chef är lite osäker i sin roll kan det vara klokt att skicka hen på utbildning i utvecklande ledarskap först.

– Då får man hjälp att höja nivån, säger han.

När chefer fungerar rätt bra, men man vill att det ska hända saker i medarbetargruppen, kan det passa med en utbildning som handlar om grupprocesser och ledarskap i grupper.

Ledarskapsutbildningar

Namn
Effekter av individ-och gruppinriktad ledarskapsutbildning

Projektledare
Christer Sandahl

Organisation
Karolinska institutet

Tidsperiod
2014-01-01 – 2016-09-30

Finansiär
AFA Försäkring

De här utbildningarna studerade forskarna

Utvecklande ledarskap, UL
En utbildning som fokuserar på den enskilda chefen. En grundtanke är att ledaren ska uppträda som ett föredöme och utbildningen lyfter frågor om etik, moral och värdegrund. En utvecklande ledare inspirerar och motiverar medarbetarna och visar omtanke om dem. Den som går kursen (två dagar plus en uppföljningsdag) får feedback från sina medarbetare och sin chef både före och efter utbildningen.

Utveckling av grupp och ledare, UGL
En gruppdynamisk utbildning och handlar om ledarskap i grupper. Fokus ligger på hur grupper utvecklas och mognar över tid, vad som händer i grupper under utvecklingens gång och vad som främjar, respektive försvårar, en positiv utveckling. Kursen tar också upp ledarskapets problematik och möjligheter i relation till gruppens utveckling. (Utbildningen är fem dagar på internat).

Bägge modellerna har utvecklats av Försvarshögskolan och används brett på arbetsmarknaden.

På Försvarets hemsida kan du få reda på mer om de två ledarskapsutbildningarna.

Text: Margareta Edling