Vad får oss att välja pension eller fortsatt jobb?

Genom att ta bättre hänsyn till olika åldersgruppers behov inom kommunen, kan man få anställda att vilja arbeta längre och må bättre på jobbet. Det är forskaren Monika von Bonsdorffs slutsats.

– Jag tror att det har att göra med att männen jobbade med mer fysiskt krävande arbeten, män hade dessutom generellt sämre hälsa. Det tycktes också vara så att arbetsmiljön var viktigare för kvinnor, säger Monika von Bonsdorff, ekonom och forskare bakom avhandlingen.

Hon har studerat kommunanställdas pensionsbenägenhet under en elvaårsperiod. Äldre och medelålders kommunanställda besvarade frågor om arbete, hälsa och fritid och elva år senare undersöktes svarspersonernas benägenhet att pensionera sig. Drygt 1 000 av de ursprungliga 6 200 deltagarna var då fortfarande kvar i arbetslivet.

De manliga svarspersonerna som ville sluta jobba uppgav att dålig hälsa var orsaken, för kvinnor handlade det om missnöje med arbetssituationen eller en ovilja att engagera sig på jobbet. Den finska studien visade också åldersskillnader: för äldre var exempelvis lönen viktigare för viljan att jobba länge.

Jobbet viktigare för ensamstående

Jobbet – viktig källa till välbefinnande

Familjesituationen spelade en dubbel roll, enligt resultaten. Kvinnor som var nöjda med sitt liv i stort hade oftare pensionsfunderingar än andra kvinnor.

– De vill göra annat än att arbeta när de blir äldre. Arbetslivet spelar inte lika stor roll för dem. De har goda relationer med sina män och har ofta barnbarn som de vill vara med, säger Monika von Bonsdorff.

Samtidigt upplevde främst ensamstående kvinnor jobbet som en viktig källa till välbefinnande.

– För dem är jobbet mycket viktigare, särskilt när de blir äldre, säger hon.

Samma problem i Sverige

Flera studier som avhandlingen pekar på visar att benägenheten att gå i pension påverkar den faktiska pensionsåldern, folk som vill pensionera sig gör det också – tidigare än andra.

Finland har samma problem som Sverige, inte minst inom den offentliga sektorn: en alltmer åldrande befolkning riskerar att leda till arbetskraftsbrist i framtiden när allt färre ska ta hand om allt fler. Det framtidsproblemet har kommit lite i skymundan under den ekonomiska krisen, påpekar Monika von Bonsdorff. I offentlig sektor är medelåldern hos de anställda hög och både Finland och Sverige står inför en generationsväxling som måste hanteras, det är de flesta bedömare ense om.

Monika von Bonsdorffs recept handlar om ledarskapet. Genom att bättre ta hänsyn till olika åldersgruppers behov kan man få anställda att vilja arbeta längre och må bättre på jobbet.

– Gott ledarskap är en allmän sak här. Det är viktigt att få till stånd en kommunikation mellan olika åldrar och att kunna prata om svåra ämnen, även vad åldern betyder. Kanske kan man också ändra på arbetet på något sätt? När man blir äldre tar exempelvis återhämtningen längre tid, det gäller att ta det på allvar och visa hänsyn, säger hon.

Text: Michael Nyhaga, 26 mars 2014

Senaste artiklar

Så vässade Hässleholm sin samverkan

I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser…

4 Ess sänkte sjukskrivningstalen i Småland

Samverkansmöten tidigt i sjukskrivningsprocessen och arbetsmiljöutbildningar för chefer. Det är två viktiga delar i metoden 4 Ess, som har lett till drastiskt sänkta sjukskrivningstal i tre småländska kommuner. 4 Ess…

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher. I Kungsbacka kommun har…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...