Nära till chefen ger friskare medarbetare

Rättvis fördelning av arbetet, en öppen kommunikation och nära till chefen – det är några faktorer som håller folk friska på en arbetsplats, visar forskningsprojektet Hälsa och Framtid i offentlig förvaltning. Professor Magnus Svartengren har varit med och lett projektet.

Vad handlade projektet om?

– Vi ville undersöka vad som utmärker verksamheter som har en låg andel långtidssjuka. Vad skiljer dem från dem som har en genomsnittlig mängd långtidssjuka?

Varför ville ni undersöka den här skillnaden?

– Professor Eva Vingård och jag ledde för några år sedan en liknande studie i privat verksamhet. Där fann vi väldigt stora skillnader i hur verksamheterna var organiserade hos dem som hade en låg andel långtidssjuka, och de som inte hade det. Skillnaderna handlade bland annat om hur rättvist organiserad verksamheten var, och om hur ledningen lyckades föra ut detta rättvisetänk i organisationen.

– Vi ville se om det fanns samma skillnader i offentlig verksamhet, i kommuner och landsting. Vi tänkte att det kunde bli ännu intressantare där. Det finns en större andel långtidssjukskrivna i kommuner och landsting. Om man kan förstå vad skillnaderna beror på, så har man skaffat sig förutsättningar för att göra något åt de höga sjuktalen också.

– Det finns en tradition hos arbetsmiljöforskare att leta risker. Vi ville istället leta efter friskfaktorer på arbetet. Det är som forskare mycket lättare att få med sig folk när man letar efter det som får dem att må bra på jobbet. Det märkte vi verkligen av i det här projektet. Folk tyckte det var roligt att delta.

Hur har ni gått tillväga?

– Vi använde vi oss av statistiken från AFA Försäkring. Med hjälp av den letade vi upp sådana verksamheter där det fanns få långtidssjukskrivna, och sådana där det fanns ett genomsnittligt antal sjukskrivna. Sedan intervjuade vi chefer och politiker om rekrytering, ledarskap, inflytande och ett par andra faktorer i de utvalda verksamheterna. I en tredje fas undersökte vi hur rehabiliteringen sköttes med hjälp av policies, rutiner och så vidare. Här intervjuade vi också chefer, och skickade dessutom ut enkäter till långtidssjuka.

– Eva Vingård och jag leder projektet. Men det har varit ett helt forskarlag som gjort intervjuer och analyserat.

Vad är de viktigaste resultaten, tycker du?

– Några saker vi hittade var väldigt tydliga. På de arbetsplatser där folk var mycket friska, hade medarbetarna nära till chefen. Det är ju annars vanligt i kommuner och landsting att medarbetarna är många, och att de inte arbetar på samma ställe som chefen.

– Det fanns en fungerande kommunikation, en rättvis fördelning av arbetet och möjlighet för de anställda att påverka sin arbetssituation.

– De friska organisationerna hade också en större öppenhet inför individens behov. Folk kunde byta arbetsuppgifter eller bredda sin kompetens på olika sätt. Det sista bygger på att de olika verksamheterna i en kommun eller ett landsting har kontakt med varandra, så att det blir möjligt att gå emellan.

– Forum där man kan göra sin röst hörd var också utmärkande för de friska arbetsplatserna. En av cheferna uttryckte det så här: “Jag är en jävel på att dricka kaffe”. Han var ute mycket bland sina medarbetare för att fånga upp hur pratet gick. Man kan också utveckla arbetsplatsträffarna så att man alltid tar upp arbetsmiljöfrågor på de mötena.

– En annan friskfaktor var att chefen tog ansvar för en tydlig prioritering av arbetsuppgifterna vid hög arbetsbelastning. Chefen behöver tala om vad som ska göras i första hand, och vad man kan avvakta med tills det finns resurser. Annars finns risken att det blir upp till varje individ.

– Det fanns också ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på de friska arbetsplatserna.

– I en frisk organisation har chefen också bra koll på sjukfrånvaron, är medveten om att ansvaret är hans eller hennes för att folk håller sig friska, och har skapat rutiner för hur man får sjukskrivna tillbaka till jobbet.

Blir det inte dyrare att hålla den här kvalitén på arbetsmiljön?

– Det blir inte dyrare! Sjukfrånvaro är dyrt. Anställda som inte har utrymme att nå sin fulla kapacitet är också dyrt för en verksamhet. Det handlar mer om ett annat sätt att tänka. Var det något som överraskade er med de resultat ni fick fram?

– De flesta sakerna är ju egentligen ganska självklara. Men något som gladde oss var att vi kunde visa hur viktigt det är med ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att en arbetsplats skulle vara frisk.

Hur kan chefer och skyddsombud ha nytta av er forskning?

– Resultaten visar att den högsta ledningen behöver rekrytera rätt chefer, ge dem utbildning, och skapa bra förutsättningar för dem. Cheferna behöver se till att det finns forum att diskutera verksamhet och arbetsförhållanden, så att medarbetarna känner att de är delaktiga.

Hur vill ni gå vidare?

– Vi skulle gärna vilja fortsätta vår forskning och undersöka hur man gör för att skapa en arbetsorganisation där de här förutsättningarna finns. Det skulle vara väldigt spännande. Men till att börja med har vi lämnat in en ansökan till AFA Försäkring om att undersöka friskfaktorer inom Svenska Kyrkan som organisation.

Text: Åsa Hammar, 05 maj 2014

Senaste artiklar

Så klarar ni värmen på jobbet

När sommaren kommer är det viktigt att hålla koll på temperaturen på arbetsplatsen. Värmen kan nämligen påverka allt från hälsa och komfort till produktivitet och stressnivå. Sommaren är här, och…

Tips för trygg återgång efter pandemin

Eskilstuna kommun har gjort en plan för hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatserna när det är dags. – Kom igång med planeringen nu, även om ni inte vet när ni ska…

Här tar de tillvara senior kompetens

På en specialistmottagning är det mycket att lära för den som kommer ny. Då kan en mentor vara till stor hjälp. På Uddevalla sjukhus stöttas nya sjuksköterskan Mikaela Siver av…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Två män och två kvinnor fikar och ler vid bord, tema inkludering hbtq.

Arbeta aktivt med hbtq-frågor på jobbet

Fördomar, mikroagressioner och minoritetsstress – det är några saker som kan drabba hbtq-personer på arbetsplatsen. Arbetsgivare bör därför arbeta aktivt för att skapa en inkluderande arbetsplats. Det säger...