– Vi vill studera vad det innebär att HR har fått en större roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur man gör när det fungerar bra, säger Lisa Schmidt, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Vi vill studera vad det innebär att HR har fått en större roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur man gör när det fungerar bra, säger Lisa Schmidt, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Foto: Adam Fredholm

När HR-avdelningen deltar i arbetsmiljöarbetet

Dagens personalavdelningar kallas ofta HR och arbetar med allt från rekrytering och utbildning till omorganisation och arbetsmiljö. Lisa Schmidt och hennes kollegor ska ta reda på vad som händer när HR-avdelningen på en arbetsplats är med och bestämmer om det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Tanken med systematiskt arbetsmiljöarbete är att arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud ska bedriva det tillsammans, säger Lisa Schmidt, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Men vi ser att allt mer av planering och beslut om arbetsmiljöarbetet hamnar hos HR-funktionen, som är en arbetsgivarpart.

På senare år har det blivit vanligare att företag och organisationer kallar sina personalavdelningar för HR, efter engelskans human resources, mänskliga resurser. Idag arbetar en HR-avdelning både med personalfrågor och mer strategiskt med att värva nya kompetenta medarbetare för att stärka arbetsgivarens varumärke. HR-avdelningen fungerar ofta som stöd och rådgivare åt chefer och ledning vid omorganisationer, och allt oftare också i frågor som gäller arbetsmiljön.

HR kan i bästa fall bidra till att få det systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera

– Den här förändringen benämns HR-transformation och märks både i den offentliga sektorn och i det privata näringslivet. Den gör att HR-funktionen har en annorlunda roll än vad den hade för 15–20 år sedan då man arbetade mer med personaladministration. Då var det mer en funktion för alla anställda, idag är det ett uttalat chefsstöd, säger Lisa Schmidt.

– I projektet ska vi undersöka vilken betydelse HR och personalfunktionen har för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi vill studera vad det innebär att HR har fått en större roll i arbetet, för att se vad det får för effekter och hur man gör när det fungerar bra.

Samla in kunskap med hjälp intervjuer

Projektet ska pågå i tre år och är tänkt att ge en inblick i HR-transformationen i den offentliga sektorn. Med hjälp av en referensgrupp med representanter för arbetsmiljöområdet hoppas Lisa Schmidt och hennes kollegor hitta arbetsplatser som vill medverka i studien.

– Vi ska försöka hitta 5–8 verksamheter som vi kan besöka för att göra intervjuer. Det ska vara verksamheter inom offentlig sektor, så det kan vara kommuner, landsting eller regioner och bolag, säger Lisa Schmidt, och fortsätter:

– Ett kriterium vi har är att HR-transformationen ska ha påbörjats och att det ska ha gett märkbara effekter i hur man genomför sitt arbetsmiljöarbete.

Vad hoppas ni på av projektet?

– Förutom att få mer kunskap om vad det innebär när HR:s inflytande ökar över arbetet med arbetsmiljön vill vi ta reda på vilka faktorer det är som kan få det att fungera bra. Vi har stött på HR:s förändrade roll i tidigare projekt och sett exempel på både när det fungerar bra och mindre bra. Så hur man får det systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera när HR:s inflytande ökar, det är den beskrivningen vi är ute efter.

Vilka möjligheter kan det skapa att HR får större inflytande över arbetsmiljön på en arbetsplats?

– HR kan i bästa fall bli något av en katalysator. De kan ha en samordnande funktion och bidra till att få det systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera. Och vara ett stöd för chefer och organisation i det arbetet.

Vilka risker ser du?

– Ja, en risk är att HR inte har tillräcklig kunskap vare sig om villkor och förutsättningar i arbetsmiljön eller om själva arbetsmiljöarbetet. Man ger sig in i något som man inte riktigt behärskar, säger Lisa Schmidt, och fortsätter:

– Då finns det en risk att man tappar fokus i arbetsmiljöarbetet och satsar på andra åtgärder eller insatser som man tycker är viktigare.

Vilka konsekvenser tror du att det kan få?

– Det kan få konsekvensen att varken arbetsmiljön eller arbetsmiljöarbetet fungerar så bra som skulle vara möjligt. Det kan innebära att man hindrar eller inte möjliggör det systematiska arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats.

Hur kan chefer och skyddsombud ha användning av era resultat?

– Att få mer kunskap om hur HR-funktionen på ett bra sätt kan stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet tror jag kan vara nyttigt för både chefer och skyddsombud och för de som arbetar inom HR, säger Lisa Schmidt, och tillägger:

– Jag tror också att våra resultat kan bidra till att det systematiska arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna får större betydelse och blir bättre.

Text: Adam Fredholm, 11 augusti 2015

Senaste artiklar

Så vässade Hässleholm sin samverkan

I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser…

4 Ess sänkte sjukskrivningstalen i Småland

Samverkansmöten tidigt i sjukskrivningsprocessen och arbetsmiljöutbildningar för chefer. Det är två viktiga delar i metoden 4 Ess, som har lett till drastiskt sänkta sjukskrivningstal i tre småländska kommuner. 4 Ess…

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher. I Kungsbacka kommun har…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...