Wanja Astvik leder nu den första större studien av hur socialtjänstens arbetsvillkor påverkas av ledningsfilosofin New Public Management.

Foto: Johanna Senneby

Hur påverkar ny styrform arbetsmiljön på socialen?

Ledningsfilosofin New Public Management har på många håll förändrat arbetsvillkoren i socialtjänsten på senare år. Wanja Astvik undersöker i ett forskningsprojekt hur detta påverkar socialsekreterarnas hälsa och arbetsmiljö.

Sju av tio socialsekreterare har övervägt att lämna socialtjänsten. Det visar en undersökning av Akademikerförbundet SSR. Och forskningsstudier av Wanja Astvik och andra beskriver ”tysta arbetsplatser”, där anställda inte vågar säga sin mening. Forskarna rapporterar om socialsekreterare som väljer mellan att riskera kvaliteten i arbetet  eller att äventyra sin egen hälsa. Läs mer om detta i en tidigare intervju med Wanja Astvik på suntarbetsliv.se: Bättre dialog kan minska stressen i socialtjänsten.

Nu leder hon den första större studien av hur socialtjänstens arbetsvillkor påverkas av ledningsfilosofin New Public Management, vars kärna är decentraliserat resultat- och kostnadsansvar, målstyrning, marknadisering och ständig rationalisering för att öka effektiviteten.

Professionell meningsförlust

Hur kom du in på det här spåret?

 Jag har sedan början på 90-talet genomfört flera studier av arbete och arbetsvillkor i äldreomsorgen och sedan 2007 har jag studerat socialtjänsten. Jag såg tidigt hur frågor om hälsa, stress och arbetsmiljö hänger samman med kvaliteten i det arbete de utför och deras arbetsvillkor.

Jag såg tidigt hur frågor om hälsa, stress och arbetsmiljö hänger samman med kvaliteten i arbete och arbetsvillkor

 Många som vi intervjuat berättade om hur de, för att hantera överbelastning, tvingades sänka sina ambitioner. Men när människor inte kan göra ett bra jobb far de illa. Man talar om en ”professionell meningsförlust”. Så arbetsmiljö och kvaliteten i arbetsresultatet hänger ihop. Men tyvärr behandlar man ute på arbetsplatserna alltför ofta de två sakerna var för sig. Man ser inte sambanden.

 När vi i tidigare projekt genomförde fallstudier i ett mindre antal kommuner såg vi att det fanns allvarliga problem. Och när jag varit ute och föreläst om de resultaten i olika kommuner så har jag mött en väldigt stark respons. Åhörarna känner igen sig. Men det har hittills saknats större rikstäckande undersökningar som visar hur omfattande de här problemen är.

Hur skiljer sig det här projektet från de tidigare?

 Det är just storleken, för det är en totalundersökning av alla medlemmar i Akademikerförbundet SSR, som organiserar 70 procent av alla socialsekreterare. Vi genomför undersökningen vid två tillfällen och det ger bättre förutsättningar för att se samband, hur orsak och verkan hänger ihop.

 Ett problem i arbetslivet allmänt sett är att man inte tar arbetsmiljön riktigt på allvar. De frågorna blir ofta bagatelliserade i tider när det viktiga är att hålla budgeten. En så här stor undersökning hoppas jag kan bidra till att ge kraft och tyngd åt arbetsmiljöfrågorna.

 Det finns redan bra välbeprövade mer allmänna enkätinstrument för att ta reda på riskfaktorer för ohälsa. Med enkätsvaren som grund ska vi också utveckla ett instrument för att mäta stress och ohälsa inom just socialtjänsten, som verktyg i arbetet med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

Text: Mats Utbult, 13 januari 2015

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Tryggare på jobbet med kollegial handledning

Kollegor som möts och reflekterar tillsammans, med stöd av en utbildad handledare. Det är Helsingborgs stads modell för att stötta personal i människonära yrken. Syftet är att främja det friska…

Så får ni bättre arbetsmiljö – 4 tips

Skyddsombudet och chefen har ett gemensamt uppdrag för att skapa en bra arbetsmiljö. Det handlar om allt som påverkar hur vi har det på jobbet, från lokaler till IT-stöd och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?