Nytt stöd för att mäta buller rätt

21 december 2016 Lästid: 4 min
Barn som leker i en snöig backe
Förskolor hör till de miljöer där medarbetare riskerar att utsättas för höga ljudnivåer. Med de nya nationella riktlinjerna får arbetsplatserna stöd för att mäta ljudnivån på ett korrekt sätt.

Foto: Trons/TT

Jobbar du där det låter så mycket att du har svårt att göra dig hörd? Då kan det behövas en bullermätning på din arbetsplats. Nu finns forskningsbaserade riktlinjer för att mäta hörselskadligt buller.

Det finns flera typer av skadligt buller och de påverkar människan på olika sätt. En del oljud är störande eller kan få oss stressade och gå upp i varv medan andra gör oss sömniga. En särskilt allvarlig typ är sådant som skadar vår hörsel.

— Buller är hörselskadligt när ljudnivån ligger över 80 – 85 decibel i genomsnitt under en arbetsdag när man mäter upp den. Vid den nivån är det svårt att föra ett samtal mellan två personer som står nära varandra, berättar Jörgen Eklund, professor vid enheten för ergonomi vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Eftersom det här bullret ger bestående skador är det viktigt att kunna mäta ljudet korrekt så att arbetsgivarna kan sätta in rätt åtgärder mot bullret. Jörgen Eklund är en av dem som har ingått i Företagshälsans riktlinjegrupp som nyligen presenterade skriften Riktlinjer för mätning av bullerexponering på arbetsplatsen, vid ett seminarium vid Kungliga tekniska högskolan.

Arbetet med att ta fram riktlinjerna har startats av professor Irene Jensen och doktor Lydia Kwak vid Karolinska Institutet. Just denna bullerriktlinje har tagits fram i samarbete med KTH och Kompetenscentret för företagshälsa.

Viktigt med korrekta mätningar

Riktlinjer kring just bullermätning är något som Arbetsmiljöverket har uttryckt att det finns ett stort behov för. De har upplevt att mätrapporter kring buller som de har begärt in från företag har haft brister i kvalitet.

Utan korrekta mätningar går det inte att avgöra om det finns risker för hörselskador eller att gränsvärden för buller överskrids. Mätningarna är också underlag för att kunna besluta om bullerminskande åtgärder som arbetsgivaren ska sätta in.

Just för att det är komplicerat, men viktigt, att mäta ljud på rätt sätt är riktlinjerna tänkta för användning av personer med rätt utbildning. Hon eller han ska kunna hantera utrustningen och genomföra mätningen på riktigt sätt. Normalt sett är det en ingenjör med påbyggnadsutbildning i arbetsmiljö.

Bullerapp bra för att mäta ungefärligt

Men även personer utan särskild utbildning kan göra en grov uppskattning med en enkel mätning om hon eller han känner sig orolig för skadligt ljud i sin arbetsmiljö. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns en app för en enkel mätning, så kallad screening, av buller med hjälp av en mobiltelefon.

200x200-jorgen-eklund-foto-asa-hammar— För en väldigt enkel mätning kan den appen vara bra. Hur bra mätningen blir beror på vilken mobiltelefon du använder men information kring det finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. Sedan ska man också vara medveten om att appen inte ger ett riktigt resultat vid impulsljud eller låga frekvenser säger Jörgen Eklund.

Impulsljud låter som skott eller plötsliga slag på till exempel plåtar. Sådana ljud är mer skadliga för hörseln än mer utslätat ljud. Problemet med korta höga ljud är att de är svåra att mäta upp på ett bra sätt. Bullermätningsappar på mobiltelefoner är helt enkelt inte särskilt bra för det. Andra mer kontinuerliga, ihållande, ljud är lättare att mäta upp.

Företagshälsan kan mäta enligt riktlinjerna

Den som är orolig för hörselskadligt buller kan alltså själv göra en grov mätning med en mobilapp. I nästa steg kan man vända sig till företagshälsovården för att få hjälp med mätningar enligt riktlinjerna.

— Den som vänder sig till företagshälsovården ska begära att de använder sig av de här nya riktlinjerna för exponeringsmätning av buller. Men det allra första steget bör vara att försöka ta reda på om det har gjorts bullermätningar tidigare i miljön. Det ska arbetsgivaren känna till, säger Jörgen Eklund.

Fakta om riktlinjer för att mäta buller

  • Riktlinjer för exponeringsmätning av hörselskadligt buller är en praktisk vägledning för hur en arbetsmiljöingenjör från företagshälsan, eller annan expert, kan mäta de anställdas exponering för hörselskadligt buller.
  • Om din arbetsplats visar sig ha hörselskadligt buller kan ni få stöd för hur ni ska åtgärda bullret med hjälp av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:16.
  •  Arbetsmiljöverkets webbplats ger dig mer stöd och råd om hur man kan hantera buller på jobbet.
  • Vill du testa bullernivån själv? Ladda ner Arbetsmiljöverkets app till din mobil för att mäta buller, på App Store eller Google Play.

Text: Teres Hallman