Ellen Hall, Läkarförbundet, Annica Magnusson, Vårdförbundet, Eva Thulin Skantze, SKL, och Carola Löfstrand, Vision, samarbetar för att få fram ett stöd för chefer och skyddsombud, i arbetet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om OSA - organisatorisk och social arbetsmiljö.

Foto: Mats Utbult

Vi vill göra det lättare att ta itu med nya föreskrifterna

På Suntarbetsliv kommer chefer och skyddsombud kunna hitta bra material och redskap, som gör det lättare att tackla föreskrifterna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Det berättar fyra företrädare för arbetsgivare och anställda inom kommun och landsting.

Utgångspunkten för satsningen är den nya föreskrift som Arbetsmiljöverket har beslutat om, och här på Suntarbetsliv finns en första kortfattad beskrivning av OSA-föreskrifterna paragraf för paragraf, ”Nya krav på god social och organisatorisk arbetsmiljö”.

Föreskrifterna om OSA träder i kraft den 31 mars 2016. Under mars lanserar också Suntarbetsliv sin nya arbetsmiljöutbildning (läs om den här), som kommer att handla mycket om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Men redan i början av 2016 lägger Suntarbetsliv ut material som stöd för arbete med den nya föreskriften. Arbetet pågår i en projektgrupp, med Helena Gottberg på Suntarbetsliv som projektledare, där partsföreträdarna Eva Thulin Skantze, SKL, Ellen Hall, Läkarförbundet, Carola Löfstrand, Vision, och Annica Magnusson, Vårdförbundet, samarbetar. Suntarbetslivs webbredaktion medverkar också i arbetet.

– Som företrädare för parterna har vi ansvar för att hela tiden underlätta för chefer och skyddsombud, säger Annica Magnusson. Oberoende av var vi jobbar, brottas vi med att vi har ont om tid. Vår tanke är att vi centralt kan ägna tid att sortera bland det material som finns och strukturera det överskådligt, för att inte alla ska behöva starta från noll. Man kan vila i att man kan använda verktyg som andra har utvecklat och prövat.

Carola Löfstrand citerar Arbetsmiljöverkets generaldirektör som brukar säga: ”Det ska vara lätt att göra rätt”.

-Vi vill ju att saker ska hända ute i verksamheterna och att föreskriften ska ge positiva avtryck. För att man lättare ska komma igång är det bra med ett stöd som parterna centralt är eniga om. Då behöver man inte kämpa lokalt med vilket material som man ska använda, utan kan hoppa över ett steg.

Svara på frågor och inspirera

– Vi hoppas att de olika materialen kommer att svara på en del frågor och att de kan ge inspiration till ett gott arbete och stöd i hur man faktiskt kan göra. Allt kommer inte att finnas på plats från början, det kommer att fyllas på vart efter, säger Eva Thulin Skantze.

-Det kommer att finnas beskrivningar av vad det är för krav som ställs på de olika delområden som föreskriften tar upp. Vi ger tips om stöd och verktyg för att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Som inspiration kommer det också att finnas goda exempel, med artiklar om hur andra har jobbat på ett framgångsrikt sätt.

Carola Löfstrand framhåller att de med de goda exemplen vill få igång tankarna:

-Genom att se hur andra har gjort, kan man komma på ett annat sätt än man tänkt från början. Det handlar inte om att kopiera. Goda exempel är inte mallar. Eftersom vi har olika startlägen, kan vi inte göra exakt likadant,.

– Vi ska också välja ut forskarintervjuer inom de olika områdena. Forskning är jätteviktig även när den inte resulterar i enkla ”gör så här”-råd. Ofta visar de på hur förhållanden i arbetslivet och hälsa hänger samman och detta kan motivera människor att ta itu med dessa förhållanden, understryker hon.

Forskning är jätteviktig även när den inte resulterar i enkla ”gör så här”-råd.

Farhågor och förhoppningar

Det är ingen hemlighet att det har funnits skilda uppfattningar mellan parterna, på hela arbetsmarknaden, om det överhuvudtaget var en bra idé att ha föreskrifter på det här området, och i så fall vad den skulle innehålla. Det framgick av remissvaren. Men nu är det historia och föreskrifterna finns.

– De nya föreskrifterna pekar tydligare ut ett ansvar för arbetsgivaren i de här frågorna. Då blir det också lättare för arbetstagare att lyfta frågor. Tydligare krav hoppas vi ger bättre förutsättningar mellan parterna på arbetsplatsen, säger Ellen Hall. Det är viktigt att det är lätt för dem att hitta bra verktyg, goda exempel och andra hjälpmedel och här kommer Suntarbetsliv att bistå.

Annica Magnusson hoppas att chefer och skyddsombud känner att de genom föreskrifterna får vägledning om vilka faktorer i arbetsmiljön som de ska jobba med, för att åstadkomma genombrott,

– Tyvärr kan det nog hända att en del idag oroar sig för att föreskriften innebär en ökad arbetsbörda. Många tycker att det redan är svårt och pressat och de kanske kan känna att här kommer ytterligare en sak att åtgärda.

Carola Löfstrand tror också att det finns både förhoppningar och farhågor:

– Förhoppningarna handlar om att föreskriften kan ge stöd och hjälp i arbetet i vardagen med att förebygga och förhindra ohälsa som har med organisatorisk och social arbetsmiljö att göra. Föreskriften kan också bidra till en ökad tydlighet om roller och ansvar för både chefer och skyddsombud. Men hos chefer finns nog farhågor som rör om de kommer få tillräckliga resurser och förutsättningar för att jobba på ett bra sätt med detta.

Eva Thulin Skantze ser samma dubbelhet:

– Jag tror att många chefer i denna stund undrar över vad föreskriften kommer att innebära rent praktiskt för dem, och vad de ska göra. Men även om den skapar en del frågor, så tror jag att den också kan bidra till att ett samtal kan komma igång – till exempel om medarbetarnas hälsa och välbefinnande och kopplingen till verksamhetens resultat.

Hon tror att föreskrifterna om OSA, tillsammans med kommande vägledning och stödmaterial, gör det tydligt att det sätt att tänka och arbeta som finns i systematiskt arbetsmiljöarbete går att använda också när det gäller områden som arbetsbelastning, arbetstid, mobbning och kränkande särbehandling.

– Men den stora utmaningen är att det inte finns några slutliga lösningar på detta område. Det är inte, och kommer inte heller att vara, en fråga om att ”bara vi gör x och sedan y, så är problemet löst för all framtid”. Men det pågår ju ett ständigt arbete och jag tror att vi kommer att få se en positiv utveckling, säger hon.

Första stegen

Vilka första steg kan parterna på en arbetsplats tänkas ta, med stöd av det material Suntarbetsliv ska erbjuda?

– Det kan vara att man ser över det systematiska arbetsmiljöarbetet, hur man har strukturerat det och vad man diskuterar, svarar Annica Magnusson. Kanske man också behöver reflektera över hur man har upphandlat företagshälsovården, om man där har rätt stöd för att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Så här svarar Eva Thulin Skantze:

– Jag tror att det kan vara bra att börja med en gemensam dialog på arbetsplatserna – på arbetsplatsträffar, i samverkansgrupper och i arbetsmiljökommittéer om hur läget är på arbetsplatsen och i organisationen. Hur har vi det och vad kan vi göra utifrån de aspekter som tas upp i föreskriften? Vad har vi för verktyg och kunskaper? Vad behöver vi göra som är nytt eller annorlunda?

När det gäller de olika arbetsmiljöfrågorna tror Annica Magnusson att många kommer att börja med att ta itu med stressen, utifrån flera perspektiv:

-Man kan fundera över hur man förlägger arbetstiden så att alla får tillräckligt med vila och återhämtning. Stressen handlar också om hur man planerar verksamheten, bland annat gäller det att använda den kompetens som finns bland medarbetarna på rätt sätt.

Återhämtningen finns också med när Ellen Hall tänker på ett första steg:

– Läkarna brottas med samvetsstress för att de inte hinner med det som man förväntar sig av dem. Vi har övertidsberg som är svåra att komma tillrätta med, för vi har ju läkarbrist. Det gör att många jobbar alldeles för mycket.

Carola Löfstrand ger ett exempel som är mycket konkret:

– Ett första steg skulle kunna vara en digital arbetsmiljörond för att granska hur IT-strul orsakar stress!

En kort sammanfattning i punktform av föreskriftens ”riskområden” som pdf – se under ”Läs mer”. Där finns också hela föreskriften att ladda ner.

Text: Mats Utbult, 29 september 2015

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Samsyn gör det lättare att vara rektor

Hösten 2019 började rektorerna i Vårgårda arbeta med Chefoskopet. Nu har de en handlingsplan för hur de ska förbättra sina organisatoriska förutsättningar. Den har redan gett effekt. I början av…

”Det handlar om delaktighet på riktigt”

Pappersarbetet har blivit enklare, lärarnas stress har minskat och det har blivit lättare att anmäla kränkningar. Det är några resultat av att Finningeskolan i Strängnäs har varit med i ett…

Digitalt Gilla Jobbet har fokus på corona

Gilla Jobbet är det årliga arbetsmiljöeventet som ingen vill missa. I år är temat hur coronapandemin påverkar hur vi har det på jobbet. Dessutom blir Gilla Jobbet helt digitalt. Så boka in förmiddagen…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?