Magnus Svartengren, professor i arbets- och miljömedicin och överläkare på Arbetsmiljöverket.

Företagshälsovården kan erbjuda mer stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det menar Magnus Svartengren, professor i arbets- och miljömedicin och överläkare på Arbetsmiljöverket.

Foto: Åsa Hammar

Skriv bättre avtal med företagshälsovården

Företagshälsovården skulle kunna vara en mycket större resurs för att skapa hälsosamma arbetsplatser. Det framgår i en ny rapport där avtalen mellan företagshälsovården och arbetsgivarna granskas.

Hur går det till när en arbetsgivare sluter avtal med en företagshälsovård? Stimulerar de till samarbete för att skapa mer hälsosamma arbetsplatser? Det har en grupp forskare och experter på arbetsmiljö och företagshälsovård undersökt. Magnus Svartengren, professor i arbets- och miljömedicin och överläkare på Arbetsmiljöverket, har lett gruppen.

Gruppen har granskat tjugosex avtal. De har också intervjuat företrädare för företagshälsovård, samt chefer, skyddsombud, fackliga representanter och HR-experter som varit med och slutit avtalen.

Liten kunskap om arbetsmiljön

Resultaten är nedslående. Avtalen innehåller få tjänster, och de tjänster som nämns är sällan inriktade på att förbättra arbetsmiljön. Företagshälsovården får därför liten kunskap om arbetsmiljön i de verksamheter som de ska serva. Det gör det svårt att arbeta förebyggande, och svårt att erbjuda en tidig och arbetsplatsnära rehabilitering.

 Arbetsmiljön nämns knappt i avtalen, säger Magnus Svartengren.

Många är så kallade grundavtal där arbetsgivaren kan köpa till tjänster vid behov, till exempel om man behöver stöd för att rehabilitera någon anställd.

 Det är naturligt att det då mer blir en fråga om reaktivt stöd, säger han.

I rapporten konstateras också att många arbetsgivare ser företagshälsovården mer som en goodwill gentemot de anställda, än som en resurs i arbetsmiljöarbetet.

Individinriktade tjänster

För den arbetsgivare som vill skapa en hälsofrämjande arbetsplats, saknas flera viktiga faktorer i avtalen. De är otydliga vad gäller syfte och mål, särskilt inom de privata verksamheterna. De saknar ofta en analys av vilka behov arbetsgivaren har. Och de saknar skrivningar om hur tjänsten ska följas upp och utvärderas.

Precisera mera

Avtalstexterna är ofta kortfattade och översiktliga. För större organisationer kan de vara mer detaljerade, särskilt när de upphandlats enligt lagen om upphandling som gäller i många kommuner och landsting. Ändå är de oprecisa.

De flesta avtal gäller individinriktade tjänster, inte tjänster på organisationsnivå. I drygt en tredjedel av avtalen framgår inte klart vem i verksamheten som kan beställa tjänster från företagshälsovården.

Det finns kompetens

Hur blev det så här då, kan man undra. Företagshälsovården finns till för att “förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen”, som det står i arbetsmiljölagen. Den är tänkt att stötta i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och vid rehabilitering av anställda.

Det är inte en fråga om brist på kompetens, menar Magnus Svartengren.

 Kompetensen finns hos företagshälsovården. Jag tror det handlar mer om en kultur hos arbetsgivarna. De ser inte vinsterna med att få stöd från företagshälsovården för att arbeta mer förebyggande, för att skapa hälsosamma arbetsplatser.

Hur ska ett avtal då se ut, som kan ge stöd att skapa en hälsofrämjande arbetsplats? I rapporten listar Magnus Svartengrens grupp vad arbetsgivaren kan tänka på. Här nedan kommenterar han själv vad som är viktigt.

Sätt upp mål, informera och följ upp!

1. Sätt upp mål för vad ni vill uppnå med ert avtal, och relatera det målet till verksamhetens mål i övrigt.

2. Se till att alla chefer i verksamheten känner till de målen.

– Ofta sker kontakten på en mer strategisk och central nivå mellan HR och företagshälsovård. Men cheferna i den verksamhet det gäller behöver också få veta. Det är ju de som ska använda tjänsterna, säger Magnus Svartengren.

3. Satsa på ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i den egna verksamheten. Det underlättar en analys av vilka behov er verksamhet har.

– Här kan företagshälsovården bidra med mycket stöd och kunskap. De kan hjälpa till att göra riskbedömningar, delta i skyddsronder, skyddskommittéer och samverkansgrupper. Det ger dem också en insyn i verksamheten som gör det möjligt att jobba både mer förebyggande och mer strukturerat med rehabilitering.

4. Se till att cheferna i första linjen förstår kostnaderna för ohälsa, och känner till verksamhetens policy för att skapa god arbetsmiljö med friska medarbetare.

– Det handlar inte bara om att försöka minska sjukfrånvaron. Bilden av hälsotillståndet hos de anställda kan skilja sig mycket åt mellan arbetsgivaren och de anställda. Alla inblandade tjänar på en dialog om de här frågorna.

5. Följ upp och utvärdera de tjänster ni köper av företagshälsovården utifrån de effekter de ger, för kunna utveckla det som fungerar och släppa det som inte gör någon verkan.

– Utvärderingar har varit sjukvårdens stora styrka, särskilt i framgångsrika discipliner som cancervård. De har varit duktiga på att överge de behandlingar som inte fungerat. Den traditionen har företagshälsovården mycket att lära av.

Text: Åsa Hammar, 27 januari 2015

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Tryggare på jobbet med kollegial handledning

Kollegor som möts och reflekterar tillsammans, med stöd av en utbildad handledare. Det är Helsingborgs stads modell för att stötta personal i människonära yrken. Syftet är att främja det friska…

Så får ni bättre arbetsmiljö – 4 tips

Skyddsombudet och chefen har ett gemensamt uppdrag för att skapa en bra arbetsmiljö. Det handlar om allt som påverkar hur vi har det på jobbet, från lokaler till IT-stöd och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?