Bild på Marina Olsson, HR-direktör i Västra Götaland

Beslutet om ett bestämt antal medarbetare per chef har redan satt igång mycket diskussioner i verksamheten, säger Marina Olsson, HR-direktör i Västra Götalandsregionen.

Foto: Åsa Hammar

Färre medarbetare per chef i Västra Götaland

Från 2017 ska första linjens chefer i Västra Götalandsregionen ha högst 35 medarbetare. Våra chefer ska ha förutsättningar att göra ett bra jobb, säger HR-direktör Marina Olsson.

Beslutet togs i januari 2015 av regiondirektören, och innebär att varje chef ska ha mellan 10 och 35 medarbetare. Alla chefer i förvaltningar och bolag fick till sista april på sig att utarbeta handlingsplaner för hur det skulle kunna gå till. Nu arbetar de lokala förvaltningarna tillsammans med HR-direktör Marina Olsson och den centrala förvaltningen med handlingsplanerna. I december 2017 ska förändringarna vara på plats.

– Våra chefer ska ha bra förutsättningar. De ska ha tid att kunna se hur deras medarbetare mår, och hinna med att utveckla sitt uppdrag, säger Marina Olsson.

Det finns inga extra pengar avsatta i budgeten för att genomföra förändringen. Men i längden kommer regionen att vinna på beslutet, tror hon.

– Jag tror att vi kan göra andra vinster, till exempel att färre blir sjukskrivna och att personalomsättningen minskar.

Hur ska det gå till att omfördela de resurser som finns då? Några av förslagen från handlingsplanerna är:

• Delat ledarskap
• Att införa nya roller, till exempel koordinator, samordnare
• Att förstärka det administrativa stödet
• Att identifiera fler chefskandidater
• En översyn av roller och mandat för cheferna

Stor förändring

Det här blir en stor förändring som berör många chefer och medarbetare i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen har 1 700 chefer. Av dem når bara omkring hälften den nya normen på 10 till 35 medarbetare. De flesta av de övriga har fler, några få har ansvar för färre medarbetare.

Den senaste medarbetarenkäten 2013 visade att många av dessa chefer ligger i riskzonen för att drabbas av arbetsrelaterad utmattning, berättar Marina Olsson.

– De hinner inte heller utveckla verksamheten på ett bra sätt om man har en alltför ansträngd arbetssituation.

Det är betydligt vanligare med fler medarbetare per chef i de kvinnligt dominerade verksamheterna vård och omsorg. På Väst Fastigheter, där de flesta chefer är män, är det till exempel ingen som har fler än 35 medarbetare.

– Vi såg att vi omedvetet hade organiserat oss så att kvinnodominerade områden har fler medarbetare per chef. Så det finns ett jämställdhetsperspektiv i det här, säger Marina Olsson.

Mer närvarande ledarskap

Regiondirektören Ann-Sofi Lodin tog beslutet både av omsorg om sina chefer och medarbetare, och för att skapa bättre förutsättningar för att utveckla verksamheten.

– Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar idag. Många unga undersköterskor och sjuksköterskor jobbar till exempel bara några år innan de slutar. Och många chefer har en otroligt tuff arbetssituation, med ansvar för 80 eller 90 medarbetare. Jag tror att ett mer närvarande ledarskap har stor betydelse för hur vi handskas med de här utmaningarna.

Det här innebär att cheferna får en rimlig arbetssituation

Marie Thorberntsson, huvudskyddsombud för Visions medlemmar på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, tycker att beslutet är jättebra. Vision organiserar många yrkesgrupper på Sahlgrenska sjukhuset, bland annat medicinska sekreterare, kuratorer, administratörer och chefer inom administration.

– Det här innebär att cheferna får en rimlig arbetssituation och kommer närmare sina medarbetare. De får möjlighet att fullfölja sitt chefsuppdrag både när det gäller utvecklingssamtal och verksamhetsutveckling, säger hon.

Del av ett större utvecklingsarbete

Beslutet är en del av ett större utvecklingsarbete för regionens chefer. Förvaltningscheferna har även fått i uppdrag att undersöka om man kan minska administration, antalet mål och antalet uppföljningar under året, och att samordna uppföljningarna så de sker samtidigt.

Inspiration från forskningsprojektet Chefios

Beslutet grundar sig delvis på den forskning om chefers villkor i offentlig sektor (Chefios) som gjorts vid Göteborgs universitet och Institutet för stressmedicin. Den forskningen visar bland annat att det finns vinster att göra på att varje enhetschef har ansvar för färre medarbetare.

 

Text: Åsa Hammar, 03 november 2015

Relaterade verktyg

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

Senaste artiklar

A, B och C minskar stressen i förskolan

A, B och C-tid – så delar de in sina arbetsdagar på Sjöhästens förskola i Malmö. Det är en modell som har minskat stressen och skapat tydlighet för både barn…

Hybridkontor med flera vinster i Borlänge

”Om det fungerar så finns det stora vinster att hämta för miljön, ekonomin, arbetsmiljön och verksamheten”. Så motiverar Borlänge kommun beslutet att låta anställda fortsätta jobba hemifrån på femtio procent.…

Så ska de få bättre arbetsmiljö i förskolorna

Nu satsar hela Förskoleförvaltningen i Göteborg på att införa friskfaktorer i sitt arbetsmiljöarbete. På sikt ska det märkas på alla kommunala förskolor. Målet är att öka frisknärvaron hos medarbetare och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?