Med hjälp av utbildningen Friska verksamheter har Karin Eriksson lärt sig mycket, bland annat att ta en mer konsultativ roll när problem uppstår.

Foto: Cecilia Elander

Ett lyft för både kommun och indvid

Individuell och organisatorisk utveckling går hand i hand – det är en av grundbultarna för utbildningen Friska verksamheter. Och den har inneburit viktiga förändringar både för personalutvecklaren Karin Eriksson och kommunen Vännäs.

Arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna handlar numera inte bara om att förebygga ohälsa. Att främja medarbetarnas hälsa är också viktigt. AFA Försäkring har därför drivit pilotprojektet Friska verksamheter på uppdrag av arbetsgivare och fack inom kommuner, landsting och regioner. Projektet är ett av de som presenterades på Arena Suntliv 2011.

Friska verksamheter handlar om att utbilda nyckelpersoner som jobbar ute i verksamheter för att på sikt skapa individuell utveckling och organisatorisk förändringsarbete. Utbildningsinnehållet är inspirerat av forskningsprojektet Hälsa och framtid, som syftade till att identifiera vilka faktorer som skapar friska arbetsplatser.

De som deltar i utbildningen Friska Verksamheter är åtta kommuner i Västerbotten. En av dem är Vännäs, en liten kommun med cirka 1000 anställda. Där arbetar Karin Eriksson. Hon är en av de åtta personer från kommunen som fick möjlighet att delta i utbildningen.

Karin Eriksson har kommit till Arena Suntliv i Linköping eftersom hon vill dela med sig av de positiva erfarenheter och kunskaper hon fått tack vare Friska verksamheter. För att det ska bli tydligt vilken effekt utbildningen har fått berättar hon om en förvaltning i kommunen som inte fungerade så bra.

– De var vilse på den här förvaltningen. Men så kom Friska verksamheter som ett guldägg och vi beslutade tillsammans med förvaltningschefen att arbeta intensivt med den förvaltningen. Därför valde vi att de flesta av de som skulle få delta i utbildningen var chefer därifrån.

I grunden fanns en positiv syn gentemot varandra på förvaltningen. Det fanns också ett driv i arbetsgruppen. Men personalen var stressad och andra avdelningar i kommunen upplevde att det var svårt att få kontakt med personalen på förvaltningen.

– Jag fick i uppdrag att med hjälp av en organisationsdiagnos kartlägga hur det såg ut i gruppen.

Avsaknad av rutiner

Det visade sig att personalen upplevde hög arbetsbelastning och arbetsrelaterade besvär, både fysiska och psykiska.

– När vi analyserade resultatet insåg vi att man bytt ut nästan alla chefer under de senaste två åren. De som jobbat som chefer tidigare, i upp till 30 år, hade allt i huvudet. När de slutade tog de sina erfarenheter och gick, säger Karin Eriksson.

Förvaltningens nya chefer hade stor kompetens inom yrkesområdet, men inga erfarenheter av ledarskap. Avsaknad av rutiner och dåliga mötesstrukturer påverkade arbetsgruppen negativt. Det visade sig också att alla beslut togs uppe hos förvaltningschefen, eftersom man var osäker på vilka beslut man kunde ta.

– Genom att vi tittade igenom organisationen på ett strukturerat sätt kunde förvaltningschefen förstå varför det var som det var. Att vi gått utbildningen tillsammans gjorde också att vi kunde diskutera frågorna utifrån en gemensam syn och kunskap.

Från början föreslog chefen att en liten grupp skulle få i uppgift att ta fram förslag till lösningar, men Karin, som just varit på ett av utbildningstillfällena med Friska verksamheter, hade lärt sig att det är bättre om fler får vara med att påverka. Men hon valde att inte säga något till chefen när han lade fram sitt förslag.

– Jag väntade tills han också varit på utbildningen eftersom vi då hade samma kunskapsbas. Det innebar att jag inte behövde övertyga honom.

En genomgripande upplevelse för varje individ

Använda egna exempel som läromedel

För Karin Eriksson är den gemensamma kunskapsbasen en av de fördelar som utbildningen fört med sig.

– Vi har helt klart en ökad kommunikation i kommunen över lag. Vi pratar mer över förvaltningsgränserna och med samma språk. Den förvaltning som hade problem har öppnat upp mot övriga kommunen.

Karin Erikssons tycker att utbildningen har bidragit på ett så positivt sätt att hon vill att en liknande utbildning ska erbjudas alla ledare i kommunen.

– Det vi kan erbjuda idag är det teoretiska, inte upplevelsebaserad som Friska Verksamheter gör. Där fick vi ju ta med problem från vår egen kommun och jobba med dem. Det ger en helt annan inlärning.

Hon menar att en upplevelsebaserad utbildning sätter sig i kropp och huvudet på ett annat sätt.

– Att vara med i Friska verksamheter blev en genomgripande upplevelse för varje individ. Jag tror vi alla fick insikter om hur betydelsefull samtalet är och hur mycket kraft som finns i den enskilda människan. Chefen måste inte ha alla lösningar.

Helhetssyn mer verklighetsbaserad

För Karin Eriksson har utbildningen också inneburit att hon utvecklat sitt konsultativa sätt att samtala.

– Tidigare har jag ofta känt en stress över att det är jag som ska lösa en situation som är problematisk. Med hjälp av utbildningen har jag blivit bättre på att hjälpa de som har problemet att själva hitta lösningar.

Att utbildningen har haft effekt råder det ingen tvekan om, enligt Karin Eriksson. Nu återstår det att få kunskaperna att sprida sig och leva vidare.

– Det är den stora utmaningen. På den förvaltningen som hade problem känner personalen en lättnad. De har handlingsplaner att utgå ifrån nu.

I övriga kommunen händer det också saker. Dels tack vare utbildningen, men också för att Vännäs har en ny kommunchef som lyfter betydelsen av bra kommunikation.

– Hon är tydlig med att vi är en organisation. Det finns inget vi och dom.

Klas Nordin, projektledare för Friska verksamheter, menar att en bärande tanke i utbildningen är att organisatorisk och individuell utveckling går hand i hand.

– Det handlar om att utgå ifrån en systemsyn som innebär att allt hänger ihop. Det gör inte arbetet enklare, snarare mer komplext, men det blir mer verklighetsbaserat.

Text: Cecilia Elander, 14 mars 2014

Senaste artiklar

Så vässade Hässleholm sin samverkan

I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser…

4 Ess sänkte sjukskrivningstalen i Småland

Samverkansmöten tidigt i sjukskrivningsprocessen och arbetsmiljöutbildningar för chefer. Det är två viktiga delar i metoden 4 Ess, som har lett till drastiskt sänkta sjukskrivningstal i tre småländska kommuner. 4 Ess…

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher. I Kungsbacka kommun har…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kunskapsöversikter

Konsten att hitta rätt kunskap

Det sker mycket forskning inom arbetsmiljöområdet, och mycket av slutsatserna samlas i kunskapsöversikter. Men det gäller att vara på tårna...