Psykisk ohälsa är en genusfråga, säger Boel Callermo från Arbetsmiljöverket. Hon deltog på seminariet om psykisk ohälsa som arrangerades av Arbetsmarknadsdepartementet och AFA Försäkring den 18 maj.

Foto: Åsa Hammar

Vägar till minskad psykisk ohälsa på jobbet

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ: Sjukskrivningar för psykisk ohälsa ökar. Mest ökar de bland unga kvinnor. Men både forskare, myndigheter och arbetsmarknadens parter arbetar nu för att vända utvecklingen. Det framgick på ett seminarium på AFA Försäkring den 18 maj.

Psykisk ohälsa i arbetslivet kan liknas vid emotionella belastningsskador. Det menade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, som inledde seminariet.

– Det drabbar framför allt undersköterskor, lärare, socialsekreterare och andra som arbetar i yrken där man möter människor i kris eller med behov av stöd, sa hon.

De är yrkesmänniskor med utbildning för att möta de här behoven. Ändå blir det ibland för mycket för dem. Vad beror det på, och vad kan vi göra åt det? Det vet vi ännu inte så mycket om, sa Ylva Johansson.

– Går det kanske att förebygga på liknande sätt som med fysiska belastningsskador? Där har vi ju kommit långt för att minska problemen.

Seminariet arrangerades av Arbetsmarknadsdepartementet i samarbete med AFA Försäkring den 18 maj, i AFA Försäkrings lokaler i Stockholm. Det var det tredje och sista seminariet i en serie om arbetsmiljön, och ett led i regeringens satsning på en ny arbetsmiljöstrategi. Flera aktörer hade bjudits in för att bidra med sin kunskap.

Allt fler arbetar i projekt

Bo Melin, professor i klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet, beskrev det nya arbetslivets utmaningar ur ett kognitivt perspektiv – alltså hur hjärnan tolkar och bearbetar information. Många arbeten kräver idag mer av oss ur psykosocial synvinkel.

– Arbetslivet handlar allt mer om nätverkande, kommunikation, arbete i projektform och eget ansvar.

Det finns mycket kunskap om hjärnan och dess kognitiva funktioner – men förvånansvärt lite av det används i dagens arbetsliv, menade Bo Melin.

Liten kunskap om bra rehabilitering

Det finns idag en hel del forskning om vad som kännetecknar en frisk arbetsplats med få sjukskrivna, berättade Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. Det handlar bland annat om gott ledarskap, kontroll, inflytande och stimulerande arbetsuppgifter, tydliga mål och en balans mellan arbetsinsats och belöning.

Med ett genusperspektiv kan vi se mönster vi inte ser annars

Hur det ska gå till att komma tillbaka till jobbet efter att ha varit sjukskriven för psykisk ohälsa, har man än så länge forskat ganska lite om. Det man fått fram visar att rehabiliteringen måste involvera arbetsplatsen för att få effekt.

– Hälso- och sjukvården borde diskutera mer med patienten om arbetssituationen och hur de ska kunna återgå till arbetet, när de tar till en så kraftig åtgärd som sjukskrivning, sa Eva Vingård.

Kunskapsbank hos Försäkringskassan

Försäkringskassan satsar nu från våren 2015 på att förebygga sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa. De ska bland annat skapa en kunskapsbank över vad arbetsgivare, företagshälsovård och kassan själv kan göra för att förebygga sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa. Det berättade Laura Hartman, analyschef vid Försäkringskassan.

Psykisk ohälsa en genusfråga

Arbetsmiljöverket har nyligen fått två regeringsuppdrag som fokuserar på kvinnors arbetsmiljö. Det första, år 2011, handlade om att förebygga att “kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem”, framför allt på grund av belastningsskador. År 2015 och 2016 ska de vidareutveckla och dra lärdomar från det första uppdraget. Fokus ska nu ligga på psykisk ohälsa.

Belastningsbesvär och psykisk ohälsa är två olika saker, och det kan vara farligt att tro att man enkelt kan överföra kunskap från ett område till ett annat, betonade Boel Callermo från Arbetsmiljöverket. Men det finns ändå likheter.

– Med ett genusperspektiv kan vi se mönster vi inte ser annars. Kvinnor och män har likvärdig rätt till en bra arbetsmiljö. Men så ser det inte ut idag, sa hon.

Inspektionerna i samband med det första uppdraget visade att kvinnor och män jobbar med olika arbetsuppgifter, även när de har samma yrke och är på samma arbetsplats. Där fanns mycket att arbeta med vad gäller krav, kontroll och handlingsutrymme för kvinnliga anställda.

– Det är viktigt att använda den kunskap vi fått och driva jämställdhetsfrågorna mer offensivt nu. Bland annat handlar det om att ha ett genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet och värdera risker för både kvinnor och män på arbetsplatsen, och utgå från att de har olika arbetsuppgifter, sa Boel Callermo.

Text: Åsa Hammar, 20 maj 2015

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Tryggare på jobbet med kollegial handledning

Kollegor som möts och reflekterar tillsammans, med stöd av en utbildad handledare. Det är Helsingborgs stads modell för att stötta personal i människonära yrken. Syftet är att främja det friska…

Så får ni bättre arbetsmiljö – 4 tips

Skyddsombudet och chefen har ett gemensamt uppdrag för att skapa en bra arbetsmiljö. Det handlar om allt som påverkar hur vi har det på jobbet, från lokaler till IT-stöd och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?