Suntarbetslivs resursteam

Vi utformar stöd hos er!

Åtta friskfaktorer för en bättre arbetsmiljö

Friskfaktorhjulet med alla frisk faktorer markerade

Friskfaktorer är tillstånd som gör att vi mår bra och presterar på arbetet. Att arbeta aktivt, systematiskt och långsiktigt med dem bidrar till en god arbetsmiljö vilket gör att verksamheten kan utvecklas. De åtta friskfaktorer som resursteamet arbetar för att stärka är de faktorer som forskare har funnit kännetecknar organisationer med låg sjukfrånvaro.

  Organisationen upplevs som schysst. Resurstilldelningar och beslut är välmotiverade, rättvisa, transparenta och efterlevs i hela organisationen. Roller, ansvar och mandat är tydliga. Det finns en hög grad av tillit mellan organisationens olika nivåer, verksamheter och individer. Värdegrund, policys och rutiner är väl kända, upplevs som relevanta och följs. Det är tydligt vad som gäller.

  Ledare är tillgängliga, tydliggör mål, inspirerar och visar vägen. Ledare är måna om att utveckla relationer och visar tillit genom att ge ansvar, stöd och möjligheter. Chefer och medarbetare i alla led tar ansvar och tydliggör vad de behöver för att göra sina uppgifter och nå uppsatta mål. Alla ser till verksamhetens bästa och driver gemensamt verksamheten framåt.

  Organisationen skapar förutsättningar för medarbetare att ha inflytande över sin arbetssituation och vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen. Rutiner, arbetssätt, mötes- och beslutsstrukturer utformas för att ta vara på medarbetares tankar, åsikter och idéer. Alla kommer till tals och bidrar med olika erfarenheter och perspektiv. Det är tydligt vad man kan påverka och inte.

  Samtalsklimatet är öppet och tillåtande uppåt, nedåt och åt sidorna. Det finns fungerande kommunikationsvägar och forum för information och dialog. Alla lyssnar på varandra. Återkoppling ges på beteenden och hur de påverkar verksamhetens resultat. Sakfrågor hanteras utan att det blir personligt.

  Det förs regelbundna samtal för att främja balans mellan krav och resurser. Det finns samsyn om vad som är viktigt, bråttom och rätt sak att göra. Medarbetarna upplever att de kommer till sin rätt och är trygga i den prioritering de gör i vardagen. När kraven i arbetet – mer än tillfälligt – överskrider resurserna går chefer i alla led in och prioriterar arbetsuppgifter.

  Det finns strukturer och strategier för att ta vara på och utveckla den kompetens och erfarenhet som finns inom organisationen. Det sker genom utbildning, byte av arbetsuppgifter/roll inom organisationen eller annan form av kompetensutbyte. Det finns en strävan efter att vara en lärande organisation och medarbetare ges möjlighet att lära av varandra och utvecklas tillsammans i vardagen.

  Arbetsmiljöarbetet sker systematiskt och är en del av det dagliga arbetet och verksamhetsutvecklingen. Dialogen hålls levande genom att löpande reflektera över vad som fungerar bra, vad som behöver förbättras och varför. Det är rutin att inom verksamheten löpande bedöma konsekvenser, åtgärda och följa upp att vidtagna åtgärder ger önskat resultat. Problemlösningsförmågan är god.

  Kunskapen om sjukfrånvaromönster och arbetsrelaterade orsaker till sjukfrånvaro är god. Rutiner för kort- och långtidssjukfrånvaro finns, är väl kända och efterlevs. Alla uppmärksammar sin chef om de inte mår bra och chef agerar på tidiga signaler. Arbetsanpassning och andra tidiga insatser sker i dialog med medarbetare och andra aktörer så som företagshälsovård och försäkringskassa.

  Varsågod – en film om friskfaktorerna 

  Forskaren och professor emeritus i arbets- och miljömedicin, Eva Vingård, berättar i filmen om friskfaktorerna och varför vi bör fokusera på det friska och inte enbart åtgärda det sjuka. Se en skrift av forskningsprojektet Hälsa och framtid i offentlig förvaltning (Hoff) för en fördjupad kunskap.

  Tips! Använd gärna filmen för att introducera friskfaktorerna för din chef, kollega eller skyddsombud.

  Artiklar i ämnet

  Resursteamet utvecklar sitt arbete med friskfaktorer

  Suntarbetslivs Resursteam får ekonomisk finansiering från Afa Försäkring för att fortsätta stötta kommuner, regioner och kommunala företag att stärka sina friskfaktorer. Nu ska stödet bli mer effektivt, så att fler kan få hjälp.

  Med hjälp av friskfaktorerna vände Söderhamn arbetsmiljöskutan rätt

  Söderhamns kommun satsar för friskare arbetsplatser genom att stärka friskfaktorerna i hela kommunen. Först fick de hjälp av Suntarbetslivs resursteam – nu arbetar de vidare på egen hand.