Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en del av det dagliga arbetet och verksamhetsutvecklingen. Det är rutin att löpande bedöma risker för ohälsa och olycksfall samt att reflektera över vad som fungerar bra på arbetsplatsen. Åtgärder för att förebygga risker och främja en god arbetsmiljö utförs och följs upp. Verksamheten förbättras ständigt genom dialog och samverkan.

Organisationer med låg sjukfrånvaro arbetar strukturerat och strategiskt med arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten. Genom att införa avstämningar, regelbundet fråga efter goda exempel eller använda pulstavlor för att lyfta frågor som rör arbetsmiljö blir dialogen om arbetsmiljön levande i vardagen.

En av de viktigaste delarna för att arbeta strukturerat och strategiskt är att följa upp hur väl de olika åtgärderna fungerar.

Friskfaktorhjulet där friskfaktor systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen är markerad

Exempel på konkret beteende för en stark friskfaktor

Alla i en organisation behöver vara med i arbetet och förstå vad man kan göra i det dagliga arbetet för att stärka friskfaktorerna. Här är exempel på hur man kan se och höra att friskfaktorn om systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar bra.

  • Alla reflekterar dagligen över vad som fungerar bra och mindre bra och ger förslag på hur arbetsmiljö och verksamhet ständigt kan utvecklas och förbättras.
  • Chefen genomför ”positiva rundor” på möten för att särskilt lyfta sådant som fungerar bra och ger energi i arbetet.
  • Alla delar erfarenheter och goda exempel sinsemellan om arbetsmiljöarbete.
  • Skyddsombud och chef följer upp att åtgärder genomförs, både för att stärka det som fungerar bra och hantera det som fungerar mindre bra.
  • Ledningen och skyddskommittén följer upp hur väl det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar.
  • HR lägger fokus på hur man kan arbeta med arbetsmiljöarbete i vardagen under arbetsmiljöutbildningar.
Tre kollegor samtalar och skriver på en white-board.

Reflektionsfrågor att inspireras av