Trafiksäkerhet - en arbetsmiljöfråga

25 april 2017 Lästid: 4 min
Trafiksäkerhet
För personal inom vård och omsorg, där det arbetar många kvinnor, är både personbilar och cyklar ofta inblandade i arbetsolyckor i trafiken, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Foto:

Trafiksäkerhet är ofta en förbisedd del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. En ny rapport från Arbetsmiljöverket visar hur viktigt det är och ger tips på vad man bör tänka på.

Nästan en tredjedel av alla dödsolyckor under 2015 skedde på och vid väg. Även för allvarliga arbetsolyckor är trafikolyckor en av de vanligaste orsakerna till personskador.

Chaufförer är de som oftast blir drabbade, men många andra yrkesgrupper är också utsatta för faror i trafiken. Alla arbetstagare som kör fordon i arbetet eller på annat sätt befinner sig på eller vid väg, i eller utanför fordon, är utsatta. Det kan alltså vara personal i hemtjänsten, renhållningsarbetare och i sjukvården.

Även om det systematiska arbetsmiljöarbetet också ska omfatta risker i trafiken är det inte så vanligt att det ingår.

— Det är på fasta arbetsplatser som arbetsgivaren har mest kontroll över arbetsmiljön. När arbetstagarna är ute i trafiken har arbetsgivaren förstås mindre möjlighet att påverka den, men det finns ändå mycket att göra, säger Carl Axel Sundström som är en av författarna till rapporten Olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på eller vid väg, från Arbetsmiljöverket.

Cykelhjälmar och parkering

Carl Axel Sundström ArbetsmiljöverketCarl Axel Sundström menar att det först gäller att se till att de fordon som personalen använder är säkra. Använder de cykel i jobbet ska det till exempel finnas cykelhjälmar. Men en stor del av trafiksäkerhetsarbetet är också hur arbetet är planerat. Det måste finnas tillräcklig tid för att förflytta sig mellan två brukare till exempel, så att det inte uppstår stress.

Även sådant som att det finns bra parkeringsmöjligheter, kan det finnas anledning för arbetsgivare tillsammans med skyddsansvariga att se över.

— Dessutom behöver det finnas en levande diskussion kring hur alla på arbetsplatsen ska efterleva hastighetsbegränsningar, eftersom det påverkar arbetsmiljön och olycksrisker, säger Carl Axel Sundström.

Cykelolyckor vanligast för kvinnor

Rapporten är framtagen som ett svar från Arbetsmiljöverket på regeringens arbetsmiljöstrategi där ett av de prioriterade områdena är nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor och till nollvisionen för trafiksäkerhet. Nollvisionen går ut på att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

— När vägarna blir säkrare påverkar det också arbetsmiljön för arbetstagare i trafiken. Det betyder att deras risk för att skadas i arbetet också minskar, säger Carl Axel Sundström.

Men fortfarande blir många arbetstagare skadade och dödade i och vid trafiken. Rapporten presenterar statistik över olyckor från Trafikverket och Arbetsmiljöverket och den visar skillnader mellan olika yrkesgrupper och typer av olyckor.

För personal inom vård och omsorg, vilka till största delen är kvinnor, är både personbilar och cyklar ofta inblandade i arbetsolyckor i trafiken. Statistiken visar något oväntat att cykelolyckor står för en stor de av de arbetsolyckor som leder till lång sjukfrånvaro.

Arbetsgrupp tagit fram förslag till åtgärder

Genom att analysera de olika typerna av olyckor på och vid väg har en arbetsgrupp tagit fram ett antal åtgärdsförslag som ska hjälpa till att identifiera risker och öka trafiksäkerheten.

I rapporten har de delat upp åtgärdspunkterna i tre olika kategorier utifrån hur arbetstagaren rör sig i trafiken:

 • Arbetstagare som utför transportarbete
 • Arbetstagare som transporterar sig mellan två platser
 • Arbetstagare som jobbar på väg i eller utanför fordon

Exempel på risker är att arbetstagaren har bristande kunskap om risker i trafiken, att det inte finns rutiner för att anmäla tillbud eller stress på grund av tidsbrist eller planering. Det kan också handla om att kontrollera att fordonen som personalen använder är trafiksäkra. Rapporten innehåller förslag på hur riskerna kan minimeras.

— Allra viktigast är att trafiksäkerhet ingår och blir en levande del i rutinerna kring arbetsmiljöarbetet. Dessutom kan vi på Arbetsmiljöverket bedriva tillsyn på arbetsplatser utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv, säger Carl Axel Sundström.

Artiklar: Så gör andra

Goda råd för trafiksäkerhet på jobbet

 • Skapa rutiner och policys för trafiksäkerhet, hastighetsefterlevnad och säkra fordon
 • Utbilda personal om trafikrisker
 • Se till att de som cyklar i jobbet har tillgång till hjälm, och använder den
 • Ge tid till transporter mellan arbetsställena
 • Följ upp tillbud och olyckor systematiskt

Här hittar du Arbetsmiljöverkets rapport Olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare

Yrkesgrupperna som skadas mest i trafiken

Sifferuppgifterna avser anmälda arbetsskador med sjukfraånvaro 2011 – 2015

Yrken där män skadas mest i fordonsolyckor

 • Lastbils- och långtradarförare: 1753 skadade
 • Buss- och spårvagnsförare: 431 skadade
 • Bil- och taxiförare: 332 skadade
 • Brevbärare och brevsorterare: 285 skadade
 • Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer: 260 skadade
 • Poliser: 178 skadade
 • Reklam och tidningsdistributörer: 120 skadade

 

Yrken där kvinnor skadas mest i fordonsolyckor

 • Hemvårdsbitraäden, personliga assistenter m.fl. 1088 skadade
 • Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 305 skadade
 • Brevbärare och brevsorterare: 237 skadade
 • Lastbils- och långtradarförare: 160 skadade
 • Sjuksköterskor med särskild kompetens: 141 skadade
 • Hotell- och kontorsstädare m.fl. 128 skadade
 • Buss- och spårvagnsförare: 118 skadade

Källa: Rapporten Olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare

Text: Teres Hallman