Företagshälsan ligger före på Alingsås lasarett

20 mars 2017 Lästid: 6 min
Jennie Norlander, Carin Carlehed, Carina Waller och Ewa Book står tillsammans i sjukhuskorridor.
På Alingsås lasarett har HR och avdelningschefer samarbetat med företagshälsan för att skapa en mer förebyggande företagshälsovård. Från vänster Jennie Norlander, avdelningschef, Carin Carlehed, HR-specialist, Carina Waller, huvudskyddsombud och Ewa Book, enhetschef för företagshälsan.

Foto: Fatima Grönblad

För Alingsås lasarett har företagshälsan blivit en partner på flera nivåer. Avdelningschefer får hjälp att förebygga ohälsa i sina arbetsgrupper. Och sjukhusledningen får stöd i att ta tempen på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Det var för tre år sedan som Jennie Norlander började se oroande tecken hos några av de yngre sjuksköterskorna på avdelningen. De verkade stressade och ledsna, och uttryckte att de kände sig otillräckliga på jobbet.

Om det inte vore för att hon hade träffat företagshälsans personal genom utvecklingsprojektet Nysam skulle hon nog inte tänkt på att be dem om hjälp, berättar Jennie Norlander, avdelningschef för kirurgavdelningen på Alingsås lasarett. Nu ringde hon dem direkt, innan medarbetarnas pressade situation tog sig uttryck i sjukskrivningar.

– Det var inte sköterskorna själva som bad om det utan jag skickade dit dem. Men det mottogs väldigt bra, de kände kanske att det var skönt att bli sedda.

Fick reflektera i grupp

Förutom individuella insatser i form av stödsamtal och medicinering ledde kontakten med Hälsan och arbetslivet till att en beteendevetare kom till avdelningen för att hålla reflektionssamtal i sjuksköterskegruppen.

– Första tillfället var det jättemycket negativt, det bara bubblade ur dem. Så jag gick därifrån helt gråtfärdig och tänkte att nu har jag sju uppsägningar på mitt bord imorgon. Men när jag kom nästa dag var alla snarare glada, och tyckte att det var jätteskönt att ha fått prata av sig.

Sett i backspegeln tror Jennie Norlander att beslutet att ta tidig hjälp från företagshälsan hade stor betydelse för de pressade sjuksköterskorna.

– Där tror jag faktiskt att jag motverkade att personer gick ut i långtidssjukskrivning.

Efter de fyra första tillfällena med stöd från beteendevetaren valde Jennie att låta reflektionssamtalen fortsätta under egen ledning. Numera har både undersköterskor och sjuksköterskor möjlighet att träffas i smågrupper för en timmes reflektion en gång i månaden.

– Det blir som en ventil, där man kan prata om saker som man tycker är jobbiga, säger Jennie Norlander.

Breddar företagshälsans roll

Alingsås lasarett är en av sex organisationer inom Västra Götalandsregionen som deltagit i det AFA-stödda forsknings- och utvecklingsprojektet Nysam. Det är en del i regionens arbete för att bredda företagshälsovårdens roll till att bli mer av en förebyggande och strategisk resurs, utöver uppgiften att stötta i individärenden.

I Alingsås valde sjukhusledningen och företagshälsan att skapa en grupp där representanter från HR-avdelningen ingick tillsammans med fyra avdelningschefer från olika verksamheter. Uppdraget var att ta nya och större grepp på arbetsmiljöfrågorna.

Det lyckades man med, tycker HR-specialisten Carin Carlehed och Ewa Book, enhetschef för Hälsan och arbetslivet. Gruppen utvecklade eller vidareutvecklade flera verktyg och arbetssätt som nu används av hela sjukhuset.

Några exempel:

  • Rekrytering och utbildning av förflyttningsombud, med uppgift att instruera sina kollegor och därmed förebygga belastningsskador.
  • Förbättrade rutiner för att få syn på och följa upp upprepad korttidsfrånvaro hos enskilda medarbetare.
  • Hälsoanalyser på avdelnings- och kliniknivå, där respektive chef sitter ner tillsammans med en företagssköterska samt en representant för HR-avdelningen för att analysera hälso- och arbetsmiljöläget i personalgruppen.

Viktigt att cheferna deltog i utvecklingsarbetet

Ewa Book tycker att det hade ett stort värde att avdelningscheferna deltog i utvecklingsarbetet.

– Företagshälsovården kan annars riskera att komma in från sidan, med ett samarbete via HR som sedan ska implementeras. Men nu kom det rätt ur verksamheten, vi fick utveckla det som kändes relevant för cheferna här och nu. Det gör att det blir en helt annan kvalitet, säger Ewa Book.

Jennie Norlander håller med.

– I och med att ni lyssnade in oss som jobbar med de här frågorna i vardagen blev det en känsla av att ni tog oss på allvar, att vårt arbete är viktigt.

Fackliga företrädare var däremot inte inbjudna att delta i utvecklingsarbetet inom någon av de sex organisationerna som deltog i Nysam. Det tycker Carina Waller, huvudskyddsombud för Kommunal, är synd.

– Vi tycker generellt att de kunde dra nytta av oss skyddsombud mer än vad de gör.

Förutom att skyddsombuden kan föra fram goda idéer utifrån personalens perspektiv menar Carina Waller att man som medarbetare upplever att det är värdefullt i sig att vara delaktig.

– Arbetsmiljön känns tryggare om man har fått vara med och bestämma över den och förstår varför saker görs.

Hälsoanalyser ryggrad i arbetsmiljöarbetet

Hälsoanalyserna, som använts sedan några år och vidareutvecklades under projekttiden, har blivit något av en ryggrad i sjukhusets arbetsmiljöarbete, berättar Ewa Book.

– Syftet är att avdelningschefen ska få ordning på alla pusselbitar. Som chef har man många tillfällen att få input i form av medarbetarenkäter, utvecklingssamtal, APT med mera. Genom hälsoanalysen får man hjälp att samla ihop allt. Den kan göra det lättare att prioritera vad man behöver jobba med.

Sjukhusledningen och företagshälsan använder dessutom hälsoanalyserna som ett sätt att få överblick över hälsoläget och arbetsmiljön inom sjukhuset.

– Man får reda på jättemycket, säger Carin Carlehed.

Seminarium med chefer och skyddsombud

Företagshälsovården har det senaste året fått ett tydligare uppdrag från sjukhusledningen att dra slutsatser och föreslå åtgärder när det gäller arbetsmiljöfrågor. Ett steg i det är att Hälsan och arbetslivet håller ett seminarium i mitten av mars 2017, för chefer på alla nivåer samt skyddsombud från den centrala skyddskommittén. Där presenteras en samlad bild av arbetsmiljön, bland annat utifrån resultaten av hälsoanalyserna.

Hälsan och arbetslivet har alltid haft bra inblick i arbetsmiljön tack vare sin kompetens och sina kontakter med personal på olika nivåer, enligt Ewa Book. Men att faktiskt sticka ut hakan och uttala sig om vad man ser är en lite av en ny roll. Den vill hon gärna utveckla.

– Jag tycker att det ingår i vårt uppdrag att skapa en samlad bild och våga uttala oss om det vi ser. Vår specialkompetens är ju att se samband mellan hälsa och arbetsmiljö. Tar vi inte vara på det är vi bara en dyr vårdcentral.

Alingsås lasarett - en del av forskningen inom NySam

Arbetet med att skapa en mer förebyggande företagshälsovård på Alingsås lasarett är en del av forskningsprojektet NySam.

Forskarna följer, stödjer och utvärderar nya samarbetsformer och arbetssätt mellan företagshälsovård, HR och avdelningschefer i flera verksamheter i Västra Götalandsregionen.

Text: Fatima Grönblad