Tillitsstyrning handlar om att ge mer utrymme för medarbetarna att få göra och utveckla sitt jobb, säger Laura Hartman, ordförande för den nyinrättade tillitsdelegationen.

Foto: Catrin Arhusiander/Regeringskansliet

Tillit ska minska krångel

Regeringen har tillsatt en tillitsdelegation för att förbättra styrningen i den offentliga sektorn. Laura Hartman leder arbetet.

– Syftet med tillitsdelegationen är att skapa ett bra kunskapsunderlag för hur man styr offentlig sektor mer baserat på tillit, säger Laura Hartman, tidigare chef för analysavdelningen på Försäkringskassan.

Det ska de göra bland annat genom att hitta försöksverksamheter där man tar vara på kompetensen hos medarbetarna. Sådana verksamheter kan i sin tur skapa en offentlig sektor som tjänar medborgarna bäst, menar hon.

Tillitsdelegationen tillsattes i juni och kommer att börja arbeta i augusti. Uppdraget består av tre delar. Första delen handlar om att utveckla nya former av styrning i kommunala verksamheter.

– Konkret handlar det om att sätta igång testprojekt i olika verksamheter, och dra lärdomar av vad som fungerar och inte. Vi ska låta forskare följa och utvärdera de här projekten, säger Laura Hartman.

Testprojekten ska omfatta hela styrningskedjan, från nationell nivå till den enskilda hemtjänstenheten, skolan eller vårdcentralen.

Hemtjänsten i Stockholm ett exempel

Vilka verksamheter som ska vara med är inte bestämt än. Men ett exempel skulle kunna vara den försöksverksamhet som redan startat inom hemtjänsten i Stockholms stad. Där får varje brukare ett visst antal timmar som brukaren och hemtjänsten tillsammans bestämmer hur de ska använda, utan någon detaljstyrning om hur många minuter det får ta att duscha eller laga en lunch.

– Det händer en hel del ute i kommunerna kring det här med styrningen just nu, och det gäller för oss att i höst välja ut vad delegationen ska följa och utvärdera. Några nya försöksverksamheter ska säkert också startas.

I sökandet efter goda exempel kommer delegationen att ta hjälp av SKL, vars tredje vice ordförande Emil Broberg också är en av tillitsdelegationens tre ledamöter.

– Vi hoppas att på det här sättet hitta arbetssätt som blir kunskapsbaserade. Det är viktigt att sprida den kunskap som forskare och andra samlar på sig, tillbaka ut i verksamheterna, säger Laura Hartman.

Statlig tillsyn kan samordnas mer

Andra delen av uppdraget handlar om att undersöka de statliga tillsynsmyndigheternas arbete, som Arbetsmiljöverket, Skolinspektionen och Inspektionen för vård och omsorg. Hur gör de sina inspektioner, och hur kan man än bättre tillvarata den kunskap de samlar på sig under sin tillsyn? Kan deras uppdrag eller rutiner ändras så att det främjar mer lärande i de verksamheter de ska inspektera? Och kan myndigheterna samarbeta bättre sinsemellan?

– Många olika tillsynsverksamheter påverkar kommunernas verksamheter. I till exempel en skola kan skolinspektionen och Arbetsmiljöverket komma och ställa motstridiga krav. Och så sitter där en rektor som undrar hur han eller hon egentligen ska göra, säger Laura Hartman.

Ska se över ersättningsmodeller

Tredje delen av uppdraget handlar om att se över olika typer av ersättningsmodeller.
– Många av verksamheterna i offentlig sektor är konkurrensutsatta och utförs av privata aktörer. Vi ska se över hur ersättningsmodellerna bättre kan främja kvalitet och innovation, genom att tillvarata medarbetarnas kompetens, säger Laura Hartman.

Mycket av styrningen i offentlig sektor bygger idag på ersättningsmodeller som har sin grund i New Public Management. De modellerna har fått kritik för att skapa alltför mycket detaljstyrning och kontroll av chefer och medarbetare.

– Den delen som handlar om detaljstyrning på minutnivå och onödig administrativ börda, den ska vi försöka få bort. Vi ska ju skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet. Men i direktiven står det inte att vi ska ifrågasätta systemet med konkurrensutsättning, och beställar- och utförarsystemet.

I juni 2017 ska delegationen redovisa den del som handlar om modeller för ersättning till kommuner, landsting och regioner. En slutrapport för hela uppdraget kommer i juni 2018.

Fakta/Tillitsdelegationen

Läs mer om delegationen på regeringens hemsida.

Läs om den danska Tillitsreformen i Suntarbetslivs artikel

Inlägg taggat med:

Text: Åsa Hammar, 02 augusti 2016

Senaste artiklar

Fallutbildning gav trygghet och sammanhållning

Personalen på ortopeden i Nyköping har gått en tio veckor lång utbildning i fallteknik. Utbildningen har gjort dem tryggare – och samtidigt fått upp frågan om fallolyckor på agendan. Fallolyckor…

Små förändringar som kan ge stora resultat

Hög sjukfrånvaro och stor personalomsättning - hur kan man vända en sådan arbetssituation? Eskilstunas vård- och omsorgsboenden tog hjälp av Suntarbetslivs resursteam, och använde sig av friskfaktorer. – Resursteamet har gett mig nya verktyg för att jobba med…

”Nu arbetar vi som ett team”

Medarbetare som känner sig delaktiga och uppskattade, och kortare väntetider för patienter. På två år har vårdenhetschef Ann-Charlotte Eliasson och hennes medarbetare på Smärtcentrum Östra sjukhuset förbättrat verksamheten i grunden.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kvinna på kontor pratar i mobil och tittar på dator.

Digital teknik och känslor på jobbet

Nu startar ett forskningsprojekt som ska undersöka vilken betydelse digital teknik har för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I två...

Robotkollegor. Nu för tiden är en dator inte bara ett arbetsredskap. I datorn bor också en ny sorts robotkollega.

Robotkollegor i kommunens tjänst

Robotiserade system som tar över arbetsuppgifter blir allt vanligare. Flera olika forskningsprojekt står i startgroparna för att undersöka fenomenet. I...