Psykiska problem ökar bland unga

1 mars 2016 Lästid: 4 min
Unga i allmänhet är mindre sjukskrivna än äldre, men långtidssjukskrivningarna ökar snabbare för dem än för andra yrkesgrupper. Det berättade Anna Weigelt, analytiker på AFA Försäkring, under ett seminarium.

Foto: Adam Fredholm

Unga sjukskrivs allt oftare för depression och ångest. Hot och våld är den vanligaste olyckstypen för ungdomar som arbetar i kommuner och landsting. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring.

Rapporten presenterades på ett seminarium den 26 februari. Andelen ungdomar i kommuner och landsting som långtidssjukskrivs på grund av psykiska problem har ökat kraftigt sedan 2012.

Framförallt unga kvinnor är ofta borta länge från jobbet på grund av psykiska problem. Drygt var tredje långtidssjukskriven ung kvinna – statistiken bygger på sjukskrivningar som varat minst tre månader – har en sådan diagnos. Bland långtidssjukskrivna unga män i kommuner och landsting är det också den vanligaste orsaken till längre sjukskrivning.

Utöver depression är ångest en vanlig diagnos hos ungdomar på arbetsmarknaden. Dessutom visar uppgifterna från AFA Försäkrings sjukförsäkrings- och arbetsskadeärenden att allt fler unga sjukskrivs länge på grund av stress. Bakom stressdiagnosen döljer sig ofta utmattningssyndrom.

Unga i allmänhet är mindre sjukskrivna än äldre, men långtidssjukskrivningarna ökar snabbare för dem än andra åldersgrupper.

– Det är lite oroväckande att det ökar snabbare för dem än för andra, även om deras risk är lägre, säger Anna Weigelt, gruppchef för analysgruppen på AFA Försäkring.

– Det är psykiska diagnoser som ökar mycket och särskilt för kvinnor i kommuner och landsting.

Sedan 2012 har andelen långtidssjukskrivna kvinnor i kommuner och landsting med psykisk sjukdom ökat kraftigt. Nu är det närmare varannan som har en sådan diagnos. För männen i KL-sektorn har andelen psykiatriska diagnoser också stigit kraftigt sedan 2012.

Oftare invalidiserande skador

Unga har en lägre risk för allvarliga arbetsskador men när de skadas drabbas de oftare av så kallad medicinsk invaliditet – det vill säga svåra skador av typen varaktigt nedsatt rörlighet, förlorade kroppsdelar, eller bestående psykiska men.

Hos äldre är fall den vanligaste orsaken till att man skadar sig på jobbet, men ungdomar faller inte lika ofta. Den vanligaste olyckan på jobbet för unga enligt AFA Försäkrings rapport är de där maskiner är inblandade. Den näst vanligaste arbetsolyckan är skärskador. Här de unga männen mest utsatta

För unga inom vård och omsorg är hot eller våld från brukare och patienter den vanligaste arbetsolyckan.

Även om risken för svåra olyckor är lägre för ungdomar så är de oftare i olyckor av lättare slag.

– Det är ett välkänt problem att nyanställda har högre risk, säger Michel Normark, chef för avdelningen för analys och försäkringsvillkor på AFA Försäkring.

Mer kunskap behövs

Hälsosam yrkesdebut är ett forskningsinriktat projekt vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholms län som syftar till att undvika att unga skadas på jobbet.

– Vi behöver ta reda på varför unga kvinnor är så utsatta. Vad har hänt de senaste åren? Varför ser det ut så här? säger Allan Toomingas, läkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin och en av de ansvariga för projektet, apropå att allt fler unga kvinnor sjukskrivs på grund av psykiska problem.

– Det handlar inte om kvinnorna som sådana utan om vad kvinnor utsätts för. Arbetsuppgifter fördelas på ett sådant sätt att kvinnor får mer belastande uppgifter. De jobbar mer i kontaktyrken med den stress det för med sig och de får oftare monotona arbetsuppgifter, säger han.

Forskarna arbetar med att ta reda på mer om vad som kan göras för unga i arbetslivet. Det gör de bland annat genom att undersöka hur skolor hanterar arbetsmiljöfrågor och ge råd i rapporter utifrån fynden.

– Vi tittar på arbetsförhållanden och skolmiljön. Det handlar om studie- och yrkesvägledning samt att man lär sig vad det finns för risker, säger Allan Toomingas.

Fakta om rapporten

  • Siffrorna i den nya rapporten kommer från närmare 9 000 fall av allvarliga arbetsplatsolyckor och drygt 21 000 fall av långvarig sjukskrivning som drabbat ungdomar åren 2007 till 2014. AFA Försäkrings skadedatabas innehåller mer än 13 miljoner försäkringsärenden.
  • Statistiken från sjukförsäkringen gäller endast fall av sjukskrivning över 90 dagar eftersom det är först då som sjukskrivningar blir ett ärende hos AFA Försäkring. Arbetsolycksfallen i statistiken är sådana fall som antingen lett till sjukskrivning i minst en månad eller till medicinsk invaliditet.
Text: Åsa Hammar