Psykisk ohälsa orsakar allt fler långa sjukskrivningar

15 juni 2016 Lästid: 4 min
AFA Försäkrings årliga arbetsskaderapport visar att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till långa sjukskrivningar inom kommun- och landstingssektorn.

Foto: Pexels

De långa sjukskrivningarna fortsätter att öka. Störst risk att bli långvarigt sjukskriven löper kvinnor som drabbas av psykisk ohälsa. Ökningen av arbetsskador har däremot avstannat, visar AFA Försäkrings årliga rapport.

Onsdagen den 8 juni presenterades rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2016 vid ett seminarium på AFA Försäkring. Michel Normark, chef för partskontakter och försäkringsvillkor, inledde med att hälsa alla välkomna. Han berättade att årets rapport är den 22:a i ordningen och lämnade sedan över ordet till Anna Weigelt, chef för analysavdelningen.

– Det vi tycker är viktigast med vår statistik är att titta på längre sjukdomsfall och på allvarliga arbetsskador, sa hon.

– Anmälningarna av arbetsskador har ökat sedan vi 2012 införde möjligheten att anmäla på vår webbplats. Antalet godkända arbetsskador har också ökat. Trots det är antalet allvarliga arbetsolyckor stabilt och ligger på cirka 10 000 olyckor per år.

Maskiner och fall orsakar flest arbetsskador

De tre vanligaste orsakerna till arbetsskador är fallolyckor, maskinolyckor och att man utsätts för hot och våld. Män skadar sig oftast på maskiner och verktyg, kvinnor faller oftare och utsätts oftare för hot eller våld. Vanligast för båda könen är att de som skadar sig är i åldern 16–25 år.

– Kvinnor i åldern 56–64 år är mest skadedrabbade och det handlar om fallolyckor. De ramlar och bryter armen eller handleden. De stora yrkesgrupperna är undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter, sa Anna Weigelt.

– För yngre kvinnor är rån den största risken att skadas, eftersom de ofta arbetar i nattöppna butiker. Männen som oftast skadar sig arbetar i byggbranschen och i industrin. Män i åldern 56–64 år har högst siffror för allvarliga arbetsskador, orsaken är att deras skador läker sämre.

Vem döljer sig då bakom siffrorna? Anna Weigelt ställde frågan och besvarade den med hjälp av statistiken i AFA Försäkrings databas.

– Den vanligaste mannen heter Lars, är byggnadsarbetare och 43 år. Han har skadat ett finger. Den vanligaste kvinnan heter Eva, arbetar som undersköterska och är 48 år. Hon har fått en fraktur i en handled.

Arbetssjukdom och långvarig sjukfrånvaro

Fysisk eller psykisk sjukdom som orsakas av förhållanden på arbetet kallas arbetssjukdom och ersätts av Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada, TFA. Den här typen av sjukdomar kan till exempel orsakas av tungt och ensidigt arbete, buller eller psykiskt påfrestande arbetsförhållanden.

– Vi ser en svag ökning av arbetssjukdomar. 80–85 procent av de skador som blir godkända finns i manliga yrken, sa statistikern Mats Åhlgren.

– Män utsätts oftast för buller och vibrationer. Kvinnor drabbas av skador i muskler och skelett och hudsjukdomar.

Sjukdom eller olycksfall som leder till sjukskrivning ersätts efter prövning av Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS. Sjukskrivningar som varar mer än 90 dagar räknas som långvariga. Sedan 2009 ökar den långvariga sjukfrånvaron för varje år. Allra mest ökar sjukskrivningarna för kvinnor i åldern 46–55 år och 56–64 år.

– Vi ser en ökning i både offentlig och privat sektor. I kommuner och landsting står kvinnor för 85–90 procent av ökningen. Inom Svenskt näringsliv och LO är könsfördelningen jämnare, sa Mats Åhlgren.

Psykisk ohälsa vanligaste orsaken till lång sjukskrivning

I kommun och landstingssektorn är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till långvariga sjukskrivningar för både kvinnor och män. I den privata sektorn är sjukdomar i muskler och skelett vanligast. AFA Försäkrings statistik omfattar inte privatanställda tjänstemän och statligt anställda.

– De vanligaste psykiska diagnoserna är depression, reaktion på svår stress och ångestsyndrom, sa Farhijo Hashi, analytiker och statistiker.

– I kommuner och landsting är psykisk sjukdom den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning ända upp till åldersgruppen 26–45 år.

43 procent av de långtidssjukskrivna kvinnorna i kommuner och landsting har en psykisk diagnos. För män är andelen 37 procent. I den privata sektorn är motsvarande siffror 32 procent för kvinnor och 20 procent för män.

Ökande sjuktal men jämförelsevis låg risk för arbetsskador

Totalt sett har den offentliga sektorn 30,4 långa sjukfall per 1 000 anställda. I den privata sektorn är siffran 22,6.

– Vi är inte uppe i samma nivåer som i början av 2000-talet, då var det runt 40 sjukfall per 1 000 anställda, sa Anna Weigelt.

– När det gäller allvarliga arbetsskador har vi fortfarande en låg risk om man jämför internationellt. Ökningen av de mindre allvarliga arbetsskadorna beror till viss del på ökad anmälan via webben och ökad kännedom om våra försäkringar.

Fakta

Arbetsskaderapport 2016

Ladda ner rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2016 på AFA Försäkrings webbplats.

Text: Adam Fredholm