Färre kvinnor får ersättning för arbetssjukdom

4 maj 2016 Lästid: 5 min
Undersköterskor hör till den grupp som får färre arbetssjukdomar godkända idag. Omkring 1994 var de den tredje största yrkesgruppen som fick beslut om ersättning. Omkring 2014 låg de på plats åtta.

Foto: Gaetan Bally/TT nyhetsbild

Antalet godkända arbetssjukdomar har minskat under perioden 1994 till 2014. Det drabbar framför allt kvinnor. Sedan 2011 har dock antalet godkända arbetssjukdomar ökat svagt igen. Det visar ny statistik från AFA Försäkring, som presenterades på ett seminarium i april 2016.

Under 1994 -1995 utgjorde kvinnor 34 procent av de som fick arbetssjukdomar godkända. Under 2013 – 2014 hade andelen minskat till 19 procent.

De största grupperna diagnoser som får avslag, i förhållande till antalet anmälningar, är psykiska sjukdomar och sjukdomar i skelettet och rörelseorganen – alltså sådana besvär som kvinnor oftast blir sjukskrivna för.

En av de främsta orsakerna till minskningen är skärpningar i lagen om arbetsskadeförsäkring. Det är den lag Försäkringskassan följer när de beslutar om ersättning. Det här påverkar också AFA Försäkring som tillhandahåller kollektivavtalade försäkringar, eftersom de är beroende av Försäkringskassans beslut för att kunna lämna ersättning vid arbetssjukdom.

AFA Försäkring kan visserligen också lämna ersättning för de sjukdomar som står på den internationella arbetsorganisationen ILO:s lista över arbetssjukdomar. Men de två största diagnoserna bland anmälda arbetssjukdomar, psykiska sjukdomar och besvär i rörelseapparaten, finns inte med på ILO-listan.

Rehabkedjan en orsak till sänkningen

En annan orsak till minskningen är de nya reglerna för sjukskrivningar som infördes 2008, den så kallade rehabiliteringskedjan. Med den infördes tidsgränser där den sjukskrivne prövades mot annat arbete, först i den egna organisationen, därefter mot hela arbetsmarknaden.

Många blev av med sjukpenningen och fick istället klara sig på försörjningsstöd, om de inte kunde arbeta. För den som tyckte att de hade drabbats av en sjukdom orsakad av arbetet, blev det nu än svårare att få ersättning. För nu uppstod den situationen att Försäkringskassan inte hade någon ersättning att pröva en eventuell arbetssjukdom mot, och då kunde de inte göra någon prövning.

Svag ökning av godkända arbetssjukdomar

Trenden verkar dock delvis ha vänt. Under åren 2012 till 2013 kan man se en svag ökning av antalet godkända arbetssjukdomar. Under samma tid ökade antalet anmälningar om arbetssjukdomar till AFA Försäkring kraftigt. Mellan åren 2009 och 2014 mer än fördubblades de, från 4000 till drygt 9200.

– Det beror bland annat på en ökad kännedom om försäkringarna, och att AFA Försäkring införde webbanmälan 2012, vilket gjorde det lättare för anställda själva att anmäla, säger Anna Weigelt, analytiker och gruppchef på avdelningen för analys och försäkring, på AFA Försäkring.

Granskats och debatterats

AFA Försäkrings ersättningssystem för arbetsskador har granskats och debatterats i media under vintern 2016. Därför tog Anna Weigelt och hennes chef Michel Normark tillfället i akt att förklara lite närmare hur systemet fungerar, samtidigt som de presenterade en ny rapport om arbetssjukdomar.

En arbetssjukdom är rent juridiskt en sjukdom som beror på att man utsatts för skadlig inverkan i arbetet. Med skadlig inverkan i arbetet menas att det finns något i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt.

Komplicerad statistik

Statistiken är komplicerad att tolka vad gäller godkända arbetssjukdomar, påpekar Anna Weigelt.

– Det finns bland annat en eftersläpande effekt som har att göra med att man kan anmäla arbetsskador i efterhand. Det finns tre begrepp att hålla reda på: Visandeår – det år då sjukdomen först visade sig, till exempel när den skadade besökte läkaren med anledning av skadan för första gången. Anmälningsår – som är det år skadan anmäls.

– Däremellan kan det ha gått flera år. Dessutom dröjer det i snitt omkring 5 år från det en sjukdom först visat sig, tills den blir godkänd som en arbetssjukdom.

Hålla ihop försäkringen

På seminariet fick publiken också tillfälle att ställa frågor. En fråga gällde varför AFA Försäkring har den starka kopplingen till Försäkringskassans beslut när det gäller arbetsskador.

Det handlar främst om att hålla ihop försäkringen, förklarade Michel Normark.

– Om vi betalar och inte Försäkringskassan gör det så blir det knepigt. Vår försäkring är ju ett komplement till Försäkringskassans ersättning.

En annan fråga gällde ILO:s lista över arbetssjukdomar, som mest gäller sjukdomar orsakade av arbete i mansdominerade branscher. Pågår det någon diskussion om att förändra ILO:s listor?

– Det finns en lista med belastningsskador som ILO rekommenderar, men som Sverige inte har skrivit under, säger Michel Normark.

Ny utredning ska se över ersättningen

Regeringen tillsatte i januari 2016 en parlamentarisk utredning med namnet En mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada. Utredaren ska se över arbetsskadeförsäkringen i syfte att skapa lika möjligheter för kvinnor och män att få sina skador godkända som arbetsskador. Här gäller det alltså den del av försäkringen som är reglerad i lag.

I direktiven ingår att se över hur Försäkringskassans anställda ska få snabb tillgång till ny kunskap om hur arbetsmiljön kan ge upphov till arbetssjukdomar. Utredaren ska också se över bestämmelserna för arbetsskada vid psykisk ohälsa – en diagnos för sjukskrivning som ökat dramatiskt de senaste åren, särskilt inom kvinnodominerade yrken i kommun- och landstingssektorn. Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2017.

Tips

Vill du veta mer?

AFA Försäkrings webbplats hittar du:

Rapporten Arbetssjukdomar
En presentation från seminariet
Hela seminariet på film

Text: Åsa Hammar