Nytt arbetssätt påverkar socialtjänstens arbetsmiljö

15 juni 2016 Lästid: 4 min
Två kvinnor står framför bokhyllor.
Lovisa Näslund och Renita Thedvall ska undersöka hur vanligt det är att använda evidensbaserad praktik i socialtjänsten, vad socialsekreterarna säger att de gör då, och hur arbetssättet påverkar arbetsmiljön.

Foto: Åsa Hammar

Evidensbaserad praktik är en arbetsmetod som socialtjänsten i Sverige ska arbeta efter, enligt riktlinjer från Socialstyrelsen. Hur påverkar det arbetsmiljön för socialsekreterare? Det ska forskarna Renita Thedvall och Lovisa Näslund ta reda på.

Renita Thedvall och Lovisa Näslund tar emot i en gammal byggnad med höga trappor och tunga dörrar. Vi sätter oss i en lärosal där gamla böcker fyllor hyllorna utefter väggarna. Huset ligger på Stockholms universitetsområde, och inhyser Score – Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor.

Det gamla huset till trots bedrivs här forskning om moderna företeelser. Renita Thedvall, socialantropolog, och Lovisa Näslund, företagsekonom, har fått stöd från AFA Försäkring för ett forskningsprojekt om hur den psykosociala arbetsmiljön i socialtjänsten påverkas av evidensbaserad praktik.

Evidensbaserad praktik är en arbetsmetod som socialtjänsten i Sverige ska arbeta efter, enligt riktlinjer från Socialstyrelsen. Hur påverkar det arbetsmiljön för socialsekreterare? Det ska forskarna Renita Thedvall och Lovisa Näslund ta reda på.

– När man har infört evidensbaserad praktik i socialtjänsten har man inte i första hand haft arbetsmiljön i fokus. Vi vill titta på vad evidensbaserad praktik får för konsekvenser ur arbetsmiljösynpunkt för socialsekreterarna, säger Lovisa Näslund.

– Det kan vara så att evidensbaserad praktik är till hjälp för att hantera ett arbete med hög arbetsbelastning. Men det kan också vara så att det blir något som bidrar till stressen, till exempel för att den kunskap man har inte passar in i modellen för evidensbaserad praktik. Då skulle det kunna minska handlingsutrymmet ännu mer för socialsekreteraren.

Lärande och kompetensutveckling

Evidensbaserad praktik används sedan ett tiotal år i socialtjänsten. Metoden går enkelt uttryckt ut på:

  • Att använda den vetenskapligt bästa metoden för en behandling
  • Att använda socialsekreterarens egna kunskaper
  • Att väga in vad brukaren eller klienten själv upplever att han eller hon behöver
  • Att genomföra en insats
  • Att utvärdera och följa upp insatsen

Att arbeta med evidensbaserad praktik handlar alltså i grunden om att bygga in ett lärande och en ständig kompetensutveckling i en arbetsorganisation.

Det har inte varit helt enkelt att införa evidensbaserad praktik i socialtjänsten. I en pressad arbetsvardag där allt fler behöver socialtjänstens insatser har det ibland varit svårt för socialtjänstens chefer att hinna med att utveckla sin organisation.

Många chefer saknar kunskap

En undersökning av socialstyrelsen från 2015 visar att många chefer inom socialtjänsten saknar kunskap om metoden, och om hur man ska införa och använda den.

– En mindre studie av en student hos oss på Score visar att det finns olika tolkningar av vad evidensbaserad praktik innebär. Då kan det ibland bli så att man gör på samma sätt som man alltid gjort, fast man pratar om det på ett nytt sätt, säger Renita Thedvall.

Börjar med att ta reda på hur många som använder

Renita Thedvall och Lovisa Näslund kommer att börja sin studie med att ta reda på hur vanligt det är att socialtjänsten använder sig av evidensbaserad praktik – och vad chefer och medarbetare säger att de gör då. Det kommer de att göra genom att intervjua chefer och medarbetare, och studera dokument om evidensbaserad praktik på socialtjänsten i flera kommuner.

– Vi vill också följa verksamheten på några socialkontor så nära som möjligt, till exempel vara med på deras interna möten där de diskuterar klienter och vilka metoder de ska använda i arbetet med dem. Helst skulle vi vilja hitta någon verksamhet där man hållit på lite längre, och någon där man nyss startat, säger Renita Thedvall.

Vad tror ni att chefer och skyddsombud kan ha för nytta av era resultat?

– Vi vill veta om det finns olika lokala tolkningar av evidensbaserad praktik, för varje situation eller för varje medarbetare – och hur det påverkar arbetsmiljön för socialsekreterarna. Socialtjänsten har pressade medarbetare och höga sjuktal, och hur man hanterar den evidensbaserade praktiken kan påverka vad man orkar med. Med kunskap från vårt projekt kan lokala chefer bättre förstå hur evidensbaserad praktik kan påverka arbetssituationen, säger Renita Thedvall.

Fakta/ Score

Score är ett mångvetenskapligt forskningscentrum med syfte att initiera, bedriva och sprida forskning om offentlig styrning och organisation. Centrumet drivs av Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Renita Thedvall är biträdande föreståndare för centret.

Fakta

Projekt
Evidensbaserad praktiks inverkan på den psykosociala arbetsmiljön inom socialtjänsten

Projektledare
Renita Thedvall

Organisation
Score – Stockholms center för studier om offentlig sektor

Projekttid
Hösten 2016 till hösten 2019

Text: Åsa Hammar