Tips och metoder för dialog och delaktighet

Vår arbetsmiljö

Undersök och utveckla tillsammans

Tips och metoder för dialog och delaktighet

Här följer tips och metoder som kan vara användbara när du ska leda gruppen, till exempel för att göra medarbetarna mer aktiva, värma upp gruppen och få fart på diskussionerna.

Ställ öppna och direkta frågor

Öppna frågor som inte kan besvaras med bara ja eller nej, bjuder in till större delaktighet och ger utrymme för reflektion. Använd därför gärna grundfrågorna när, var, hur, vem och vad? Med direkta frågor bjuder du in medarbetarna att delta. Exempel på öppna och direkta frågor:

  • Hur tycker du att vi ska göra?
  • Beskriv gärna hur du menar
  • Du ser ut att fundera över något, berätta!
  • Kan du sammanfatta vad det betyder för dig?

Bikupor

Det enklaste sättet att aktivera alla medarbetare är bikupor. Det betyder att alla uppmanas att reflektera och diskutera tillsammans med de personer som sitter närmast, två och två eller tre och tre. Medarbetarna ”surrar” kring en frågeställning under några minuter. Därefter bryter du bikuporna och går vidare, eller frågar om någon vill dela med sig av diskussionen, alternativt låter diskussionen fortsätta i storgrupp.

Indelning i mindre grupper är kanske det snabbaste sättet att få energi och dialog bland medarbetarna. Det man inte vågar säga i en storgrupp kan vara lättare att uttrycka i den lilla gruppen. Känslan av trygghet som skapas i den lilla gruppen kan även fungera som stöd när man sedan ska agera i den stora gruppen.

Rundor/gå laget runt

En grundförutsättning för att skapa hög delaktighet är att det finns utrymme för alla att komma till tals. Syftet med den här metoden är att skapa lika villkor för alla i gruppen att kunna prata och lyssna till varandra.

En runda betyder att en medarbetare i taget får ordet. Var och en talar till punkt medan de andra lyssnar aktivt. När en person är klar lämnas ordet över till en ny person och ingen får kommentera eller avbryta innan alla har pratat.

Undvik gärna att gå laget runt i den ordning medarbetarna sitter, då blir det lätt så att man sitter och väntar på sin tur istället för att lyssna. Låt talarordningen vara fri och se till att alla får ha ordet.

En runda kan också vara ett bra sätt att avrunda och sammanfatta en diskussion. Ett tips är att avsluta arbetet med Vår arbetsmiljö med att gå laget runt och till exempel ställa frågan: Vad tar du med dig från arbetet med att undersöka vår arbetsmiljö? Rundan kan aningen göras i storgrupp eller i mindre grupper, välj det som passar medarbetarna.

Vänta ut tystnad

Om det blir tyst ett tag efter att du eller någon annan ställt en fråga, så är det inte farligt. Undvik att fylla på med följdfrågor eller ”tankeläsning” om vad du tror att medarbetarna tycker för att bryta tystnaden. Ha is i magen och låt det vara tyst. Delaktigheten ökar om medarbetarna får formulera sig, även om det tar tid.